Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Vyroční zpráva za rok 2000

31. 12. 2000
 

V roce 2000 se uskutečnil relativně vysoký počet tématických kontrol, tedy kontrol řízených ústředně jednotným metodickým pokynem. Jejich účelem bylo přispět k řešení širší a složitější problematiky některých oblastí zdravotní nezávadnosti a jakosti potravin. Uskutečnily se celorepublikově nebo cíleně jen v některých regionech. V této kapitole jsou některé tématické kontroly uvedeny.

Kontrolou zaměřenou na zdravotní nezávadnost byla Plánovaná mikrobiologická kontrola. Navazovala na obdobnou kontrolu v roce 1999 jako kontrola celostátní a celoroční. Byla zaměřena na výrobky studené kuchyně, cukrářské výrobky, masné výrobky určené k přímé spotřebě, zpracovanou zeleninu a ovoce a sýry různých typů. Laboratorními rozbory bylo zjištěno 65 nevyhovujících vzorků, nejčastěji z důvodu překročení celkového počtu mikroorganismů a koliformních bakterií. Závažnými nálezy byly Salmonella v "Salátu mix" a Listeria monocytogenes v kuřecích párcích.

V průběhu ústředně řízené Mikrobiologické kontroly v supermarketech byly v těchto prodejnách v celé České republice zkontrolovány hygienické podmínky prodejních úseků studené kuchyně a pekařských výrobků. Při mikrobiologických rozborech nevyhovělo 21 vzorků studené kuchyně a 7 vzorků koření. Při kontrole prodejních úseků lahůdek nebyly zjištěny závady. Úseky prodeje pekařských výrobků byly převážně vyhovující.

Kontrola zdravotní nezávadnosti a jakosti lihovin (vodky a tuzemského rumu) byla zaměřena na dodržování právních předpisů při prodeji na stáncích v tržnicích, zejména v příhraničních oblastech, v pevných stáncích a v potravinářských prodejnách. Stanoveným požadavkům nevyhovělo 69 vzorků, kdy byl zjištěn nadlimitní obsah povolených kontaminantů (ftaláty a uretan), výskyt nepovolených kontaminantů (organické polutanty, např. acetaldehyd, benzen, toluen, ethylbenzen a xylen), nesprávné označení, nižší obsah etanolu a nižší plnění než deklarovaly údaje na obalu.

Další akcí zaměřenou na zdravotní nezávadnost byla Kontrola suchých skořápkových plodů a některých druhů čerstvého ovoce. Jejím cílem bylo zjistit stav zdravotní nezávadnosti a jakosti některých druhů potravin typických pro prodej v období Vánoc, které jsou doprodávány v lednu následujícího roku. Při dlouhodobém skladování těchto komodit v nevyhovujících podmínkách dochází k rozvoji plísní a houbových chorob. Nedostatky se vyskytly u 42 šarží. Nejvíce z nich bylo zjištěno u kokosových ořechů, u kterých byly do oběhu uváděny šarže s nízkou hmotností, s prasklou skořápkou a znehodnoceným jádrem (výskyt hnilob, plísní, kašovitá konzistence). Závady se vyskytovaly i u jedlých kaštanů, kde byly do oběhu uváděny jednak plody malé a dále plody naklíčené, poškozené škůdci a plesnivé.

V návaznosti na výsledky v roce 1999 proběhla v roce 2000 Kontrola zdravotní nezávadnosti piva zaměřená na obsah biogenních aminů. Prioritou byla piva světlá speciální a ležáky světlé, dále piva tmavá speciální a ležáky tmavé. K laboratorním rozborům byly odebrány jak vzorky piva tuzemských výrobců, tak vzorky dovozových piv. Všechny byly analyzovány z hlediska obsahu biogenních aminů - histaminu a tyraminu. U žádného ze sledovaných výrobků nebylo zjištěno porušení právních předpisů.

Kontrola sušeného ovoce, zeleniny a hub byla zaměřena na zdravotní nezávadnost z hlediska obsahu aditivních a kontaminujících látek, zejména oxidu siřičitého, kyseliny sorbové, syntetických barviv, těžkých kovů a aflatoxinů. Deset vzorků nevyhovělo požadavkům právních předpisů. Zjištěnými nedostatky byly například: překročení přípustného množství kadmia, překročení limitu pro dusičnany a nepovolená přítomnost syntetických barviv.

Podnětem ke Kontrole zdravotní nezávadnosti instantních nudlových polévek asijské produkce, zaměřené na mikrobiologické rozbory a identifikaci syntetických barviv, byla kontrolní zjištění z předchozích let. Kontrola se uskutečnila zejména u dovozců, kde bylo zjištěno nedodržení mikrobiologických požadavků a kde byla prokázána přítomnost nepovolených syntetických barviv.

Podobně jako u jiných potravin, je možné se i u instantní kávy setkat s případy "falšování"- klamavého označení. V rámci Kontroly instantní kávy ČZPI zjistila, že je tato potravina v některých případech "falšována" přidáváním produktů na bázi čekanky, sladu, fíků, obilovin apod. Pro výrobek falšovaný tímto způsobem je charakteristický zvýšený obsah sacharidů, které lze laboratorním rozborem prokázat. Klamavé označení bylo na základě zjištěného obsahu sacharidů prokázáno u 8 vzorků.

Jinou kontrolou zaměřenou na odhalení klamání byla Kontrola pravosti deklarovaných odrůd brambor. Jejím cílem bylo zjistit, zda prodávané brambory v tržní síti odpovídají deklarovaným odrůdám nebo zda neobsahují příměsi jiných odrůd. Nepovolený výskyt příměsí hlíz jiné odrůdy nebo záměna deklarované odrůdy za odrůdu jinou byly zjištěny celkem u 36 vzorků. Úplná záměna deklarované odrůdy za odrůdu jinou byla zjištěna u 3 vzorků, u dalších 33 vzorků byly zjištěny příměsi jiných odrůd. U některých vzorků bylo určeno, že obsahují jako příměs i 5 dalších odrůd brambor. Relativně častěji byly nedostatky zjištěny u konzumních brambor pozdních než u brambor raných.

Především na odhalení klamání byla zaměřena Kontrola aktivity vody (aw) a obsahu tuku u balených trvanlivých masných výrobků českých výrobců. Hodnota aktivity vody nižší nebo rovna 0,93 je jedním z klíčových analytických kritérií pro to, aby mohl být masný výrobek označen jako trvanlivý. Při kontrole bylo zjištěno 31 nevyhovujících vzorků: 15 z důvodu vyšší aktivity vody, 15 pro neodpovídající obsah tuku vzhledem k údaji na obale, popřípadě tento údaj zcela chyběl, 1 z důvodu vyšší aktivity vody a současně pro neodpovídající obsah tuku vzhledem k údaji na obale.

Výsledky akce potvrdily, že někteří zpracovatelé dodávají na trh trvanlivé masné výrobky nevyzrálé, tedy s větší aktivitou vody, než povoluje vyhláška. Dochází tak nejenom ke klamání spotřebitele, ale rovněž ke zvýšenému zdravotnímu riziku při konzumaci těchto tzv. trvanlivých salámů. Ty se totiž mohou, na rozdíl od jiných masných výrobků, skladovat při vyšší teplotě a mají rovněž delší dobu použitelnosti právě díky nízké aktivitě vody, která znemožňuje růst většiny patogenních mikroorganismů.

Další kontrolou zaměřenou na odhalení klamání byla akce Falšování masa u masných výrobků. Jejím cílem bylo odhalit záměnu jednotlivých druhů masa v tepelně opracovaných masných výrobcích. Šlo zejména o nahrazování kvalitnějšího a dražšího masa určitého živočišného druhu za méně kvalitní a levnější maso jiného živočišného druhu. Kontrola se uskutečnila ve velkých obchodních řetězcích. Výsledky kontroly, při níž bylo zjištěno 7 nevyhovujících vzorků, potvrdily předpoklad, že někteří výrobci nahrazují druhy masa, která jsou uvedena ve složení výrobku, svalovinou jiných živočišných druhů.

Na zdravotní nezávadnost, označování a současně na odhalení klamání byla zaměřena ústředně řízená Kontrola potravin pro zvláštní výživu. Proběhla u výrobců, dovozců i prodejců a pokrývala širokou škálu komodit: müsli, mouky, kaše, cukrovinky, nealkoholické nápoje, zpracované ovoce a zeleninu a další. Ani v jednom případě nebylo zjištěno klamavé označení a porušení zdravotní nezávadnosti. Zjištěné nedostatky (127 případů) lze klasifikovat pouze jako chybné nebo neúplné označování, v ojedinělých případech chyběl platný souhlas hlavního hygienika (HEM). Vzhledem k tomu, že do kontrolní akce nebyly zahrnuty např. speciální přípravky s vysokým obsahem potravních doplňků (vitamínů, minerálních látek, aminokyselin), potraviny určené pro sportovce a při zvýšené tělesné námaze nebo potraviny určené ke snižování hmotnosti, plánuje ČZPI zaměřit kontrolu v roce 2001 i na výrobky tohoto typu.

V souvislosti s novelizovaným zákonem o potravinách, který nově definuje potraviny nového typu a stanovuje pro ně povinnosti, uskutečnila ČZPI Monitorování geneticky modifikovaných potravin. Jeho cílem bylo ověřit, zda jsou tyto potraviny uváděny do oběhu v obchodní síti v ČR. Vzorky, odebrané v průběhu září, října a listopadu, byly analyzovány v renomované zahraniční laboratoři ve Švýcarsku. Celkem bylo odebráno 10 potenciálně geneticky modifikovaných potravin obsahujících jako složku sóju nebo kukuřici, přičemž u 4 z nich byla zjištěna přítomnost modifikované DNA. Odebrané vzorky potravin (stejné šarže) budou sloužit jako referenční materiál pro oddělení biochemie a molekulární genetiky laboratoře inspektorátu ČZPI v Brně. Zjištěné výsledky budou využity při plánování kontroly v dalším období.