Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Vyroční zpráva za rok 2000

31. 12. 2000
 

Mikrobiologické požadavky

Nejvyšší počty nevyhovujících vzorků byly při mikrobiologických rozborech zjištěny u výrobků studené kuchyně a u cukrářských výrobků. Jedná se o komodity zahrnující z velké části potraviny náročné na uchovávání a podléhající rychle zkáze, které jsou považovány za potra-viny epidemiologicky rizikové. Těmto potravinám je proto věnována velká pozornost celo-ročně, zejména však v letním období, kdy nastávají optimální podmínky pro nežádoucí růst mikroorganismů.

Relativně vysoké počty mikrobiologicky nevyhovujících vzorků byly zjištěny také v případě čerstvé zeleniny a čerstvého ovoce. Jednalo se o výrobky s nežádoucími změnami způsobe-nými mikrobiální činností (hniloby, plísně). Obdobné nedostatky vykazovaly v menším počtu případů i některé další druhy potravin, např. masné výrobky (plísně na povrchu uzenin).

Cizorodé látky

Při kontrole cizorodých látek byly nejvyšší počty nevyhovujících vzorků zjištěny u révového vína, lihovin, zpracovaného ovoce a zeleniny, čerstvé zeleniny, nealkoholických nápojů a některých dalších komodit.

V případě révového vína se jednalo zejména o zjištění přítomnosti syntetických barviv, kon-zervačních látek a nadlimitního obsahu oxidu siřičitého. U lihovin byly chemické požadavky na zdravotní nezávadnost porušeny zejména přítomností acetaldehydu, benzenu a ethylbenze-nu (tuzemský rum), dále přítomností xylenu, toluenu a styrenu (tuzemský rum a vodka). Vět-šinou se jednalo o lihoviny prodávané na stáncích. U některých vzorků lihovin byla zjištěna přítomnost nepovolených barviv, překročení povoleného limitu pro obsah uretanu (slivovice) a překročení povoleného množství ftalátů v různých druzích lihovin.

Cizorodé látky, zejména nepovolená barviva, byly zjištěny také u zpracovaného ovoce a zele-niny a to hlavně v sušeném ovoci, v menší míře v marmeládách a kompotech. Relativně častá byla také přítomnost nepovolených konzervačních látek nebo překročení limitu povolených konzervačních látek v sušeném ovoci a zelenině, džemech a kečupech. Z dalších závad lze jmenovat nadlimitní obsah olova a cínu v případě kompotů v plechovkách, nadlimitní obsah dusičnanů v sušené zelenině a přítomnost pesticidu procymidonu v dětské výživě.

U čerstvé zeleniny bylo nejčastěji zjištěno překročení povoleného obsahu dusičnanů, zejména u listové zeleniny a zeleniny košťálové (častěji u šarží z dovozu než u šarží tuzemských). U kořenové zeleniny byl v jednom případě prokázán nadlimitní obsah kadmia. U některých vzorků plodové zeleniny (papriky zeleninové a lilku) zahraniční provenience byly zjištěny šarže s nepřípustným výskytem reziduí pesticidů, především procymidonu, endosulfanu a malathionu. V jednom vzorku (rychlené ředkvičky z dovozu) byl zjištěn nepřípustný výskyt chlorothalonilu.

Relativně vysoký počet nevyhovujících vzorků byl zjištěn u nealkoholických nápojů. Jednalo se především o překročení limitu pro konzervační látky (kyselinu sorbovou, benzoovou), pří-padně jejich nedeklarování na obalu. V několika případech byla zjištěna přítomnost nepovo-lených přídatných látek (syntetických barviv, cyklamátů).

Při kontrole dehydratovaných výrobků byla zjištěna přítomnost nepovolených přídatných lá-tek, např. syntetických barviv, zejména v instantních nudlových polévkách asijské produkce, a konzervačních látek (oxidu siřičitého a kyseliny benzoové) v instantních polévkách, rovněž byl zjištěn překročený limit stanovený pro povolené konzervační látky (především u ochucovadel).

ČZPI opakovaně zjistila zvýšené koncentrace biogenního aminu tyramin u zrajících sýrů nebo výskyt nepovolených konzervantů (kyseliny benzoové a sorbové) v některých druzích lahůdkových salátů.

Analytické požadavky

Nejvíce nedostatků při kontrole analytických požadavků bylo zjištěno u révového vína, a to především ve znacích: obsah těkavých kyselin, obsah alkoholu, obsah bezcukerného extraktu a obsah cukru. U vín s obsahem oxidu uhličitého nevyhovělo 30 % analyzovaných vzorků ve znaku tlak.

U lihu a lihovin šlo o nedodržení kladné nebo záporné odchylky stanovené pro obsah etanolu, o zjištění přítomnosti vyšších alkoholů (především v případě alkoholu prodávaného na stán-cích), terciálního butylalkoholu (opět většinou u vodky a tuzemského rumu prodávaných na stáncích) a o nedodržení plnění deklarovaného na obale.

Nejčastějšími analytickými nedostatky zjištěnými u masa a masných výrobků byl vyšší obsah tuku než deklaroval výrobce a vyšší aktivita vody u trvanlivých masných výrobků než při-pouští prováděcí vyhláška.

U brambor byly nedostatky způsobeny především nedovoleným podílem hlíz zelených, po-škozených, naklíčených, nečistých, nepevných, strupovitých atd.

Častým analytickým nedostatkem u mléčných výrobků bylo zjištění jiného množství sušiny, tuku, eventuálně tuku v sušině, než bylo deklarováno na obale výrobku (např. u sýrů).