Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Vyroční zpráva za rok 2000

31. 12. 2000
 
 • "Bílá kniha" - Oficiální zpráva EU na téma zdravotní nezávadnost potravin ze dne 12. 1. 2000. Formuluje priority politiky EU v této oblasti
 • celní zákon - zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, v platném znění
 • ČIA - Český institut pro akred
 • Codex Alimentarius - Codex Alimentarius Commission (Mezinárodní komise pro koordinaci norem a směrnic pro výrobu, obchod a kontrolu potravin)
 • ČR - Česká republika
 • ČSN - Česká norma
 • ČZPI - Česká zemědělská a potravinářská inspekce
 • DGCCRF - Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (Generální ředitelství pro konkurenci, ochranu spotřebitele a potlačování falšování; kontrolní orgán ve Francii)
 • DG SANCO - Directorate General SANCO (Generální ředitelství SANCO) - generální ředitelství Evropské komise pro ochranu zdraví a spotřebitele
 • DNA - deoxyribonucleic acid (deoxyribonukleová kyselina)
 • EHS - Evropské hospodářské společenství
 • EK - Evropská komise
 • EN - evropská norma
 • ES - Evropské společenství
 • EU - European Union (Evropská unie)
 • FAO - Food and Agriculture Organization of the UN (Organizace OSN pro výživu a zemědělství)
 • FAPAS - The Food Analysis Performance Assessment Scheme (Mezinárodní testování způsobilosti laboratoří - chemické analýzy)
 • FEPAS - The Food Evaluation Performance Assessment Scheme (Mezinárodní testování způsobilosti laboratoří - mikrobiologické analýzy)
 • FLEP - Food Law Enforcement Practitioners (Sdružení zástupců evropských inspekčních orgánů, které uplatňují potravinářské zákony v praxi)
 • FSAI - Food Safety Authority of Ireland (Irský úřad pro bezpečnost potravin)
 • GEMS/Potraviny - Globální systém kontroly životního prostředí / Program kontroly a stanovení kontaminace potravin, běžně známý pod zkratkou GEMS/Potraviny, vznikl v roce 1976 jako společný projekt mezi Organizací OSN pro výživu a zemědělství (FAO), Programem OSN pro životní prostředí (UNEP) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO)
 • GMO - geneticky modifikované organismy
 • GOSKOMSANEPIDNADZOR - Státní výbor pro sanitární a epidemiologický dozor Ruské federace
 • GOSSTANDART - Státní norma Ruska
 • GOST R - Systém certifikace Ruska
 • HACCP - Hazard Analysis Critical Control Points (analýza nebezpečí a kritické kontrolní body)
 • CHEK - Chemische Kwaliteitsborging (systém testování způsobilosti laboratoří organizovaný nizozemskou inspekcí)
 • IAFD - Irish Agri-Food Development (společnost, která organizačně zajišťuje projekt PHARE na vzdělávání zaměstnanců ČZPI)
 • ISDN - Integrated Services Digital Network (digitální síť integrovaných služeb)
 • KI - krajský inspektorát
 • PC - personal computer (osobní počítač)
 • PHARE - finanční program Evropské komise pro pomoc kandidátským zemím při přípravě na vstup do Evropské unie
 • public relations - vztahy s veřejností
 • QUID Thematic Network -(QUID - Quantitative Ingredient Declaration, uvádění množství složek potraviny) - evropská síť laboratoří, které uplatňují  směrnici 79/112/EHS o označení a uvádění množství jednotlivých složek potravin v praxi
 • TAIEX - Technical Assisstance Information Exchange Office (Úřad pro výměnu informací o technické pomoci) - instituce založená Evropskou komisí za účelem pomoci přidruženým zemím střední a východní Evropy v přípravě na začlenění do vnitřního trhu EU
 • UNEP - United Nations Environment Programme (Program OSN pro životní prostředí)
 • ÚNMZ - Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
 • vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 294/97 Sb. - vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 294/1997 Sb., o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení, v platném znění
 • vyhláška Ministerstva zemědělství č. 147/98 Sb. - vyhláška Ministerstva zemědělství č. 147/1998 Sb., o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby
 • vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 298/97 Sb. - vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 298/1997 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné, v platném znění
 • vyhláška Ministerstva zemědělství č. 220/98 Sb. - vyhláška Ministerstva zemědělství č. 220/1998 Sb., o způsobu a rozsahu posuzování shody potravin, způsobu přípravy a odběru kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků výrobcem, o druzích potravin, pro které bude výrobcem nebo dovozcem vydáváno písemné prohlášení o shodě, a o rozsahu a obsahu tohoto prohlášení (posuzování shody)
 • WHO - World Health Organization (Světová zdravotnická organizace)
 • www - world wide web - celosvětová internetová síť
 • zákon o ČZPI - zákon č. 63/1986 Sb., o ČZPI, v platném znění
 • zákon o potravinách - zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
 • zákon o správním řízení - zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění
 • zákon o vinohradnictví a vinařství - zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů