Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Vyroční zpráva za rok 2000

31. 12. 2000
 

Prioritou kontroly ČZPI v uplynulém roce, podobně jako v minulých letech, byla zdravotní nezávadnost potravin a potraviny klamavě označené (tzv. "falšované"). Zcela novou oblastí činnosti byla kontrola zavedení systému kritických bodů ve výrobě. Odpovídající pozornost byla věnována dodržování ostatních závazných požadavků, stanovených pro uvádění potravin a tabákových výrobků do oběhu.

Inspektoři ČZPI provedli v uplynulém období 31 807 jednotlivých kontrol. Největší počet v maloobchodě (18 002), dále ve výrobě (10 174), ve velkoobchodě (3 488) a v ostatních místech (např. v restauracích apod. - 143). Vzestup počtu kontrol ve výrobě oproti roku 1999 (4 623) souvisel s kontrolami zavedení systému kritických bodů, které probíhaly od 1. 1. 2000.

Kontrolami bylo celkem zjištěno 10 875 nevyhovujících vzorků potravin a tabákových výrobků, které nesplnily požadavky právních předpisů na zdravotní nezávadnost, jakost a označování. Nevyhovující vzorky reprezentovaly množství 788 323 kilogramů, 896 084 litrů a 38 738 kusů výrobků.

V roce 2000 uložila ČZPI za porušení povinností stanovených právními předpisy 2 874 pokut ve správním řízení v celkové výši 31 382 300 Kč.

Na nevyhovující potraviny za 26 508 882 Kč byly uloženy zákazy uvádění do oběhu Podíl z obchodů - dovozové výrobky činil 12 420 538 Kč, podíl z obchodů - tuzemské výrobky 6 372 106 Kč a podíl z výroby 7 716 238 .

Oblast mezinárodních vztahů ČZPI byla v roce 2000 charakterizována rozšířením jejích aktivit, které bylo umožněno zejména zvýšením personálních kapacit a změnou organizační struktury ČZPI. V první řadě byly zahraniční aktivity ČZPI zaměřeny na komunikaci s Evropskou komisí, a to jednak z hlediska vstupu ČR do EU, jednak z hlediska rozsáhlých změn v evropském potravinovém právu.

V oblasti vzdělávání byl v roce 2000 realizován projekt hrazený z programu PHARE. Zahrnoval dvě hlavní části, a to vzdělávací semináře pro zaměstnance ČZPI a semináře pro výrobce potravin v České republice.

ČZPI se aktivně podílela na odborném připomínkování i na legislativních pracích různých právních předpisů (zákonů a vyhlášek) podle zadání Ministerstva zemědělství ČR. Pokračovala a dále se rozvíjela spolupráce s jinými orgány státní správy.

O své činnosti poskytovala ČZPI odborné i spotřebitelské veřejnosti pravidelné informace ve sdělovacích prostředcích. Významnou součástí publikační činnosti ČZPI bylo efektivní využívání internetových stránek, které byly pravidelně doplňovány aktuálními informacemi.