Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Vyroční zpráva za rok 2000

31. 12. 2000
 

V roce 2000 provozovala ČZPI celkem 7 laboratoří, z nichž 3 jsou specializovány pouze na provádění mikrobiologických zkoušek potravin (Tábor, Plzeň, Ústí nad Labem). V průběhu roku 2000 byly provedeny ve 4 akreditovaných laboratořích ČZPI (Praha, Hradec Králové, Brno, Olomouc) pravidelné dozorové návštěvy pracovníků národního akreditačního orgánu ČIA, o.p.s. za účelem posouzení plnění akreditačních kriterií a závazků vyplývajících z akreditace. U všech 4 laboratoří bylo konstatováno, že laboratoře plní všechna akreditační kriteria a jsou schopné vykonávat objektivně a nezávisle zkoušky, pro něž byly akreditovány. Potvrzením platnosti akreditace jsou rovněž splněny požadavky Směrnice EU 93/99/EHS na laboratoře provádějící úřední kontrolu potravin.

Akreditované laboratoře ČZPI byly v průběhu roku 2000 pověřeny národním akreditačním orgánem ČIA, o.p.s. organizací a vyhodnocením mezilaboratorních porovnávacích zkoušek. Současně se laboratoře ČZPI účastnily v průběhu roku několika mezinárodních porovnávacích zkoušek, které byly pořádány zahraničními institucemi (FAPAS, FEPAS, CHEK atp.).

Jednou z podmínek pro udělení pověření k provádění analytických rozborů révového vína pro hodnocení a zatřiďování révových vín je účast a úspěšné absolvování mezilaboratorních porovnávacích zkoušek révového vína organizovaných ČZPI. Tyto zkoušky jsou každoročně zařazovány do národního programu zkoušení způsobilosti.

V průběhu roku 2000 byl realizován významný projekt v rámci ČR, který byl současně zařazen do Národního projektu jakosti - vybudování laboratoře pro identifikaci DNA GMO v zemědělských produktech a potravinách. V rámci tohoto projektu byly vyšetřeny některé potraviny na obsah GMO kvalitativní screeningovou metodou na bázi polymerázové řetězové reakce.

Laboratoře ČZPI se mimo jiné podílejí i na výzkumných programech Ministerstva zemědělství zařazených do Projektu pro NAZV (Národní agentura pro zemědělský výzkum). Mimo aktivní účasti na programech Ministerstva zemědělství v oblasti vědy a výzkumu se laboratoře ČZPI zaměřily v průběhu roku 2000 na vývoj a zavedení některých nových metod zkoušení, jako je např. stanovení tukuprosté kakaové a mléčné sušiny v čokoládě a čokoládových cukrovinkách, stanovení mykotoxinu deoxinivalenolu v cereáliích a cereálních výrobcích, stanovení lepku v bezlepkových potravinách, průkaz falšování potravin živočišného i rostlinného původu nebo průkaz vybraných typů patogenních mikroorganismů - Camphylobacter jejuni/coli, Escherichia coli 0 157.