Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Vyhodnocování zjištěného obsahu etanolu v lihovinách

26. 10. 2011
 
Dotaz:
Dle protokolu o zkoušce bylo u vzorku lihoviny Tuzemák 37,5 % obj., zjištěno množství etanolu 37,0 % obj., U ± 0,25 (rozšířená nejistota stanovení ve stejných jednotkách, jinými slovy odchylka vyplývající z metod rozboru používaných ke stanovení obsahu alkoholu), dle posudku byl vzorek vyhodnocen jako nevyhovující požadavkům uvedeným v deklaraci na obalu „37,5 % obj.“, a to ani s přihlédnutím k odchylce uvedené v § 18 odst. 8 vyhlášky č. 335/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (± 0,3 % obj.).
S povolenou odchylkou dle vyhlášky se může etanol pohybovat v rozmezí 37,2 –37,8 % obj. Pokud bylo rozborem zjištěno 37 % obj. ± 0,25 %, dostaneme rozmezí 36,75 – 37,25 % obj. Jestli je tento postup výpočtu správný, měl být vzorek lihoviny vyhodnocen jako vyhovující s přihlédnutím k povolené odchylce dle vyhlášky a k nejistotě měření.
Je možné takto protokol vyhodnotit, a pokud ne, tak jakým způsobem?
Závazné stanovisko:
Při hodnocení obsahu etanolu v lihovinách je nutné zohlednit jak odchylku počítanou od množství etanolu vyznačeného na obalu, tak i rozšířenou nejistotu měření počítanou od hodnoty etanolu zjištěného samotným laboratorním měřením.
Odůvodnění:
V případě nastíněném v dotazu postupujeme podle § 18 odst. 8 vyhlášky č. 335/1997 Sb., pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), kde je absolutní hodnota kladné i záporné odchylky obsahu etanolu v procentech objemových, od obsahu etanolu vyznačeného na obalu, přípustná nejvýše 0,3 % objemových. Stejná odchylka je uvedena i v článku 3 odst. 1 písm. a) směrnice č. 87/250/EHS o uvádění obsahu alkoholu v procentech objemových na etiketách alkoholických nápojů určených k prodeji konečnému spotřebiteli.
Rozšířená nejistota laboratorního měření v tomto případě činí ± 0,25 % a je stanovena použitou metodou měření.
Laboratorním hodnocením vzorku lihoviny Tuzemák 37,5 % obj., byl zjištěn obsah etanolu 37,0 % obj. Započtením rozšířené nejistoty měření, která činí ± 0,25 %, se dostaneme do pásma 36,75 – 37,25 %.
Vyhláškou stanovená odchylka ± 0,3 % připočítaná k hodnotě etanolu vyznačené na obalu vytvoří pásmo 37,2 – 37,8 %.
V tomto případě je testovaný vzorek vyhovující právním předpisům, neboť po připočítání rozšířené nejistoty laboratorního měření se hodnota etanolu stále pohybuje v hranicích vymezených vyhláškou stanovenou odchylkou.

Jinak řečeno, chápeme-li obě odchylky jako dvě množiny, pak hodnocený vzorek vyhoví vždy, když se tyto množiny protínají či alespoň dotýkají. Při rovnosti naměřené hodnoty etanolu s deklarovaným množstvím pak jedna množina obsahuje druhou.


Zpracoval: OPZ - Odbor právní a zahraniční