Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Víno

02. 08. 2018
 

Povinnosti vinaře, jakožto výrobce výrobků z révy vinné a osoby, která je uvádí do oběhu, vyplývají z evropských právních předpisů (např. nařízení Komise (ES) č. 436/2009) a dále z právních předpisů ČR (např. zákon č. 321/2004 Sb., zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích).

Definice:

Výrobcem je dle ustanovení § 3 písm. o) zákona č. 321/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů fyzická nebo právnická osoba, která vyrábí z vinných hroznů, rmutu, moštu nebo z mladého vína v procesu kvašení produkt tím, že jej zpracovává, včetně jeho zpracování pro jiného výrobce, nebo nechává zpracovat za účelem jeho uvádění do oběhu.

Producenti jsou dle čl. 22 nařízení (ES) č. 436/2009 fyzické nebo právnické osoby nebo jejich seskupení, které disponují nebo disponovaly čerstvými vinnými hrozny, hroznovým moštem nebo mladým vínem v procesu kvašení, zpracovávají je nebo je nechávaní zpracovat na víno.

Producenti hroznů jsou dle čl. 7 písm. a) nařízení (ES) č. 436/2009 fyzické nebo právnické osoby či jejich seskupení, které produkují hrozny.

Maloobchodníky jsou dle čl. 22 písm. c) nařízení (ES) č. 436/2009  fyzické nebo právnické osoby či jejich seskupení, jejichž podnikatelská obchodní činnost zahrnuje přímý prodej vína spotřebiteli v malém množství, jež stanoví jednotlivé členské státy s ohledem na charakteristiky svého obchodu a distribuce, s výjimkou těch, které používají sklepy vybavené pro skladování, případně zařízení pro plnění vína ve větším množství, nebo prodávají nebalené víno v rámci ambulantního prodeje.

Malým množstvím je dle ustanovení § 3 písm. p) zákona č. 321/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů množství nepřevyšující 750 hektolitrů vína v obalu určeném pro spotřebitele nebo 1 000 litrů sudového vína prodaného maloobchodníkem spotřebiteli za 1 vinařský rok.

Obchodním zprostředkovatelem je dle ustanovení § 3 písm. s) zákona č. 321/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje nebo prodává produkty v rámci výkonu svého povolání nebo předmětu své činnosti, aniž by měla užívací právo k zařízení k uskladnění těchto produktů nebo aniž by tyto produkty sama držela v zařízení k uskladnění těchto produktů.

Nebaleným vínem je dle ustanovení § 3 písm. u) zákona č. 321/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů víno nebo jiný produkt uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2204 nebo 2205, s výjimkou moštu), uváděné do oběhu v jiném obalu než obalu určeném pro spotřebitele ve fázi, která předchází prodeji spotřebiteli.

Sudovým vínem je dle ustanovení § 3 písm. v) zákona č. 321/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů víno nebo jiný produkt uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2204 nebo 2205, s výjimkou moštu), určené k prodeji spotřebiteli nebo prodávané spotřebiteli z jiného obalu než obalu určeného pro spotřebitele.

Čepovaným vínem je dle ustanovení § 3 písm. w) zákona č. 321/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů víno prodávané spotřebiteli k bezprostřední konzumaci v místě prodeje nebo jako zabalené v místě prodeje na žádost spotřebitele z jednorázového obalu určeného pro spotřebitele s jediným otvorem k plnění a nevyměnitelným výčepním ventilem.

Rozlévaným vínem je dle ustanovení § 3 písm. x) zákona č. 321/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů víno prodávané spotřebiteli k bezprostřední konzumaci v místě prodeje z obalu určeného pro spotřebitele o maximálním objemu 5 litrů.

Obalem určeným pro spotřebitele je dle ustanovení § 3 písm. y) zákona č. 321/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů jednorázový nebo bez výměny jednorázového uzávěru znovu nenaplnitelný obal o maximálním objemu 20 litrů, který v místě prodeje tvoří spolu s jeho obsahem prodejní jednotku pro spotřebitele, a jsou na něm nebo na etiketě k němu připojené uvedeny údaje podle předpisů Evropské unie, tohoto zákona a prováděcích právních předpisů.

Jednorázovým uzávěrem je dle ustanovení § 3 písm. z) zákona č. 321/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů uzávěr včetně souvisejících bezpečnostních prvků, který při otevření ztratí svoji funkčnost a nelze ho opakovaně použít.

Vinařský rok  je dle ustanovení § 13 odstavce 12 vyhlášky č. 88/2017 Sb. období počínající  dnem 1. 8. a končí 31. 7. následujícího roku.

Uváděním na trh je dle čl. 3 odst. 8 Nařízení (ES) č. 178/2002 držení potravin nebo krmiv za účelem prodeje, včetně nabízení k prodeji nebo jakékoli jiné formy převodu, zdarma nebo za úplatu, jakož i prodej, distribuce a další formy převodu jako takové.

(pozn. dle těchto definic uvádí do oběhu/na trh i ten, kdo nabízí produkt zdarma ke spotřebě.)

Základní povinnosti vinaře, který vyrábí výrobky z révy vinné a uvádí je do oběhu tj. i vinaře, který prodává (tj. uvádí do oběhu) víno nebo jiné výrobky z révy vinné jako nápoj ke spotřebě na místě (např. ve svém sklepě) – např. akce typu „otevřené vinné sklepy“, prodej v rámci turistických vinných stezek a podobné akce:

 1. Povinnost registrace
 • dle § 11 odst. 1 zákona č. 321/2004 Sb. výrobce písemně oznamuje zahájení, přerušení a ukončení výroby produktů Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému (dále „ÚKZÚZ“).
 • dle § 3 odst. 1 písm. i) zákona č. 110/1997 Sb. (resp. dle resp. z čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) 852/2004) provozovatel potravinářského podniku oznamuje zahájení, změnu nebo ukončení výkonu předmětu činnosti podle zákona č. 110/1997 Sb. (např. distribuční činnost, maloobchodní prodej či stravovací služba), a to Státní zemědělské a potravinářské inspekci (dále jen „SZPI“) nebo krajské hygienické stanici (pokud se jedná o stravovací službu). Toto oznámení je vyžadováno:
  • v případě, kdy vedle výroby výrobků z révy vinné provozuje vinař i další činnosti (např. distribuční činnost, maloobchodní prodej či stravovací služba) v provozovně, která je odlišná od provozovny v místě výroby produktu, které oznámil podle § 11 odst. 1 zákona č. 321/2004 Sb. do Registru vinic,  
  • v případě prodeje vína prostřednictvím internetu, a to i tehdy, pokud je internetový prodej uskutečňován z místa výroby produktu, které vinař oznámil podle § 11 odst. 1 zákona č. 321/2004 Sb.
 1. Povinnost vést evidenční knihy
 • Dle § 30 odst. 1 zákona č. 321/2004 Sb. fyzická nebo právnická osoba, která drží nebo zprostředkovává produkt za účelem výkonu svého podnikání nebo k obchodním účelům, je povinna vést evidenční knihy. Tato povinnost se vždy vztahuje na výrobce, dovozce, distributory, obchodní zprostředkovatele.
 • Na provozovnu, kde množství vína v obalu určeném pro spotřebitele uvedeného  na trh obchodníkem za 1 vinařský rok převyšuje 750 hektolitrů. V tomto případě nejde již o maloobchod - nespadá pod výjimku z povinnosti vést evidenční knihy podle čl. 37 nařízení (ES) č. 436/2009 - vedení evidenčních knih dle § 30 odst. 1 zákona č. 321/2004 Sb. se vyžaduje.
 • Na provozovny prodejce sudového vína, který na všech svých provozovnách uvede  na trh  více než 1000 litrů sudového vína za 1 vinařský rok. V tomto případě se evidenční knihy vedou na vzoru uvedeném v příloze č. 25 vyhlášky č. 88/2017 Sb. a to na každé provozovně  sudového vína. Evidenční knihy při prodeji sudového vína podle vzoru uvedeného v příloze č. 25 se vedou od počátku vinařského roku tehdy, pokud v předcházejícím vinařském roce bylo prodáno více než 1000 l sudového vína spotřebiteli, přičemž vinařský rok počíná dnem 1. 8. a končí 31. 7. následujícího roku. V případě, že evidenční knihy nejsou vedeny od počátku vinařského roku z důvodu, že v předcházejícím vinařském roce nebylo prodáno více než 1000 l sudového vína spotřebiteli, začne se vést evidenční kniha dle vzoru uvedeného v příloze č. 25 v průběhu probíhajícího vinařského roku, a to od počátku měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo dosaženo prodeje 1000 l sudového vína spotřebiteli souhrnně za probíhající vinařský rok.
 • Obchodní zprostředkovatelé vedou evidenční knihy v Registru.
 1. Povinnost podávat prohlášení

K prohlášení o sklizni:

 • dle § 29 odst. 3 zákona č. 321/2004 Sb. producent hroznů (tj. vinohradník), který  celou svou produkci zpracovává nebo nechává zpracovat na víno, nemusí podávat prohlášení o sklizni. V takovém případě postačí podat prohlášení o produkci. 

K prohlášení o produkci a o zásobách:

 • pokud producent uvádí výrobky z révy vinné na trh (tj. nemá je pouze pro osobní spotřebu), má povinnost podávat prohlášení o produkci (čl. 9 odst. 2 nařízení (ES) č. 436/2009), a to i v případě, že vyrobil víno v menším objemu než 1 000 l ze sklizně běžného roku. Dále má povinnost podávat prohlášení o zásobách (čl. 11 nařízení (ES) č. 436/2009).
 • pokud producent vyrobil víno v objemu větším než 1 000 l ze sklizně běžného roku, má povinnost podávat prohlášení o produkci (čl. 9 odst. 2 nařízení (ES) č. 436/2009) a prohlášení o zásobách (čl. 11 nařízení (ES) č. 436/2009), a to i v případě, že by vyráběl víno jen pro vlastní spotřebu.

Pozn. dle ust. § 29 odst. 4 zákona č. 321/2004 Sb., prohlášení o produkci obsahuje údaje o produkci ke dni 31. 12. téhož vinařského roku a podává se do 15. 1. vinařského roku. Návod na podávání povinných prohlášení viz webové stránky ÚKZÚZ http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/trvale-kultury/registrace/registrace-vinic/navod-prohlaseni.html

 • povinnost podat prohlášení o produkci platí i v případě nulové produkce. Podává se prohlášení s nulou.
 1. Ostatní povinnosti dle zákona dle § 11 odst. 2 zákona č. 321/2004 Sb. má výrobce produktů následující povinnosti:
 • dodržovat požadavky na výrobu, jakost a zdravotní nezávadnost,
 • odstranit vedlejší produkty vznikající při zpracování nebo výrobě produktům,
 • dodržovat požadavky na provozní a osobní hygienu při výrobě produktů,
 • oznámit výrobu matolinového vína pro vlastní spotřebu, zajistit soustavnou kontrolu své produkce a uchovávat o tom evidenci
 
 
 

Přílohy