Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Uvádění synonym odrůd na etiketách vinařských produktů uvedených do oběhu v České republice

13. 08. 2014
 
  1. Na etiketách vín z  členských zemí EU a třetích zemí mohou být uvedena synonyma odrůd, která jsou přílohou XV nařízení Komise (ES) č. 607/2009, v platném znění (dále jen „nařízení č. 607/2009“) výslovně pro danou zemi původu povolena a splňují další požadavky komunitárních předpisů, zvláště čl. 62 nařízení č. 607/2009 (tedy např. že tato synonyma nemohou být uvedena na etiketách vín bez chráněného označení původu či chráněného zeměpisného označení, viz čl. 62 odst. 3 a odst. 4 NK č. 607/2009).

  2. Na etiketách vín z  členských zemí EU mohou být uvedena synonyma odrůd, která:
  • nejsou v rozporu s přílohou XV nařízení č. 607/2009 a
  • jsou v dané zemi původu vnitrostátními předpisy výslovně povolena (viz oprávnění dle čl. 62 odst. 1 písm. a) prvního pododstavce nařízení č. 607/2009) nebo
  • jsou na seznamu odrůd révy vinné OIV dle čl. 62 odst. 1 písm. a) druhého pododstavce nařízení č. 607/2009 (http://www.oiv.int/oiv/info/enlistecepage?lang=en) a zároveň splňují další požadavky komunitárních předpisů, zvláště  čl. 62 nařízení č. 607/2009.

Pro vína vyrobená v České republice z tuzemských hroznů dále platí omezení stanovená v § 17a odst. 1 zákona č.321/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Pokud se týká směsí vín z různých členských států lahvovaných v České republice, poukazujeme na čl. 120 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 1308/2013, v platném znění. Podle tohoto ustanovení směsi vín z různých členských států (jedná se o vína bez chráněného označení původu či chráněného zeměpisného označení) nenesou označení moštové odrůdy nebo odrůd. To by bylo možné pouze v případě, že by Česká republika přijala právní předpisy, kterými by zajistila proveditelnost příslušných certifikačních, schvalovacích a  ověřovacích postupů, k čemuž však zatím nedošlo.
V případě směsí vín z různých členských států lahvovaných v zahraničí nelze označení moštovou odrůdou nebo odrůdami vyloučit, protože tyto členské státy již mohly proveditelnost daných certifikačních, schvalovacích a ověřovacích postupů zajistit.
  1. Na etiketách vín ze třetích zemí mohou být uvedena synonyma odrůd, která jsou uvedena nejméně na jednom ze seznamů podle čl. 62 odst. 1 písm. b)  nařízení č. 607/2009
    (Seznam OIV - http://www.oiv.int/oiv/info/enlistecepage?lang=en, Seznam Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin, Seznam Mezinárodního výboru pro genetické zdroje rostlin) a zároveň splňují další požadavky komunitárních předpisů, zvláště  čl. 62 nařízení č. 607/2009.

Porušení výše uvedených pravidel bude považováno za porušení zákazu uvedeného v ustanovení čl. 49 nařízení č. 607/2009.
SZPI však nebude považovat za protiprávní jednání případy, kdy výrobce, dovozce či distributor uvede synonymum, které nebude v souladu s výše uvedenými právními předpisy, pouze v rámci informace, která se uvádí na etiketě láhve nebo jiného obalu určeného konečnému spotřebiteli drobným písmem, a která seznamuje spotřebitele s podrobnostmi týkajícími se např. vinařské oblasti, odrůdy, pěstitele a výrobce nebo vhodnosti konzumace k určitým pokrmům. Veškeré parametry písma použitého pro vyjádření synonyma, ať již se jedná o velikost, barvu, druh, styl, proložení, podtržení apod. musí být zcela shodné s parametry písma použitého pro zbytek textu informace.
Příklad:
Víno s CHOP/CHZO z Maďarska bude v souladu s přílohou XV nařízení č. 607/2009 označeno odrůdou Kékfrankos, avšak doplňující informace zpravidla na zadní etiketě bude ve smyslu, že jde o víno vyrobené z odrůdy Frankovka, která se tradičně pěstuje ve střední Evropě, je vhodná ke zvěřině apod.