Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Uvádění na trh květů růží a dalších květin zamýšlených k lidské spotřebě

19. 07. 2016
 

Dotaz:

Provozovatel potravinářského podniku se na SZPI obrátil s dotazem, zda může dovážet do ČR a za účelem lidské konzumace květy růží, popřípadě květy dalších rostlin (na zdobení dezertů atd.) a jaká pravidla při tom musí dodržet. Je tedy otázka - jaká právní úprava se vztahuje na případný prodej květů růží a dalších květin zamýšlených k lidské konzumaci, popřípadě, jak v takových případech postupovat při kontrole?
Použití květů přesně vymezených druhů rostlin do čajů např. uvádí příloha č. 2 vyhlášky č. 330/1997 Sb., ale i zde je použití květů některých druhů omezeno jen na určitý podíl ve výsledné směsi.
Použití syrových květů do potravin není v ČR dosud příliš rozšířené a v určitých případech v tom lze spatřovat i nezanedbatelná zdravotní rizika (použití nejedlých druhů, květů neznámých rostlin, dekorativních květin ošetřených pesticidy atd.).
Odpověď:
Pokud provozovatel potravinářského podniku (dále jen „PPP“) dováží do ČR za účelem lidské konzumace květy růží, popřípadě květy dalších rostlin, Státní zemědělská a potravinářská inspekce (dále jen „SZPI“) ho v souladu s § 8 písm. c) a f) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, vyzve, aby doložil, zda daný druh růží a dalších květin zamýšlených k lidské spotřebě, je nebo není potravinou nového typu ve smyslu nařízení (ES) č. 258/1997, o nových potravinách a nových složkách potravin, a zároveň, zda nepředstavuje při konzumaci spotřebitelem zdravotní riziko.
Na webových stránkách Evropské komise na odkazu:
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/nfnetweb/mod_search/index.cfm  

v  sekci Novel food je zveřejněn katalog potravin nového typu, který obsahuje seznam potravin/složek s jejich statusy, zda se jedná nebo nejedná o potravinu nového typu (dále jen „PNT“). Vzhledem k tomu, že katalog není právně závazný a jeho aktualizace probíhá se zpožděním, je vhodné, aby provozovatel potravinářského podniku požádal Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“) o stanovisko, zda se u dané potraviny jedná nebo nejedná o PNT. Na základě obdrženého stanoviska pak daný druh květin bude mít status potravin nového typu dle nařízení č. 258/1997 nebo nebude a v závislosti na tom je postup následující:

1. Květy zamýšlené k lidské spotřebě jsou PNT dle nařízení (ES) č. 258/1997

Podle ustanovení čl. 4 odst. 1 nařízení č. 258/1997, podá osoba odpovědná za uvedení PNT na trh Evropské unie žádost členskému státu, v němž má být výrobek uveden na trh poprvé.
PPP tak musí podat žádost o schválení PNT v souladu s § 15 odst. 8 písm. d) zákona č. 110/1997 Sb. na MZe. Náležitosti žádosti jsou uvedeny v čl. 6 odst. 1 nařízení č. 258/1997. Informace pro subjekty uvádějící na trh potraviny nového typu platná od 1. 1. 2015 jsou uvedeny na webových stránkách MZe: http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/potraviny-noveho-typu/. Do jejího schválení není možné PNT uvádět na trh, v opačném případě by se jednalo o porušení povinnosti dle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 258/1997, čímž by došlo ke spáchání správního deliktu podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. t) zákona č. 110/1997 Sb. v aktuálně účinném znění.

2. Květy zamýšlené k lidské spotřebě nejsou PNT dle nařízení č. 258/1997

V případě, že dané květiny nebudou dle stanoviska MZe patřit mezi PNT, ale půjde o květy určené (či zamýšlené) ke konzumaci člověkem ve smyslu definice potraviny dle ustanovení čl. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, půjde o potravinu. Potravinou se totiž dle tohoto ustanovení „rozumí jakákoliv látka nebo výrobek, zpracované, částečně zpracované nebo nezpracované, které jsou určeny ke konzumaci člověkem nebo u nichž lze důvodně předpokládat, že je člověk bude konzumovat […]“. Na výrobu potravin s květy růží a dalších květin zamýšlených k lidské spotřebě a jejich uvádění na trh, byť nejsou upraveny speciálním právním předpisem, se vztahuje veškeré relevantní potravinové právo.
V každém případě musí být potravina bezpečná, tedy nesmí být škodlivá pro zdraví, ani nevhodná k lidské spotřebě a za její soulad s právními předpisy při uvádění do oběhu nese odpovědnost provozovatel potravinářského podniku.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 v platném znění upravuje maximální rezidua pesticidů, mimo jiné i pro jedlé květy (kód 0256080, jedlé květy – aksamitník a ostatní).
Aktualizováno: 19. 7. 2016

[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin