Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

SZPI, Ústřední inspektorát, přijme metodika/metodičku

06. 11. 2017
 

Vyhlášení výběrového řízení na služební místo

Odborný rada na oddělení metodiky I, Odbor kontroly, laboratoří a certifikace, Ústřední inspektorát, Státní zemědělské a potravinářské inspekce – metodik

V Brně dne: 06. 11. 2017
Č. j.: SZPI/AG994-2/2017

Ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce

jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014, o státní službě, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa odborný rada na oddělení metodiky I, Odbor kontroly, laboratoří a certifikace, Ústřední inspektorát – metodik.

Profil služebního místa

Informace o služebním místě:

 • obor služby: 58. Potravinářská výroba a péče o potraviny
 • služební úvazek: 0,5
 • služební poměr na dobu určitou (do 7. 1. 2020)
 • předpokládaný nástup: 1. 2. 2018,
 • místo výkonu služby: Brno (Květná 15),
 • zařazení podle Přílohy č. 1 zákona o státní službě do 13. platové třídy.

Stručný popis činnosti:

 • metodik na této pozici je zodpovědný za metodické řízení kontrolní činnosti zejména v oblastech označování potravin, značek KLASA, Regionální potravina a Cechovní normy

Pracovní podmínky a benefity:

 • 5 týdnů dovolené za kalendářní rok,
 • pružná pracovní doba,
 • příspěvek na stravování formou stravenek,
 • příspěvek na jazykové vzdělávání,
 • příspěvek z FKSP,
 • možnost dalšího vzdělávání a odborného růstu.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit uchazeč, který:

 1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
 • dosáhl věku 18 let,
 • je plně svéprávný,
 • je bezúhonný,
 • má potřebnou zdravotní způsobilost.
 1. splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem - Služební předpis č. 4/2015, kterým ústřední ředitel SZPI jako služební orgán stanoví další požadavky pro služební místa ve služebním úřadu Státní zemědělské a potravinářské inspekce, kterými jsou pro služební místa odborný rada (metodik):
 • odborné zaměření vzdělání – vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti technologie potravin, zemědělství, veterinární péče, hygieny, stravovacích služeb, chemie, přírodních věd, lékařství, práva.
 • úrovně znalosti cizího jazyka, a to znalost angličtiny, francouzštiny nebo němčiny odpovídající alespoň 1. stupni znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Výběrového řízení se může zúčastnit státní zaměstnanec i osoba jiná. Státní zaměstnanec podá v souladu s § 24 odst. 3 zákona o státní službě „žádost o zařazení na služební místo. “Osoba jiná podá v souladu s § 24 odst. 4 zákona o státní službě žádost o přijetí do služebního poměru“, jejíž součástí bude též žádost o zařazení na služební místo.

K žádosti uchazeč přiloží příslušné listiny dokazující splnění předpokladů výše uvedených:

 • požadavek státního občanství a věku dokládá uchazeč předložením průkazu totožnosti nebo osvědčením o státním občanství (§ 26 odst. 1 zákona o státní službě); žadatel, který není státním občanem České republiky, musí certifikovanou zkouškou prokázat znalost českého jazyka způsobem uvedeným v § 25 odst. 2 zákona,
 • písemné čestné prohlášení o svéprávnosti (§ 26 odst. 1 zákona o státní službě),
 • výpis z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců (§ 26 odst. 1 zákona o státní službě),
 • originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (§ 26 odst. 1 zákona o státní službě),
 • písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti,
 • originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o odborném zaměření vzdělání (nejčastěji stejný doklad jako doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání),
 • originál nebo úředně ověřenou kopii vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka (např. maturitní vysvědčení, pokud uchazeč skládal maturitní zkoušku z cizího jazyka).

V souladu s § 26 odst. 2 zákona o státní službě může uchazeč požadavek státního občanství a požadovaného vzdělání doložit při podání žádosti čestným prohlášením. V takovém případě příslušné listiny musí předložit následně, nejpozději však v den konání pohovoru.

K žádosti a příslušným listinám uchazeč dále doloží:

 • strukturovaný profesní životopis
 • motivační dopis

Posuzovány budou přihlášky, které uchazeči zašlou v českém jazyce v termínu do 30. 11. 2017 prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na podatelnu Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Květná 15, 603 00 Brno nebo doručí osobně na podatelnu na adresu Květná 15, 603 00 Brno. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (epodatelnazavinac.gifszpi.gov.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky je avraiqg). Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost o zařazení na volné služební místo včetně požadovaných listin musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo metodik Oddělení metodiky I, OKLC“ a musí obsahovat kontaktní údaje odesílatele.

Bližší informace poskytne:
Ing. Veronika Válková, Ph.D.
vedoucí oddělení metodiky I, Ústřední inspektorát
tel. 605 229 527

Přílohy:

 • Žádost o přijetí do služebního poměru
 • Čestné prohlášení o státním občanství
 • Čestné prohlášení o svéprávnosti
 • Čestné prohlášení o dosažení stanoveného vzdělání
 • Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti
 
 

Přílohy