Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Schvalování provozů produkujících klíčky

08. 06. 2015
 

Úvod

V březnu 2013 byla v Úředním věstníku publikována čtyři nařízení EU, která reagují na nákazy způsobené konzumací kontaminovaných naklíčených semen. Stanovují se proto požadavky na sledovatelnost, mikrobiologická kritéria, pravidla pro schvalování provozů produkujících klíčky a osvědčení pro dovoz do EU. Požadavky stanovují tyto právní předpisy:
 • Nařízení Komise (EU) č. 211/2013 ze dne 11. března 2013 o požadavcích na osvědčení pro dovoz klíčků a semen určených k produkci klíčků do Unie, v platném znění.
 • Nařízení Komise (EU) č. 210/2013 ze dne 11. března 2013 o schvalování provozů produkujících klíčky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004.
 • Nařízení Komise (EU) č. 209/2013 ze dne 11. března 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 2073/2005, pokud jde o mikrobiologická kritéria pro klíčky a pravidla pro odběr vzorků z jatečně upravených těl drůbeže a čerstvého drůbežího masa.
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 208/2013 ze dne 11. března 2013 o požadavcích na sledovatelnost u klíčků a semen určených k produkci klíčků.
Výše uvedená nařízení vstoupila v platnost 20. dnem po vyhlášení v Úředním věstníku, tj. 1. 4. 2013. Povinnosti v nich stanovené jsou právně vymahatelné od 1. 7. 2013.
Konsolidovaná znění, včetně novel, lze najít na internetovém portálu www.eur-lex.europa.eu.

Požadavky na výrobu a schválení provozů

Výrobce klíčků musí být schválen dozorovým orgánem.
Postup pro schválení provozovny ze strany SZPI zahrnuje:
 • Vyplnění Žádosti o schválení potravinářského podniku produkujícího klíčky.
 • V případě, že se jedná o zcela nového výrobce klíčků, který dosud není zaregistrován u SZPI, bude použita souhrnná Žádost o registraci a schválení potravinářského podniku produkujícího klíčky.
 • Na základě zaslané vyplněné Žádosti o schválení potravinářského podniku produkujícího klíčky nebo souhrnné Žádosti o registraci a schválení potravinářského podniku produkujícího klíčky bude inspektory SZPI provedena kontrola na místě – kontrola plnění požadavků uvedených v příloze I nařízení (ES) č. 852/2004 a nadto i požadavků stanovených v příloze nařízení (EU) č. 210/2013.
 • Po schválení provozu bude inspektorem na místě vystaven Certifikát o schválení potravinářského podniku produkujícího klíčky, jehož vzor uvádíme níže. Jedna kopie Certifikátu o schválení potravinářského podniku produkujícího klíčky bude ponechána výrobci a druhá bude uchována na příslušném inspektorátu SZPI v jehož působnosti se výrobce nachází.
 • Informace o schválení provozu bude zanesena do informačního systému SZPI.
 • V souladu s čl. 31 odst. 1 písm. f) nařízení (ES) č. 882/2004 bude informace o schválení provozu zveřejněna na webových stránkách SZPI.
   
SZPI schválí provoz, pokud jsou splněny požadavky uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 852/2004, což zahrnuje zejména:

I.

 • V souladu s přílohou I částí A oddílem II bodem 2 a oddílem II bodem 5 písm. e) by provozovatel potravinářského podniku (dále jen PPP) měl semena pro klíčení skladovat ve vhodných podmínkách navržených tak, aby zabraňovaly jejich kažení, které ohrožuje život, a chránily je před kontaminací.

  Ve všech fázích výroby a distribuce by klíčky měly být chráněny proti jakékoli kontaminaci, která by mohla způsobit, že potraviny nebudou vhodné k lidské spotřebě. Měly by být zavedeny odpovídající postupy pro regulaci škůdců a pro zamezení přístupu domácím zvířatům do míst, kde jsou potraviny připravovány, kde je s nimi manipulováno nebo kde jsou skladovány.
 • V souladu s přílohou I částí A oddílem II bodem 5 písm. b) a s doporučeními EFSA by PPP měl semena omýt pitnou vodou bezprostředně před klíčením. Voda, která byla použita na mytí semen, by se při produkci klíčků již neměla opětovně používat.
 • V souladu s přílohou I částí A oddílem II bodem 5 písm. c) by za účelem zabránění kontaminaci při produkci klíčků měla být za prvotní zdroj vody pro zavlažování považována pitná voda.
 • V souladu s doporučeními EFSA by PPP měli zajistit, aby byly klíčky od konce produkce do uvedení na trh, včetně přepravy, uchovávány v chladu[1]. Z důvodu, že pro komoditu klíčky není v právních předpisech uvedena vhodná teplota pro úchovu, lze doporučit výrobcům teplotu pro zpracovanou zeleninu, a to od 0oC do 5oC.

II. Osobní hygiena:
V souladu s přílohou I částí A oddílem II bodem 5 písm. d) by PPP měli zajistit zdravotní způsobilost pracovníků manipulujících s klíčky a jejich proškolení, pokud jde o zdravotní rizika. Pracovníci, kteří vyrábějí nebo sklízejí klíčky, by měli zejména udržovat vysoký stupeň osobní čistoty a měli by nosit vhodný, čistý, a je-li to nezbytné, ochranný oděv. Žádná osoba, která trpí chorobou, nebo je přenašečem choroby, která může být přenášena potravinami, nebo je postižena například infikovanými poraněními, kožními infekcemi, vředy nebo průjmy by obecně neměla manipulovat se semeny a klíčky nebo vstupovat do jakékoli oblasti, kde se manipuluje s potravinami, pokud existuje jakákoli možnost přímé nebo nepřímé kontaminace. Takto postižená osoba, která je zaměstnána v potravinářském podniku produkujícím klíčky a může přijít do styku s potravinou, by měla neprodleně ohlásit onemocnění nebo jeho příznaky a, je-li to možné, jejich příčinu, provozovateli potravinářského podniku.
III. Přeprava:
V souladu s přílohou I částí A oddílem II bodem 5 písm. a) a b) by dopravní prostředky nebo kontejnery používané pro přepravu potravin měly být udržovány v čistotě a v dobrém stavu, aby chránily potraviny před kontaminací, a podle potřeby musí být navrženy a konstruovány tak, aby umožnily odpovídající čistění nebo dezinfekci. Skříně ve vozidlech nebo kontejnery by se neměly používat na přepravu ničeho jiného než potravin, pokud by to mohlo způsobit kontaminaci.
a nadto i požadavky stanovené v příloze nařízení č. 210/2013, které zahrnují:
 • Vnější úprava a uspořádání provozů musí mezi postupy a během postupů umožňovat používání správné hygienické praxe, včetně ochrany před kontaminací. Zejména povrchy (včetně povrchů zařízení) v oblastech, kde se manipuluje s potravinami, a povrchy přicházející do styku s potravinami musí být udržovány v bezvadném stavu a snadno čistitelné, a je-li to nezbytné, snadno dezinfikovatelné.
 • Musí být k dispozici odpovídající příslušenství pro čištění, dezinfekci a skladování pracovních nástrojů a pracovního vybavení. Tato příslušenství musí být snadno čistitelná a s odpovídajícím přívodem teplé a studené vody.
 • Je-li to nezbytné, musí být odpovídajícím způsobem zajištěno mytí potravin. Každá výlevka nebo jiné takové zařízení určené k mytí potravin musí mít odpovídající přívod pitné vody a musí se udržovat v čistotě, a je-li to nezbytné, dezinfikované.
 • Všechna zařízení, se kterými přicházejí semena a klíčky do styku, musí být konstruována takovým způsobem, z takových materiálů a udržována v takovém pořádku a dobrém stavu, aby riziko kontaminace bylo sníženo na minimum a aby bylo možné je udržovat v čistotě, a je-li to nezbytné, je dezinfikovat.
 • Musí být zavedeny postupy, kterými se zajistí, že:
  a) je provoz produkující klíčky udržován v čistotě, a je-li to nezbytné, vydezinfikován;
  b) jsou všechna zařízení, se kterými přicházejí semena a klíčky do styku, důkladně očištěna, a je-li to nezbytné, vydezinfikována  (např. kontejnery, rotační bubny nebo tácy s růstovým médiem). Čištění a dezinfekce se musí provádět tak často, aby se vyloučilo riziko kontaminace (frekvenci si PPP určí sám, nejlépe po každém ukončení procesu klíčení).

[1] http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/guidance_doc_852-2004_cs.pdf