Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Požadavky na označování balených přírodních minerálních, pramenitých a kojeneckých vod názvem výrobku

16. 06. 2014
 
Příslušná právní úprava:
V § 8 odst. 6 a 7 vyhl. č. 275/2004 Sb.,o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených přírodních minerálních, pramenitých a kojeneckých vod a o způsobu jejich úpravy, ve znění pozdějších předpisů, se uvádí:
(6) Balené vody uvedené v odstavci 1 vyrobené z téhož zdroje vody nelze uvádět do oběhu pod různými názvy výrobku.
(7) Jestliže je na obalu balených vod uvedených v odstavci 1 určeném pro spotřebitele uveden název výrobku odlišný od názvu zdroje nebo místa využívání, musí být toto místo nebo název tohoto zdroje uveden v takové velikosti písma, aby výška a šířka dosahovaly alespoň 1,5násobku největšího písma použitého pro název výrobku.
Seznam přírodních minerálních vod uznaných členskými státy je zveřejněný podle čl. 1 odst. 5 směrnice Rady 2009/54/ES v Úředním věstníku EU (aktualizovaný seznam je i na webu EU pod odkazem: http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/water/mw_eulist_en.pdf; dále jen “Seznam”) a pod označením „trade description“/název výrobku stanoví seznam, který se až na výjimky (SOLUKY a SOLUKY PLUS) shoduje s názvem zdroje.
Rozbor právní úpravy a závěry:
1. Přírodní minerální vody
Termín „obchodní název“ uvedený v českém vydání směrnice, jenž odpovídá anglickému výrazu „trade description“, byl při transpozici směrnice do vyhlášky č. 275/2004 Sb. zapracován jako „název výrobku.“ Směrnice Rady 2009/54/ES nedefinuje, co se rozumí pod názvem „trade description/obchodní název“. Obdobně ani vyhl. č. 275/2004 Sb. blíže nespecifikuje výraz „název výrobku“.
Pro účely § 8 odst. 6 a 7 vyhl. č. 275/2004 Sb. se u přírodních minerálních vod názvem výrobku rozumí obchodní název/trade description uvedený u jednotlivých přírodních minerálních vod ve výše uvedeném Seznamu. Na tom nic nezmění ani nařízení (EU) č. 1169/2011 poté, co bude použitelné, které v čl. 17 odst. 1 uvádí, že názvem potraviny je její zákonný název a pokud neexistuje, je názvem potraviny vžitý název a v případě, že neexistuje nebo se nepoužívá, uvede se popisný název dané potraviny.
2. Pramenité a kojenecké vody
U pramenitých a kojeneckých vod neexistuje žádný seznam uznaných zdrojů uvádějící údaje o názvu zdroje, místě využívání a obchodním označení.
Platné právní předpisy navíc neupravují, jaké informace mají být v povolení k využívání podzemních zdrojů vodoprávním úřadem uvedeny. Forma a obsah jednotlivých povolení se proto různí v závislosti na tom, kterým vodoprávním úřadem bylo vydáno a také v závislosti na tom, kdy bylo vydáno. Pokud však povolení k využívání podzemních zdrojů vody k výrobě pramenitých a kojeneckých vod, vydávané místně příslušnými vodoprávními úřady, takový název výrobku specifikuje, použije se pro účely určení názvu výrobku dle § 8 odst. 6 a 7 vyhl. č. 275/2004 Sb.
V případě, že v rozhodnutí vodoprávního úřadu není uveden název výrobku, doporučuje se vyžádat si od jednotlivých výrobců informaci o tom, pod jakým názvem výrobek uvádí na trh (s upozorněním na § 8 odst. 6 a 7 vyhl. č. 275/2004 Sb.), a to buď při kontrole, nebo na základě dobrovolnosti souhrnně od všech výrobců, u nichž není název výrobku uveden v povolení vodoprávního úřadu.
3. Název přírodní minerální, pramenité a kojenecké vody odlišný od názvu zdroje nebo místa využívání
K možnosti použití loga obchodního řetězce (např. ARO) jako názvu výrobku lze uvést, že pokud výrobce uvádí do oběhu balenou přírodní minerální, pramenitou nebo kojeneckou vodu z jednoho zdroje pod názvem výrobku ARO (tedy odlišným od zdroje nebo místa využívání), musí být v souladu s § 8 odst. 7 vyhl. 275/2004 Sb. místo nebo název zdroje uveden v takové velikosti písma, aby výška a šířka dosahovaly alespoň 1,5násobku největšího písma použitého pro název výrobku. Přitom může být taková balená přírodní minerální, pramenitá nebo kojenecká voda vyrobená z téhož zdroje uváděna pouze pod jedním názvem výrobku (viz § 8 odst. 6 vyhl. 275/2004 Sb.), respektive je zakázáno ji uvádět do oběhu pod různými názvy výrobku.
Pokud logo obchodního řetězce není použito jako název výrobku a jde o dobrovolné označení nad rámec právní úpravy, nesmí být uvedeno na úkor názvu výrobku, informace o místu využívání nebo názvu zdroje.
4. Pokud výrobce použije označení „pramenitá voda“ jako „název výrobku“, je nezbytné, aby v souladu s § 8 odst. 7 vyhl. 275/2004 Sb. výrobky byly označeny také názvem zdroje nebo místem využívání, a to v takové velikosti písma, aby výška a šířka dosahovaly alespoň 1,5násobku největšího písma použitého pro název výrobku.