Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Povinnost provozovatele potravinářského podniku zabezpečit doklad o původu zboží

02. 09. 2016
 
Dotaz:
Podle § 3 odst. 1 písm. r) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o potravinách“), má PPP povinnost zabezpečit, aby ve všech fázích uvádění do oběhu byl k dispozici doklad o původu zboží a bez zbytečného odkladu ho předložit orgánu dozoru na jeho žádost.
Jak se má toto ustanovení vykládat a aplikovat?
Stanovisko:
Z formulace „aby byl k dispozici doklad o původu zboží“ (dále jen „doklad“) nelze dovodit, že PPP musí mít tento doklad nepřetržitě vždy při sobě.
Tento pojem je nutno vykládat tak, že PPP musí mít prokazatelně možnost a oprávnění s tímto dokladem disponovat, a tudíž musí být schopen vyhovět zákonné povinnosti předložit ho orgánu dozoru (v rámci součinnosti) s ohledem na konkrétní situaci v termínu „bez jakéhokoliv zbytečného odkladu“.          
„Bez jakéhokoliv zbytečného odkladu“ může být např.:
  • ještě do skončení právě probíhající kontroly, neboť kontrola trvá většinou delší dobu (i několik hodin);
  • druhý den, když má např. PPP místo podnikání ve svém bytě, tudíž veškeré doklady týkající se podnikání nemá v provozovně, kde prodává a kde právě probíhá kontrola.

Pro účely splnění požadavku předložit doklad bez jakéhokoliv zbytečného odkladu se neukládá žádné opatření podle § 5 odst. 1 zákona č. 146/2002 Sb., o SZPI, ve znění pozdějších předpisů, protože nejde o odstranění zjištěného protiprávního stavu.
Nepředložení dokladu ihned anebo bez jakéhokoliv zbytečného odkladu je porušením povinnosti zabezpečit, aby byl ve všech fázích uvádění do oběhu k dispozici doklad o původu zboží uvedený v § 3 odst. 1 písm. r) zákona o potravinách.                 
V takovém případě se PPP dopustí správního deliktu dle § 17 odst. 1 písm. s) zákona o potravinách za porušení povinnosti uvedené v § 3 odst. 1 písm. r) stejného zákona, za který mu může být uložena dle § 17f  písm. b) stejného zákona pokuta až  do výše 3 000 000,- Kč.