Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Povinné nutriční značení u doplňků stravy

26. 09. 2014
 
Obecným právním předpisem upravujícím nutriční (výživové) označování je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Z článku 29 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení však vyplývá, že výživové údaje se nevztahují na doplňky stravy.
Shodně je možné poukázat na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, o přidávání vitamínů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin, v platném znění (dále jen „nařízení č. 1925/2006“). Ačkoliv čl. 7 odst. 3 tohoto nařízení vyžaduje povinné nutriční označování výrobků, na které se nařízení vztahuje a do kterých byly přidány vitamíny a minerální látky, z článku 1 odst. 2 nařízení však vyplývá, že ustanovení nařízení týkající se vitamínů a minerálních látek se nevztahuje na doplňky stravy, na které se vztahuje směrnice 2002/46/ES.
Obdobně i čl. 7 3. pododstavec nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin, odkazuje ohledně poskytování údajů o výživové hodnotě u doplňků strany na čl. 8 směrnice 2002/46/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy (dále jen „směrnice 2002/46“).
Z výše uvedeného pak vyplývá, že požadavky na nutriční označování doplňků stravy jsou vymezeny v čl. 8 směrnice 2002/46/ES, resp. v ustanovení § 3 odst. 1 písm. c) a d) vyhlášky č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 225/2008 Sb.“), do níž byl čl. 8 směrnice transponován.
Z ustanovení § 3 odst. 1 této vyhlášky pak vyplývá, že kromě požadavků na označování potravin upravených v zákoně (zákon č. 110/1997 Sb.) a ve zvláštním právním předpise (vyhláška č. 113/2005 Sb.) se na obalu pro spotřebitele z hlediska nutričních požadavků u doplňků stravy uvede:
 - dle písm. c) údaj o množství vitamínů, minerálních látek nebo dalších látek vztažený na doporučenou denní dávku, přičemž u vitamínů a minerálních látek se použijí jednotky uvedené v příloze č. 1 vyhlášky.
- dle písm. d) údaj o obsahu vitamínů a minerálních látek i v procentech doporučené denní dávky uvedené v příloze č. 5 k vyhlášce, přičemž tento údaj lze uvést i v grafické podobě.
 Z výše uvedeného pak vyplývají tyto závěry:
  • Označování doplňků stravy včetně nutričního značení se řídí ustanovením § 3 vyhlášky č. 225/2008 Sb.
  • Nutriční označování podle Nařízení (EU) č. 1169/2011 je pro doplňky stravy nepovinné a to i tehdy, kdy jsou do nich přidávány vitaminy a minerální látky nebo další látky charakterizující daný výrobek
  • Nutriční označování je pro doplňky stravy nepovinné i tehdy, když je na obale uvedeno zdravotní nebo výživové tvrzeníUstanovení čl. 49 nařízení (EU) č. 1169/2011 mění čl. 7 nařízení (ES) č. 1924/2006, tak že nahrazuje textem první dva odstavce, které se i před touto změnou týkaly všech výrobků s výživovým nebo zdravotním tvrzením. Třetí odstavec, který se týká doplňků stravy, však zůstává v původním znění.