Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Používání loga „Bez umělých aromat“

01. 08. 2016
 
Podmínky použití aromat a složek potravin s aromatickými vlastnostmi v potravinách s cílem zajistit, mimo jiné, vysokou úroveň ochrany spotřebitele, včetně ochrany zájmů spotřebitele a poctivého jednání v obchodu s potravinami, upravuje nařízení (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o   aromatech a některých složkách potravin  s aromatickými vlastnostmi pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES, které se použije od 20. ledna 2011.
Nařízení (ES) č. 1334/2008 již nedefinuje umělou aromatickou látku, ani přírodně identickou aromatickou látku. Definuje však v čl. 3 odst. 2 písm. c) „přírodní aromatickou látku“ jako aromatickou látku získanou vhodnými fyzikálními, enzymatickými nebo mikrobiologickými procesy z materiálů rostlinného, živočišného nebo mikrobiologického původu, buď jako taková, nebo po zpracování za účelem lidské spotřeby jedním nebo více tradičními způsoby přípravy potravin uvedenými v příloze II. Přírodní aromatické látky odpovídají látkám, které se přirozeně vyskytují a lze je nalézt v přírodě. Stanovuje také v čl. 16 podrobná pravidla pro použití výrazu „přírodní“, pokud je aroma uváděno na trh jako takové (ne jako složka potraviny, ve které bylo použito). K tomu je taktéž v bodě 25 preambule nařízení (ES) č. 1334/2008 uvedeno, že aromatické látky nebo aromatické přípravky by měly být označeny jako „přírodní“, pouze pokud splňují určitá kritéria zajišťující, že spotřebitelé nejsou uváděni v omyl.
Přívlastek „umělý“ ve vztahu k aromatu lze vyložit jako synteticky vyrobený. Za výraz opačného významu lze pak zcela jistě označit výraz „přírodní“. Je potom logicky možno dojít k závěru, že potravina označená sdělením „bez umělých aromat“ by neměla obsahovat aromata žádná anebo pouze „přírodní“ ve smyslu shora uvedené definice nařízení.
Pro úplnost dodáváme, že pokud by vyvstaly pochybnosti o charakteru určité látky nebo směsi látek, je možné, aby Komise v souladu s čl. 13 nařízení (ES) č. 1334/2008, „pokud je to nutné“ o tom, ke které kategorii daná látka nebo směs látek náleží, rozhodla v rámci tzv. komitologie.
Závěr:
  • Pokud bylo při výrobě potraviny použito aroma obsahující výhradně přírodní aromatické látky (tj. dle čl. 3 odst. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 1334/2008 látky získané vhodnými fyzikálními, enzymatickými nebo mikrobiologickými procesy z materiálů rostlinného, živočišného nebo mikrobiologického původu), není označení „bez umělých aromat“ považováno za klamavé.
  • Pokud však bylo při výrobě použito aroma vyrobené chemickými postupy tak, aby obsahovalo aromatickou látku chemicky identickou s přírodní aromatickou látkou, může označení „bez umělých aromat“ uvést spotřebitele v omyl, pokud se jedná o vlastnosti a složení potraviny, neboť navozuje dojem, že potravina obsahuje pouze přírodní aromatické látky, čímž dochází k porušení čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.