Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Potraviny určené pro zvláštní výživu, doplňky stravy a přístup SZPI k jejich kontrole

23. 07. 2015
 
Na označování potravin určených pro zvláštní výživu i doplňků stravy se vztahují zejména obecné požadavky na poskytování informací o potravinách spotřebitelům dle nařízení č. 1169/2011, a dále požadavky speciální obsažené v příslušných prováděcích vyhláškách a přímo použitelných právních předpisech EU – př. nařízení č. 609/2013.

Seznam povinných údajů vyplývajících z článku 9 nařízení č. 1169/2011

 • název potraviny;
 • seznam složek;
 • každou látku nebo pomocnou látku uvedenou na seznamu v příloze II nebo odvozenou z látky či produktu uvedených na seznamu v příloze II způsobující alergie nebo nesnášenlivost, která byla použita při výrobě nebo přípravě potraviny a je v konečném výrobku stále přítomna, byť v pozměněné podobě;
 • množství určitých složek nebo skupin složek;
 • čisté množství potraviny;
 • datum minimální trvanlivosti nebo datum použitelnosti;
 • zvláštní podmínky uchování nebo podmínky použití;
 • jméno nebo obchodní název a adresu provozovatele potravinářského podniku uvedeného v čl. 8 odst. 1;
 • zemi původu nebo místo provenience v případech, které určuje článek 26;
 • návod k použití v případě potraviny, kterou by bez tohoto návodu bylo obtížné odpovídajícím způsobem použít;
 • u nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 1,2 % objemových skutečný obsah alkoholu v procentech objemových;
 • výživové údaje.

Potraviny pro zvláštní výživu

 • údaj o určení potraviny pro zvláštní výživu

Požadavek týkající se uvádění nezavádějících informací dle článku 7 odst. 3 nařízení č. 1169/2011

 • S výhradou odchylek stanovených v právních předpisech Unie, které se vztahují na přírodní minerální vody a na potraviny určené pro zvláštní výživu, nesmějí informace o potravině připisovat potravině jakékoli vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani na tyto vlastnosti odkazovat.

Označení vyplývající z vyhlášky č. 54/2004 Sb.

 • údaje o zvláštnostech kvalitativního nebo kvantitativního složení nebo speciálním výrobním procesu, pokud dodávají výrobku zvláštní nutriční vlastnosti,
 • údaj o využitelné energetické hodnotě vyjádřené v kJ a kcal a údaj obsahu sacharidů, bílkovin a tuků ve 100 g nebo 100 ml výrobku. Je-li energetická hodnota nižší než 50 kJ (12 kcal) ve 100 g nebo 100 ml výrobku, mohou být údaje nahrazeny slovy „energetická hodnota nižší než 50 kJ (12 kcal) ve 100 g“ nebo slovy „energetická hodnota nižší než 50 kJ (12 kcal) ve 100 g nebo ve 100 ml“, pokud není uvedeno jinak.
 • způsob přípravy (návod), pokud potravina přípravu před spotřebou vyžaduje, a upozornění na nezbytnost dodržet tento návod
 • původ bílkoviny (rostlinný, živočišný nebo konkrétní zdroj), popřípadě hydrolyzátu bílkovin ve výrobku, pokud je bílkovina na obale uvedena jako složka
 • způsob uchovávání a doba spotřeby po otevření obalu spotřebitelem, vyžaduje-li to charakter potraviny a je-li potravina určena k postupné spotřebě
 • kategorie nebo bližší specifikace potraviny určené pro zvláštní výživu.
 • k názvu, pod nímž se výrobek prodává, je nutno uvést údaj o jeho zvláštních nutričních vlastnostech. Jedná-li se však o:
  • potraviny pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu a výživu malých dětí,
  • potraviny pro obilnou a ostatní výživu jinou než obilnou určenou pro výživu kojenců a malých dětí,
  • potraviny pro zvláštní lékařské účely, je možné tento údaj nahradit údajem odkazujícím na účel použití.
Potraviny určené pro zvláštní výživu nelze na obalu označit:
 • informací připisující výrobkům vlastnosti vztahující se k předcházení, ošetřování nebo léčení lidských chorob nebo takové vlastnosti naznačovat, s výjimkou uvádění informací nebo doporučení, určených výhradně osobám kvalifikovaným v oboru lékařství, výživy nebo farmacie u potravin pro zvláštní lékařské účely
 • informací, že při jejich použití není třeba rady lékaře,
 • slovy "dietní" nebo "dietetický" samostatně nebo ve spojení s jinými slovy, pokud není vyjádřen účel jejich použití,
 • slovem "dia".

Zakázaná tvrzení pro některé druhy PZV:

1. Potraviny pro počáteční kojeneckou výživu a pokračovací kojeneckou výživu:
Na obalu potravin pro počáteční kojeneckou výživu lze uvést pouze výživová a zdravotní tvrzení vztažená k složkám potravin uvedeným v příloze č. 4 vyhl. č. 54/2004 Sb.
Podmínky pro uvedení výživového nebo zdravotního tvrzení u pokračovací kojenecké výživy a výživy pro malé děti stanoví nařízení (ES) č. 1924/2006.
Na obalu potravin pro počáteční kojeneckou výživu nesmí být uvedeny obrázky kojenců ani jiné obrázky nebo tvrzení, které by idealizovalo výrobek; připouští se však grafická znázornění pro vhodnou identifikaci výrobků a znázornění způsobu přípravy.
Na obalu potravin pro počáteční kojeneckou výživu nebo pokračovací kojeneckou výživu nesmí být uvedeny pojmy „humanizovaný“, „maternizovaný“, „upravený“ nebo jim podobné pojmy.
Označení potraviny pro počáteční kojeneckou výživu nebo pokračovací kojeneckou výživu musí být provedeno srozumitelně tak, aby bylo vyloučeno riziko záměny počáteční a pokračovací kojenecké výživy.
Označení počáteční kojenecké výživy nebo pokračovací kojenecké výživy musí být navrženo tak, aby byly zajištěny nezbytné informace o vhodném použití výrobku, přičemž tyto informace nesmí odrazovat od kojení.
2. Potraviny pro diety s omezeným množstvím energie určené ke snižování tělesné hmotnosti:
 • údaj o rychlosti nebo míře úbytku hmotnosti v důsledku jejich používání.

Označování doplňků stravy

Kromě údajů, které vyžaduje zákon o potravinách, se na obalu uvede:
 • označení "doplněk stravy" jako součást názvu
 • název vitaminů, minerálních látek nebo dalších látek charakterizujících výrobek,
 • číselný údaj o množství vitaminů, minerálních látek nebo dalších látek vztažený na doporučenou denní dávku, přičemž u vitaminů a minerálních látek se použijí jednotky uvedené v příloze č. 1 vyhl. č. 225/2008 Sb. (Údaje se uvádějí průměrnými hodnotami zjištěnými na základě kvantitativní analýzy doplňku stravy provedené výrobcem.)
 • údaj o obsahu vitaminu a minerálních látek i v procentech doporučené denní dávky uvedené v příloze č. 5 vyhl. č. 225/2008 Sb., přičemž tento údaj lze uvést i v grafické podobě,
 • doporučené denní dávkování a popřípadě další podmínky použití,
 • varování před překročením doporučeného denního dávkování,
 • upozornění, aby byly výrobky uloženy mimo dosah dětí,
 • upozornění, že doplňky stravy nejsou náhradou pestré stravy,
 • upozornění "Nevhodné pro těhotné ženy" u doplňků stravy obsahujících více než 800 µg (RE) vitaminu A v denní dávce. U doplňku stravy obsahujícího rostlinu Cimicifuga racemosa (ploštičník hroznovitý) nebo její extrakty, se dále na obalu pro spotřebitele uvede upozornění na nutnost přerušení konzumace a vyhledání lékaře při jakémkoliv podezření na jaterní onemocnění.

Zakázaná tvrzení pro doplňky stravy

 • Označování doplňků stravy nesmí přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti týkající se prevence, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění nebo odkazovat na tyto vlastnosti,
 • nesmí obsahovat žádné tvrzení uvádějící nebo naznačující, že vyvážená a pestrá strava obecně nemůže poskytnout dostatečné množství vitaminů nebo minerálních látek.

Výživová a zdravotní tvrzení

Uvádění výživových a zdravotních tvrzení na potravinách (včetně doplňků stravy) je upraveno Nařízením (ES) č. 1924/2006 - bližší informace naleznete zde.