Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Označování olivového oleje z pokrutin na regále v obchodě

10. 12. 2014
 
Označení potraviny na regále při prodeji konečnému spotřebiteli je poskytováním informací o potravině ve smyslu čl. 16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (dále jen „nařízení č. 178/2002“), a jako takové nesmí spotřebitele uvádět v omyl.
Dle čl. 78 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty (dále jen nařízení č. 1308/2013), se pro odvětví olivových olejů použijí definice, označení a obchodní názvy stanovené v příloze VII tohoto nařízení, přičemž dle ustanovení čl. 78 odst. 2 tohoto nařízení lze tyto definice, označení a obchodní názvy lze v Unii použít pro uvádění na trh pouze v případě produktu, který splňuje odpovídající požadavky stanovené v uvedené příloze. Dle přílohy VII, části VIII nařízení č. 1308/2013, je možno na maloobchodní úrovni prodávat pouze oleje uvedené v bodu 1 písm. a) a b) a v bodech 3 a 6, tedy:
  • Extra panenský olivový olej
  • Panenský olivový olej
  • Olivový olej – směs rafinovaného olivového oleje a panenského olivového oleje
  • Olivový olej z pokrutin

Dle prvního pododstavce čl. 3 Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 29/2012 ze dne 13. ledna 2012, o obchodních normách pro olivový olej (dále jen „nařízení č. 29/2012“) se „označení dle čl. 118 nařízení (ES) č. 1234/2007 (pozn. - nahrazeno čl. 78 odst. 2 nařízení č. 1308/2013, resp. jeho přílohou VII, částí VIII) považuje za název, pod nímž je výrobek prodáván, ve smyslu čl. 3 odst. 1 bodu 1 směrnice 2000/13“. Druhý pododstavec čl. 3 nařízení č. 29/2012 pak určuje, jaké údaje musejí být u jednotlivých kategorií olejů na etiketách uvedeny.
Dle čl. 6 odst. 3, první pododstavec nařízení č. 29/2012  je možné u směsí olivového oleje a jiných rostlinných olejů (produktů dle odst. 1 a 2) nahradit označení na etiketách podle  čl. 3 prvního pododstavce tohoto nařízení souslovím „olivový olej“. Druhý pododstavec čl. 6 odst. 3 však k tomu stanoví: „V případě přítomnosti olivového oleje z pokrutin se však slova „olivový olej“ nahradí slovy „olivový olej z pokrutin“. Právní předpisy tedy samy odlišují, přinejmenším u směsí olejů určité nadřazené kategorie „olivový olej“ a „olivový olej z pokrutin“, čemuž by mělo odpovídat označení oleje na regálové etiketě.
Olivový olej z pokrutin je přitom nejlevnějším a nejméně kvalitním typem olejů získávaným z oliv – jde o olej získávaný z olivových pokrutin, které jsou zbytkem po procesu získávání kvalitnějších variant olivových olejů.
Na základě shora uvedeného lze uzavřít, že označení olivového oleje z pokrutin na regálové etiketě výrazem „olivový olej“ může spotřebitele uvádět v omyl ve smyslu čl. 16 nařízení č. 178/2002 ohledně kategorie potravin, když se odkazuje na kategorii o vyšší kvalitě.
Užití částečně přeloženého (česko-anglického) výrazu „olivový olej pomace“ k označení olivového oleje z pokrutin na regálové etiketě může běžného spotřebitele bez znalosti odborného anglického výrazu uvádět v omyl ve smyslu čl. 16 nařízení č. 178/2002 ohledně kategorie potravin. Spotřebitel se takto dozvídá přeloženou část označení („olivový olej“), odkazující na kvalitativně vyšší kategorií oleje, avšak smysl nepřeloženého zbytku označení („pomace“), který anglicky odkazuje na to, že se jedná o olivový olej z pokrutin, není běžnému spotřebiteli při výběru potraviny zřejmý. Navíc obchodní normy pro olivový olej a olivový olej z pokrutin, podle čl. 75 nařízení č. 1308/2013 (tedy nařízení č. 29/2012) spolu s  částí VIII přílohy VII tohoto nařízení přesně stanoví, že je na maloobchodní úrovni možno prodávat pouze tyto kategorie olejů, s tímto označením (výjimkou jsou pouze směsi olejů – viz výše):      
  • Extra panenský olivový olej
  • Panenský olivový olej
  • Olivový olej – směs rafinovaného olivového oleje a panenského olivového oleje
  • Olivový olej z pokrutin

Protože se „olivový olej pomace“ mezi těmito označeními nenachází, nelze jím danou potravinu při pro českého spotřebitele označit.
Označení olivového oleje z pokrutin na regálové etiketě výrazem „olivový“, který je součástí jak výrazu „olivový olej“, tak „olivový olej z pokrutin“, bez dalšího neodkazuje na určitou kategorii oleje, a proto nelze dospět k závěru, že spotřebitele uvádí v omyl.