Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Označování medu, pocházejícího ze zahraničí, jako „český výrobek“

16. 12. 2014
 
Dotaz:
Může výrobce označit med vyrobený v České republice jako „český výrobek“, ačkoliv na jeho výrobu byla použita surovina ze zahraničí?
Odpověď: 
Označování medu bylo v rámci EU harmonizováno směrnicí Rady (ES) č. 2001/110/ES o medu, která byla transponována do českého právního řádu vyhláškou č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony, v platném znění. Podle § 9 této vyhlášky se med (kromě dalších údajů stanovených zákonem nebo vyhláškou) povinněoznačí údajem o konkrétní zemi původu, kde byl med získán; pokud se jedná o směs medů pocházejících z více zemí EU (dříve ES) nebo ze třetích zemí, lze jej označit příslušným názvem jako „směs medů ze zemí ES“, „směs medů ze zemí mimo ES“, případně „směs medů ze zemí ES a ze zemí mimo ES“.
  • podle směrnice Rady (ES) č. 2001/110/ES se jedná o povinný údaj o zemi, kde byl med sklizen s tím, že pokud med pochází z více než jednoho členského státu nebo z více než jedné třetí země, lze konkrétní název země původu či názvy zemí původu nahradit podle potřeby jedním z výše uvedených označení.  

V odstavci 5) preambule směrnice č. 2001/110/ES o medu je uvedeno, že „vzhledem k úzké souvislosti mezi jakostí medu a jeho původem je nezbytné, aby o nich byly poskytnuty úplné informace, aby spotřebitel nebyl uveden v omyl, pokud jde o jakost výrobku. Zvláštní zájmy spotřebitele, pokud jde o geografické vlastnosti medu, a plná průhlednost v tomto ohledu vyžadují uvedení země původu, v níž byl med sklizen, na etiketě.“ Důvodem této právní úpravy tedy byla ochrana spotřebitele, aby se mu dostalo pravdivé informace o tom, kde byl med sklizen.
Pokud je med označen jako „směs medů ze zemí ES“ nebo „směs medů ze zemí mimo ES“, případně „směs medů ze zemí ES a ze zemí mimo ES“ a zároveň jako „český výrobek“, je způsobilý tímto označením klamat spotřebitele o původu medu a toto označení je porušením čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1169/2011, podle nějž „Informace o potravinách nesmějí být zavádějící, zejména pokud jde o charakteristiky potraviny a zvláště o její povahu, totožnost, vlastnosti, složení, množství, trvanlivost, zemi původu nebo místo provenience, způsob výroby nebo získání“. V tomto případě se jedná o zavádějící informace, pokud jde o zemi původu, respektive ve smyslu vyhlášky č. 76/2003 Sb. (tedy transponované směrnice Rady (ES) č. 2001/110/ES) zemi získání resp. zemi sklizení medu.
Označení „český výrobek“ je tak s ohledem na zvláštní pravidla pro označování země původu medu přípustné a nezavádějící pouze v případě medu získaného/sklizeného výhradně v České republice.