Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Označování hmotnostních odchylek

22. 02. 2007
 

Dotaz výrobce potravin

1. Může český výrobce v současné době (po nabytí účinnosti vyhl. č. 113/2005 Sb.) uvádět na spotřebitelských obalech potravin vyšší přípustnou zápornou hmotnostní odchylku, než jaká je stanovena v příslušné komoditní vyhlášce (může např. výrobce u mandlí balených ve spotřebitelském obalu á 100 g uvést přípustnou zápornou hmotnostní odchylku -7%, pokud je ve vyhl. č. 157/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů v příloze č. 10 pro spotřebitelská balení suchých skořápkových plodů do 100 g uvedena přípustná záporná hmotnostní odchylka -5%)?

2. Jak bude hodnoceno značení přípustné záporné hmotnostní odchylky u potravin vyrobených a uvedených do oběhu před 24. 11. 2005 (v souladu s § 14 odst. 1 vyhl. č. 113/2005 Sb.) – jedná se opět o potraviny, na nichž je stanovena vyšší přípustná záporná hmotnostní odchylka než jaká je stanovena v příslušné komoditní vyhlášce. Dle našeho názoru je uvedení vyšší přípustné záporné hmotnostní odchylky než stanovené v příslušné komoditní vyhlášce u takovýchto potravin možné, protože v § 3 odst. 3 vyhl. č. 324/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla mimo jiné uvedena věta: „Odchylka od množství nemusí být na obalu vyznačena, pokud jsou splněny požadavky na odchylky uvedené u jednotlivých potravin ve zvláštních právních předpisech.“ Z toho podle nás vyplývá, že pokud výrobce dodržel přípustnou zápornou hmotnostní odchylku stanovenou v příslušné komoditní vyhlášce, nemusel tuto odchylku na spotřebitelský obal vůbec uvádět, ale pokud přípustnou zápornou hmotnostní odchylku stanovenou v příslušné komoditní vyhlášce nedodržel, mohl na spotřebitelský obal vyznačit odchylku jinou.

3. Pokud by odpověď na náš první dotaz zněla, že u potravin vyrobených po nabytí účinnosti vyhl. č. 113/2005 Sb. není možno uvádět na spotřebitelských obalech potravin vyšší přípustnou zápornou hmotnostní odchylku, než jaká je stanovena v příslušné komoditní vyhlášce, jak by byla hodnocena potravina, na níž by byla uvedena vyšší přípustná záporná hmotnostní odchylka, než jaká je stanovena v příslušné komoditní vyhlášce, ale skutečná hmotnost potraviny by vyhověla odchylce stanovené v komoditní vyhlášce (např. pokud by na mandlích balených ve spotřebitelských obalech á 100 g byla uvedena přípustná záporná hmotnostní odchylka -7%, ale skutečná hmotnost potraviny by byla 95 g)?

4. Může český výrobce v současné době (po nabytí účinnosti vyhl. č. 113/2005 Sb.) na spotřebitelských obalech potravin, pro něž není v příslušné komoditní vyhlášce stanovena žádná přípustná záporná hmotnostní odchylka, uvádět odchylku, kterou si sám stanoví, nebo musí v těchto případech vždy přesně dodržet hmotnost uvedenou na obale?

Odpověď

Jakým způsobem se má uvádět množství potraviny, je stanoveno v § 5 vyhlášky č. 113/2005 Sb. Ze znění tohoto paragrafu vyplývá následující.

Pokud se označení množství neřídí podle pravidel pro značení symbolu „e“ nebo podle přímo použitelného předpisu ES (např. některého nařízení), musí být dodržen následující způsob označení (samozřejmě se zohledněním některých dalších specifik – např. u potravin, u nichž se údaj o množství nevyžaduje atp.) označí se příslušný údaj (v gramech, kilogramech, mililitrech, centilitrech...), podle toho zda je potravina tuhá, tekutá …., přičemž se označí čisté množství (viz definice uvedená v § 2 písm. c) vyhlášky č. 113/2005 Sb.).

Některé prováděcí vyhlášky stanoví  pro některé potraviny přípustné záporné hmotnostní odchylky (povolují z technických důvodů výjimky, že potraviny mohou mít o něco menší hmotnost / objem než které výrobce uvedl na obale). Pokud se výrobce rozhodne z vlastní vůle, že na obale informuje spotřebitele o této předpisem stanovené záporné hmotnostní odchylce, může tak učinit, ale žádný předpis ho k tomu nezavazuje.

Podle vyhlášky č. 113/2005 Sb. není však již možné, na rozdíl od zrušené vyhlášky č. 324/1997 Sb., stanovit si vlastní záporné hmotnostní odchylky, které by šly nad rámec odchylek povolených.

Uvedení na obale záporné hmotnostní odchylky nad rámec odchylek stanovených, by bylo kvalifikováno jako porušení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 110/1997 Sb., v některých případech i jako porušení § 10 odst. 1 písm. b) zákona č. 110/1997 Sb. (nejasný, nepřesný, dvojsmyslný údaj).

Z toho vyplývá, že potraviny, které nemají komoditní vyhláškou stanovené záporné hmotnostní odchylky, musí být označeny údajem o (čistém) množství, bez záporných odchylek, které by si výrobce sám stanovil.

Toto je zásadně rozdílné od požadavku (nyní již zrušené) vyhlášky č. 324/1997 Sb. § 3 odst. 3 této vyhlášky totiž stanovil, že:

  • „Údaj o hmotnosti nebo objemu, pokud není provázen označením symbolem "e", se doplní  o přípustnou zápornou hmotnostní nebo objemovou odchylku od uvedeného množství. Odchylka od množství nemusí být na obalu vyznačena, pokud jsou splněny požadavky na odchylky uvedené u jednotlivých potravin ve zvláštních právních předpisech.“
  • Výrobce si tedy mohl stanovit zápornou hmotnostní odchylku i sám nad rámec stanovených záporných odchylek, nebo libovolnou zápornou hmotnostní odchylku u potravin, které neměly komoditní vyhlášku.

Přechodné ustanovení:

  • Na potraviny označené údajem o množství podle vyhlášky č. 324/1997 Sb. se uplatní § 14  vyhlášky č. 113/2005 Sb., tedy potraviny označené podle vyhlášky č. 324/1997 Sb. lze uvádět do oběhu nejpozději do 24. listopadu 2005. Potraviny, které byly uvedeny do oběhu nebo označeny před tímto datem, mohou být prodávány do vyprodání zásob.
  • Jestliže tedy např. výrobce označil obal potraviny zápornými hmotnostními odchylkami, které jdou nad rámec stanovený komoditní vyhláškou, a toto označení bylo provedeno před datem 24. listopadu 2005, mohou být prodávány do vyprodání zásob (i po 24. listopadu 2005).