Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Označení (pitné) vody ve složení potravin

19. 07. 2016
 
Žádost provozovatelů potravinářského průmyslu o stanovisko:
Vzhledem k nejasnostem v označování vody jako složky v potravinách, resp. vzhledem k možnému výkladu platných právních předpisů, který může považovat označení „pitná voda“ (jako složky v potravině) jako označování nelegální, a to s následujícím zdůvodněním:
Podle čl. 7 odst. 1 nařízení (EU) č. 1169/2011 informace o potravinách nesmějí být zavádějící, tj. u označení složky „voda“  by označením „pitná voda“ mohl být vyvoláván dojem, že potravina s označením „pitná voda“ vykazuje zvláštní charakteristické vlastnosti, i když ve skutečnosti tyto vlastnosti mají všechny podobné potraviny s označením „voda“;
resp. vzhledem k tomu, že značná část výrobců potravin na svých obalech označuje vodu jako „pitnou“ a některé obchodní řetězce na tomto termínu přímo trvají, přeznačení na „vodu“ by znamenalo změnu značného množství obalů, požádalo Ministerstvo zemědělství náš úřad o stanovisko.
Závazné stanovisko SZPI:
Dvojí způsob označování vody určené k lidské spotřebě v potravinách uplatňovaný v současné době provozovateli potravinářských podniků, tedy označení „pitná voda“, ale také označení „voda“, ve složení výrobku je možný, aniž by tyto způsoby označování uváděly spotřebitele v omyl (tj. že  by označení „pitná voda“ vyvolávalo u spotřebitele dojem, že potravina s označením „pitná voda“ vykazuje zvláštní charakteristické vlastnosti, i když ve skutečnosti tyto vlastnosti mají všechny podobné potraviny s označením „voda“).
Odůvodnění:
Slovo „voda“ se významově používá v souvislosti s označováním potravin ve smyslu „pitná voda“, a/nebo „voda určená k lidské spotřebě“, a/nebo „voda přirozeně obsažená v potravině“.
V zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a také ve vyhlášce MZd. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, je zakotvena definice „pitné vody“.
Definice „pitné vody“ je uvedena i v předpisech Unie, které mají vůči předpisům České republiky aplikační přednost. Konkrétním evropským předpisem je nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin, v platném znění, které v článku 2 odstavci 1 písmenu g) definuje „pitnou vodou“ jako vodu splňující minimální požadavky stanovené ve směrnici Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k lidské spotřebě, přičemž „vodou určenou k lidské spotřebě” se dle článku 2 této směrnice rozumí veškerá voda, v původním stavu nebo po úpravě, určená k pití, vaření, přípravě potravin nebo k jiným účelům v domácnosti, bez ohledu na její původ či zda je dodávána z rozvodné sítě, ze zásobníků cisteren, v lahvích nebo kontejnerech. Voda, která nesplňuje stanovené požadavky, nesmí být používaná v potravinářských zařízeních k výrobě, zpracování, konzervaci nebo uvádění výrobků nebo látek určených k lidské spotřebě na trh. Výjimku tvoří pouze přírodní minerální vody a léčivé vody řádně takto prohlášené příslušnými vnitrostátními orgány.
Naproti tomu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění v článku 2 týkajícího se definice „potraviny“ výslovně stanoví, že mezi potraviny patří –„voda“ za místem dodržování hodnot podle definice v článku 6 směrnice 98/83/ES, aniž jsou dotčeny požadavky směrnice   98/83/ES, o jakosti vody určené k lidské spotřebě.
Příslušné předpisy stanovící pravidla pro označování potravin specifické označení „vody určené k lidské spotřebě“ ve složení potravin neregulují.
Podle výkladu SZPI tedy voda používaná v potravinářském průmyslu v České republice nemusí být ve složení potravin označena bezvýhradně výrazem „pitná voda“, resp. může být označena také slovem „voda“, neboť předpisy Unie obojí značení vody určené k lidské spotřebě a používané v potravinářském průmyslu umožňují. Bezvýhradní vymáhání termínu „pitná voda“ v označení potravin ve složení na obalu určeném pro spotřebitele by pro náš úřad znamenalo vymáhání požadavků nad rámec platných právních předpisů Unie.
aktualizováno: 19. 7. 2016