Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Olivový olej – zainteresovaná strana

19. 07. 2016
 
Dotaz č. 1:
Lze považovat výrobce olivového oleje, který má sídlo v jiném členském státě EU, za zainteresovanou stranu ve smyslu čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 2568/1991, o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy?
Odpověď:
Plnění povinností vyplývajících z právních předpisů ČR a EU je kontrolováno SZPI v rámci kontroly dle zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Kontrolovaná osoba má při odběru vzorku právo požádat o vzorek pro doplňující odborný posudek na základě § 16 odst. 7 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o potravinách“). Vzhledem k tomu, že pojem „zainteresovaná strana“, který je uveden v čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 2568/1991, ve znění pozdějších předpisů, není nařízením definován, lze za zainteresovanou stranu považovat pouze kontrolovanou osobu tj. tuzemského provozovatele potravinářského podniku. Pouze u kontrolované osoby, která fakticky drží kontrolovanou potravinu, lze realizovat odběr duplikátního vzorku. Pokud o duplikátní vzorek požádá jiný subjekt než je kontrolovaná osoba např. výrobce či jiného provozovatele potravinářského podniku, nemůže SZPI této žádosti vyhovět.
Dotaz č. 2:
Je SZPI oprávněna odebrat u dovozce (tuzemské osoby) na základě žádosti výrobce olivového oleje, který má sídlo v jiném členském státě EU, kontrolní vzorky za účelem provedení opakovaných senzorických rozborů?
Odpověď:
Na žádost výrobce olivového oleje, který má sídlo v jiném členském státě EU, není SZPI oprávněna činit úkony u jiného provozovatele potravinářského podniku např. dovozce. Dále viz odpověď k otázce č. 1.
Dotaz č. 3:
V které fázi kontroly organoleptických vlastností olivového oleje je SZPI oprávněna uložit opatření tj. zakázat uvádění olivového oleje do oběhu?
Odpověď:
V případě, že z protokolu (Test Report) vydaného zkušební komisí posuzovatelů vyplývá, že olivový olej neodpovídá svými organoleptickými vlastnostmi stanoveným požadavkům, zakáže inspektor dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) bodu 1 zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění pozdějších předpisů, uvádění tohoto oleje do oběhu. Je právem kontrolované osoby dle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 2568/1991, ve znění pozdějších předpisů, následně požádat o provedení dalších dvou senzorických rozborů. Pokud výsledky opakovaných senzorických rozborů prokáží, že olivový olej odpovídá stanoveným požadavkům, je opatření zrušeno a předmětný olivový olej je uvolněn do oběhu.
Dotaz č. 4:
Je SZPI povinna při každém odběru kontrolních vzorků za účelem provedení kontroly organoleptických vlastností olivového oleje odebrat i vzorky pro doplňující odborný posudek pro případné opakování senzorických rozborů?
Odpověď:
Povinnost odebírat duplikátní vzorky pro případné opakování senzorických rozborů není nařízením (ES) č. 2568/1991, v platném znění výslovně stanovena, avšak s ohledem na možné uplatnění práva kontrolované osoby požádat o opakování senzorických rozborů je žádoucí odebírat vzorky pro doplňující odborný posudek v požadovaném množství zároveň při každém odběru prováděném pro kontrolní účely. Tyto vzorky pro doplňující odborné posudky jsou odebírány v souladu s ustanovením § 16 odst. 2, 3, 4 zákona o potravinách, a v souladu s prováděcím předpisem. Dle ustanovení § 16 odst. 3 zákona o potravinách, budou vzorky pro doplňující odborné posudky zapečetěny, označeny a ponechány kontrolované osobě.
aktualizováno: 19. 7. 2016