Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Nepotravinářské dekorace v potravinách

05. 09. 2016
 
Při posuzování otázky, zda je dozdobení cukrářského výrobku (dortů) nepotravinářskými/nejedlými předměty přípustné, a tudíž zda je takto dozdobená potravina bezpečná, vhodná k lidské spotřebě, je třeba postupovat následujícím způsobem:
U nejedlých dekorací potravin je třeba rozlišovat, zda se jedná o předměty určené pro styk s potravinami či nikoli.

1. Předměty určené pro styk s potravinami (tj. vyrobené za tím účelem ve smyslu čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami) musí splňovat požadavky:

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a příslušných prováděcích předpisů
 • zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, který provádí shora uvedené nařízení, zejména jeho ustanovení § 25 a § 26
 • vyhlášky č. 38/2001 Sb., hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, která provádí shora citovaný zákon č. 258/2000 Sb. 

Podle čl. 5 nařízení č. 1935/2004 mohou být Komisí přijata zvláštní opatření pro konkrétní skupiny materiálů, které mohou přijít do styku s potravinami a které jsou uvedeny v příloze I tohoto nařízení. V souladu s tímto ustanovením (či dříve jiným způsobem) byly přijaty následující prováděcí předpisy:
 • nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami
 • nařízení Komise (ES) č. 450/2009 ze dne 29. května 2009 o aktivních a inteligentních materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami
 • nařízení Komise (ES) č. 282/2008 ze dne 27. března 2008 o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami
 • směrnice Komise 2007/42/ES ze dne 29. června 2007 o materiálech a předmětech vyrobených z celofánu určených pro styk s potravinami
 • Směrnice Rady 84/500/EHS ze dne 15. října 1984 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se keramických předmětů určených pro styk s potravinami (transponováno vyhláškou č. 38/2001 Sb.)
 • Nařízení Komise (ES) č. 2023/2006 ze dne 22. prosince 2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami

Pokud tedy potravina má přijít do styku s předmětem z materiálu shora uvedeného, musí být v souladu i s těmito právními předpisy. K materiálům a předmětům, na něž se tato opatření vztahují, musí být přiloženo prohlášení o tom, že jsou v souladu s předpisy, které se na ně vztahují (tzv. prohlášení o shodě podle čl. 16 nařízení č. 1935/2004).
Podle čl. 6 nařízení 1935/2004 lze, pokud nebudou přijata zvláštní opatření podle čl. 5, aplikovat vnitrostátní pravidla, která jsou v souladu s pravidly Smlouvy. Takovými jsou právě pravidla obsažená ve vyhlášce č. 38/2001 Sb., především jejích přílohách, týkající se předmětů z kaučuku, kovu, silikátů, papíru, lepenky a korku. Pokud tedy má být v kontaktu s potravinou některý z těchto materiálů, je třeba postupovat mimo jiné i podle konkrétních ustanovení vyhlášky č. 38/2001 Sb. vztahujících se na daný materiál. 
Pokud jsou předměty určené pro styk s potravinami v souladu se všemi shora uvedenými pravidly, ať už obecnými či zvláštními, vztahujícími se pouze na daný materiál, mohou být v přímém kontaktu s potravinou.
Je však třeba zdůraznit, že nejsou určeny ke konzumaci, což vede k tomu, že musí být od potraviny snadno oddělitelné a rozeznatelné. Tento požadavek nebudou naplňovat například různé nejedlé flitry zdobící dorty, které nebudou jako nejedlé označeny, případně pokud je navíc nelze jednoduše či zcela odstranit – ty mohou být považovány za kontaminant a takto kontaminovaná potravina za nevhodnou k lidské spotřebě ve smyslu čl. 14 odst. 2 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin.
Lze uzavřít, že v případě nejedlých dekorací, které jsou určeny pro styk s potravinami podle nařízení č. 1935/2004, je třeba dbát především (nikoli pouze – nejedná se o vyčerpávající výčet) těchto zásad:
 • musí být zřejmé, která část výrobku je nejedlá
 • nesmí dojít k nechtěnému oddělení nejedlé části do potraviny, na druhou stranu musí být nejedlá část jako celek jednoduše oddělitelná od potraviny
 • velikost nejedlého předmětu/části musí být taková, aby byla vyloučena možnost jeho spolknutí
 • potraviny nesmí být negativně senzoricky ovlivněny přítomností nejedlé části
 • musí být dodržena bezpečnost výrobku z mikrobiologického hlediska – nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny
 • potraviny musí být chráněny proti jakékoli kontaminaci dekorativními předměty (zejména čl. 1 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin ve spojení s čl. 14 odst. 5 nařízení č. 178/2002)

2. Předměty, které nejsou určeny pro styk s potravinami (nejsou vyrobené za tím účelem), nemohou být použity ve styku s potravinou, protože nesplňují obecné požadavky harmonizačního nařízení (ES) č. 1935/2004 uvedené v jeho čl. 3 odst. 1 (mimo jiné i to, že nebyly vyrobeny v souladu se správnou výrobní praxí podle nařízení Komise (ES) č. 2023/2006).

Dále lze tento závěr dovodit z bodu 3. odůvodnění nařízení č. 1935/2004, podle kterého toto nařízení vychází ze zásady, že jakýkoli materiál nebo předmět, který je určen pro přímý nebo nepřímý styk s potravinami, musí být dostatečně stabilní, aby nemohl ohrozit lidské zdraví nebo způsobit nepřijatelnou změnu ve složení potravin nebo zhoršení jejich organoleptických vlastností (podobně v čl. 3 citovaného nařízení). Dále je v tomto ohledu zásadní čl. 1 odst. 1 a 2 tohoto nařízení; z jeho prvního odstavce vyplývá, že účelem nařízení je mimo jiné stanovit základ pro zabezpečení vysokého stupně ochrany lidského zdraví a zájmu spotřebitelů a z odstavce 2 pak, že se toto nařízení vztahuje na předměty a materiály, které jsou určené pro styk s potravinami, nebo u nichž se dá důvodně očekávat, že přijdou do styku s potravinami.
Z těchto základních zásad předmětné úpravy a z detailního charakteru celé úpravy lze dovodit, že nemůže být v souladu s cíli tohoto nařízení umožnit, aby byly ve styku s potravinami předměty, které k tomu nejsou určeny či u nichž takové použití nelze důvodně očekávat (a nebyl tomu tedy přizpůsoben ani způsob jejich výroby).
3. Jedlé dekorace – na okraj
Přestože se jedná o závazné stanovisko týkající se nejedlých dekorací, lze na okraj zdůraznit, že jedlé dekorace musí kromě jiných norem potravinového práva splňovat požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách. Vzhledem k tomu, že se mezi dekoracemi objevují i květiny, je třeba zdůraznit, že květiny, které jsou určeny k lidské spotřebě (bylina, zelenina) a byly za tímto účelem pěstovány, mohou přijít do styku s potravinou. U ostatních je třeba řídit se shora popsanými zásadami.