Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Jazykové požadavky u označování vnějších obalů podle nařízení č. 1169/2011

02. 04. 2015
 
Povinnost uvádět povinné informace o potravinách v  jazyce snadno srozumitelném spotřebitelům je stanovena v článku 15 nařízení č. 1169/2011. Dále tuto povinnost upravuje § 3 odst. 1 písm. e) zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který požaduje u potraviny uváděné na trh na území České republiky, uvádět povinné informace o potravinách stanovené v právních předpisech v českém jazyce. Povinné informace o potravinách upravuje kapitola IV nařízení č. 1169/2011. Z uvedeného vyplývá, že informace určené pro spotřebitele, kterými musí být potravina doprovázena, musí být v českém jazyce. Tato povinnost musí být splněna ve fázi prodeje konečnému spotřebiteli.
Ve fázi předcházející prodeji konečnému spotřebiteli (pokud jsou balené potraviny určeny konečnému spotřebiteli) lze v souladu s čl. 8 odst. 7 nařízení č. 1169/2011 uvést údaje požadované podle článků 9 a 10 nařízení na některém z těchto míst:
  • na balení [tj. na skupinovém balení] nebo
  • na etiketě, která je k němu připojena, nebo
  • na obchodních dokladech týkajících se daných potravin, lze-li zaručit, že tyto doklady jsou buď přiloženy k příslušné potravině, nebo byly zaslány před dodávkou nebo současně s dodávkou.

V těchto případech však musí být na vnějším (skupinovém) obalu, v němž jsou balené potraviny uváděny na trh, uvedeny tyto údaje:
  • název potraviny;
  • datum minimální trvanlivosti nebo datum použitelnosti;
  • zvláštní podmínky uchovávání nebo podmínky použití;
  • jméno nebo obchodní název a adresa provozovatele potravinářského podniku.

Proto není nutné ve fázi předcházející prodeji konečnému spotřebiteli opatřit etiketou každou jednotlivě balenou jednotku.
Na údaje, které jsou předávané výhradně v rámci obchodního styku, není vyžadováno naplnění jazykového požadavku dle čl. 15 nařízení č. 1169/2011 a § 3 odst. 1 písm. e) zákona č. 110/1997 Sb. Jedná se tak pouze o otázku dodavatelsko-odběratelských vztahů, v rámci nichž si může odběratel vyžádat předání údajů v jazyce jemu srozumitelném.
Obdobně pokud jsou balené potraviny určeny k dodání do zařízení společného stravování za účelem přípravy, zpracování, dělení nebo porcování a tudíž nejdou určeny k bezprostřednímu prodeji spotřebiteli, nelze vymáhat plnění jazykových požadavků podle čl. 15 nařízení č. 1169/2011 a § 3 odst. 1 písm. e) zákona č. 110/1997 Sb.

Ve fázi prodeje konečnému spotřebiteli musí velkoobchod/maloobchod zajistit, aby byly povinné údaje požadované podle článků 9 a 10 nařízení uvedeny na každé prodejní jednotce, a to na základě informací uvedených na balení nebo etiketě, která je k němu připojena, nebo na připojených obchodních dokladech. Tyto údaje již musí být uváděny v souladu s právními předpisy tedy kromě jiného v českém jazyce.