Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Informativní dokument Ministerstva průmyslu a obchodu ČR - Je to poctivé?

11. 03. 2009
 
Nová webová stránka www.isitfair.eu (je to poctivé), obsahující praktické informace pro spotřebitele o tom, jak zjistit, zda-li se nestali obětí nekalých obchodních praktik, a kam se obrátit o pomoc, byla právě spuštěna.
Směrnice o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům ze dne 11. května 20051) byla do českého právního řádu implementována zákonem číslo 36 ze dne 17. ledna 2008.
Směrnice o nekalých obchodních praktikách je první směrnicí v oblasti ochrany spotřebitele, která je založená na principu úplné harmonizace, tzn., že se členské státy nemohou od dané úpravy stanovené tímto předpisem odchýlit a přijmout nebo ponechat v platnosti odlišná ustanovení daná touto směrnicí. Jinými slovy, právní úprava nekalých obchodních praktik by měla být ve všech členských státech totožná co do obsahu i rozsahu regulovaného směrnicí 2005/29/ES.
Princip plné harmonizace je jedním z prostředků, jak docílit lepšího fungování vnitřního trhu EU. Dalším a neméně důležitým úkolem je vzdělávání a zvyšování povědomí spotřebitelů o jejich právech a povinnostech. A právě za tímto účelem byla založena internetová stránka www.isitfair.eu věnovaná nekalým obchodním praktikám. Tato stránka je dostupná ve 22 oficiálních jazycích Společenství, tedy i v českém jazyce.
Na této stránce je vysvětleno, co je to nekalá obchodní praktika a s jakými druhy nekalých obchodních praktik se můžeme v praxi setkat. Je zde uveden seznam praktik, které jsou vždy považovány za nekalé, tzv. černá listina. Kromě vysvětlivek a konkrétních příkladů byly použity i různé animace, které slouží spotřebitelům pro lepší porozumění. Jsou zde také vysvětlení, jak by se spotřebitel měl zachovat, pokud by se stal obětí nekalé obchodní praktiky, a kam a na koho by se v takovém případě měl obrátit.

1)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách) (Text s významem pro EHP)