Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Informační systém SZPI

04. 02. 2015
 

Podsystémy informačního systému SZPI

Podsystém "Kontrolní a laboratorní činnost"

Základním podsystémem informačního systému SZPI je odborný systém "Kontrolní a laboratorní činnost" (dále IS KLČ), jehož nejdůležitější moduly jsou:
  • modul „Kontrolní činnost“;
  • modul „Laboratorní činnost“;
  • modul „DMS – document management system“;
  • modul „Reporty“.

Modul "Kontrolní činnost" zachycuje výsledky kontrolní činnosti, prováděné v terénu inspektory SZPI. Data do programu vkládají inspektoři přímo v terénu nebo dodatečně na inspektorátech. V systému jsou používány číselníky, pomocí kterých se každému typu činnosti přiřazuje kód, takže veškeré poznatky z kontrolní činnosti lze následně snadno zpracovávat a třídit. V modulu lze získat podrobný přehled o kontrolních zjištěních u kontrolovaných osob, o uložených opatřeních, provedených zákazech, o uložených správních řízeních, apod. Inspektoři používají data k přípravě na kontrolu, právníci pro evidenci uložených správních řízení a management pro plánování kontroly na regionální a celostátní úrovni. Modul rovněž zaznamenává registraci výroby potravin rostlinného původu podle zákona o potravinách, ve znění pozdějších předpisů (§ 3) a oznámení o uvádění do oběhu nebo vývozu ovoce a zeleniny podle zákona o potravinách (§ 3a, odst. 1,2). Samostatnou částí modulu „Kontrolní činnost“ je i sekce "Podněty", v níž se evidují podněty ke kontrole, hlavně na základě stížností veřejnosti.
Modul je přizpůsoben pro přenos dat do portálu www.potravinynapranyri.cz.
Modul "Laboratorní činnost"slouží k evidenci vzorků, které byly inspektory dodány do laboratoří (jak vlastních, tak i externích), k zápisu výsledků analýz a k tisku laboratorních dokumentů.
Modul "Reporty"vytváří, sumarizuje, třídí a zobrazuje souhrnné i dílčí přehledy výsledků kontrolní a laboratorní činnosti. V modulu je zabudován systém filtrů, které umožňují vytvářet různorodé dílčí přehledy všech aspektů kontrolní činnosti.
Modul "DMS" je část aplikace, umožňující sdílenou správu dokumentů v závislosti na přístupových právech uživatelů.
IS KLČ má nejen funkci evidenční, ale jeho informační potenciál zefektivňuje rozhodovací a plánovací proces vedoucích a řídících pracovníků SZPI.
Podsystém "Víno"
Podsystém "Víno" podchycuje činnost komise expertů MZe ČR pro hodnocení a zatříďování vín, vydaná rozhodnutí o zatřídění vín jsou exportována do Registru vinic SZR MZe a do podsystému Kontrolní a laboratorní činnost. IS je spojen s modulem datové schránky.
Podsystém "PERS"
Důležitým podsystémem IS SZPI je rovněž personální systém "PERS", který představuje komplexní modulární systém pro podporu plánování, řízení a evidenci lidských zdrojů. Každý zaměstnanec má v systému unikátní číslo a je možno sledovat profil jeho osoby z hlediska historických údajů (pracovně právní vztahy, funkční postupy, mzdový vývoj, vzdělávání apod.). Zahrnuje aplikaci MAGMA HCM jako praktickou evidenci lidských zdrojů pro vedoucí pracovníky a docházkový systém ID.EST Sense firmy ID.EST.
Podsystém „GINIS“
SZPI provozuje ekonomický podsystém GINIS, který umožnil zásadní zvýšení operativnosti a informovanosti v oblasti ekonomiky a účetnictví SZPI. IS je napojen na integrovaný informační systém státní pokladny.
Podsystémy „Kontrolní a laboratorní činnost“, „PERS“ a ekonomický podsystém „GINIS“ jsou centrální intranetové aplikace, podsystém „Víno“ je provozován lokálně.
Videokonferenční systém
V současné době, kdy činnost SZPI plně pokrývá celou republiku, využívají všechny inspektoráty k rychlé interní komunikaci, poradám a společným jednáním s prezentacemi nový videokonferenční systém firmy GiTy, a.s., který umožňuje plynulý přenos obrazu i zvuku v reálném čase.
Podsystém intranetový portál
Jde o intranetovou aplikaci s centrální databází a přístupem uživatelů přes webové rozhraní. Je optimalizován pro webový prohlížeč MSIE 6.0 a vyšší. Funguje na platformě operačního systému Microsoft Windows Server 2003 R2 a využívá databázi Microsoft SQL Server 2008.
Portál obsahuje vybrané podstatné informace a dokumenty v elektronické podobě nezbytné pro každodenní práci všech zaměstnanců úřadu.
Podsystém webový portál
Řešení internetových stránek je postaveno na původním publikačním systému SystemIdea společnosti ecommerce.cz, a.s. Nyní v plné správě společnosti FUTURA SOFT, s.r.o. Publikační systém je vytvořen jako webová aplikace, jejím klientem je webový prohlížeč. SystemIdea je vyvinut s využitím technologie .NET společnosti Microsoft a pro svůj běh využívá MS Internet Information Service 6.0, datová vrstva je implementována na MS SQL Serveru 2008 R2.
Webové stránky SZPI splňují metodiku webové přístupnosti a veškeré informace jsou zveřejňovány ve formě, která je přístupná i zdravotně postiženým. V roce 2015 je naplánována změna designu webu a jeho upgrade, k posledním úpravám tohoto typu došlo v roce 2010. SZPI se snaží, aby grafika korespondovala jednotným vizuálním stylem a aby obsahová struktura webu byla jednoduchá a přehledná.
Na hlavní stránce webového portálu je zřízen odkaz na portál www.potravinynapranyri.cz. Nyní k dispozici také pro uživatele „chytrých“ telefonů.
Elektronická spisová služba ERMS
Nejrychleji se rozvíjejícím IS SZPI je elektronická spisová služba od společnosti FUTURA SOFT s.r.o. k výkonu spisové služby. Systém plně koresponduje s požadavky zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a v současné době odpovídá Národnímu standardu. ERMS je navázána na IS „Kontrolní a laboratorní činnost“, IS „víno“, elektronickou korespondenci skrze MS Outlook a na modul datové schránky. Umožňuje zpracování dokumentů a spisů v elektronické i listinné formě.
Datová schránka SZPI
Na základě zákona č. 300/2008 Sb. má SZPI zřízenou a zpřístupněnou datovou schránku. Pro přístup do datové schránky užívá samostatné webové rozhraní, které je napojené na ERMS SZPI.
Datová schránka SZPI slouží zejména pro příjem elektronických podání učiněných vůči SZPI jinými orgány veřejné moci, právnickými osobami, fyzickými osobami podnikajícími a fyzickými osobami. Dále datová schránka SZPI funguje pro odesílání elektronických dokumentů zasílaných do datových schránek adresátů. Úložištěm elektronických dokumentů přijatých i odeslaných prostřednictvím datových schránek je Elektronická spisová služba. Datová schránka SZPI do ERMS rovněž přesouvá údaje o doručení dokumentů (dodejky) zaslaných prostřednictvím systému ISDS.
Infrastruktura sítě SZPI
Rozlehlá počítačová sít vzájemně propojuje všech 7 provozoven Krajských inspektorátů pomocí VPN s Ústředním inspektorátem. Všechny interní IS jsou dostupné z pracovních stanic s operačním systémem MS Windows 7 Pro integrovaných v doméně MS Active Directory Windows Server 2008R2.