Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Informace ke zrušení tzv. „rodných listů“

13. 08. 2014
 
Vláda dne 26. 6. 2014 zrušila nařízení 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin. Zrušení nařízení bude účinné k 1. září 2014.
Na základě tohoto nařízení museli mít výrobci a prodejci alkoholu tzv. rodné listy dokládající původ lihu v lihovinách s obsahem alkoholu vyšším než 20 procent.
Většinu požadavků v nařízení vlády č. 317/2012 Sb. byli provozovatelé potravinářských podniků povinni dokládat již před přijetím nařízení vlády č. 317/2012 Sb. Konkrétně se jedná o požadavky stanovené v § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin. V článku 3 (15) Nařízení EP a Rady (ES) č. 178/2002 je definice „sledovatelnosti" následující: „možnost najít a vysledovat ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce potravinu, krmivo, hospodářské zvířete nebo látku, která je určena k přimísení do potraviny nebo krmiva, nebo u níž se očekává, že takto přimísena bude“.
Provozovatel potravinářského podniku byl i před účinností nařízení vlády 317/2012 Sb. povinen uchovávat doklady, které prokáží, od koho byly suroviny nakoupeny a komu byl výrobek prodán (tzv. krok zpět, krok vpřed ).
Nařízení 317/2012 Sb. bylo vydáno v reakci na hromadné otravy lihovinami s vysokým obsahem metanolu a stanovilo konkrétní formu dokladu původu. Hlavním cílem nařízení vlády č. 317/2012 Sb. bylo koncem roku 2012 urychlené obnovení řádného fungování trhu s lihem a lihovinami na území České republiky. Tento krok posílil garanci zdravotní nezávadnosti lihovin uváděných do oběhu v rámci České republiky konečným spotřebitelům, včetně garance jasného původu suroviny, ze které jsou lihoviny vyráběny.
Jako reakce na metanolovou kauzu byla zpřísněna pravidla pro výrobu a distribuci lihovin. Důležitou skutečností bylo schválení zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, který zavádí mimo jiné novou generaci kontrolních pásek s novými ochrannými prvky, údajem o přesném obsahu lihu ve spotřebitelském balení a s individuálním označením každé kontrolní pásky. Každá kontrolní páska je registrována v registru kontrolních pásek.
Zrušením rodných listů se ruší pouze předepsaná forma dokladu o původu lihovin stanovená zrušeným nařízením vlády 317/2012 Sb., nikoliv samotné doklady o původu zboží podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 110/1997 Sb. Na principu sledovatelnosti, tak jak je vyžadován právními předpisy, se rovněž nic nemění.
Zrušení nařízení by mělo výrobcům a prodejcům alkoholu ulevit od administrativní zátěže.