Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Hodnocení jakosti a označování zralých a nezralých banánů a čerstvých banánů plantejnů

20. 07. 2016
 
Nařízení (EU) č. 1308/2013 v čl. 1 odst. 2 rozděluje zemědělské produkty mimo jiné do těchto odvětví:
písm. i) ovoce a zelenina (příloha I, část IX) a
písm. k) banány (příloha I, část XI).
V příloze I, část XI je pak uvedeno, že odvětví banánů se nevztahuje na banány plantejny čerstvé ani sušené. Příloha I, část IX pak stanoví, že na banány plantejny čerstvé a banány plantejny sušené se vztahuje odvětví ovoce a zeleniny.
Dle čl. 74 nařízení (EU) č. 1308/2013 musí být produkty, pro které byly stanoveny obchodní normy, uváděny na trh v Evropské unii pouze v souladu s těmito normami. Dle čl. 75 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 lze obchodní normy použít pro:
b) ovoce a zeleninu,
d) banány.
Hodnocení zralých i nezralých banánů spadajících do odvětví „banány“ (dle přílohy I část XI nařízení (EU) č. 1308/2013)
Dle přílohy I části XI nařízení (EU) č. 1308/2013 se odvětví banánů vztahuje na produkty zde uvedené: banány zahrnující jak banány čerstvé, tak i banány sušené (vyjma banánů plantejnů čerstvých a sušených) a výrobky z banánů. Prováděcím nařízením (EU) č. 1333/2011 se stanoví obchodní normy pro banány, pravidla pro kontrolu dodržování těchto obchodních norem a požadavky na oznamování v odvětví banánů.
1. Hodnocení zelených nezralých banánů – jakost včetně zjištění plísně a hniloby
Dle čl. 1 nařízení (EU) č. 1333/2011 se obchodní norma uvedená v Příloze I použije na banány kódu KN 0803 00 s výjimkou banánů plantejnů, fíkových banánů a banánů určených ke zpracování.
Obchodní normy se použijí na banány pocházející ze třetích zemí na stupni propuštění do volného oběhu, na banány pocházející z Unie na stupni první vykládky v přístavu Unie a na banány dodávané spotřebiteli v čerstvém stavu v produkčních regionech ve stadiu ex balírna.
U produktů, u kterých z technických důvodů nemůže být zkontrolována shoda při první vykládce v Unii, budou kontroly prováděny následně, nejpozději při příjmu do dozrávacího skladu. Co se týče produktů dovezených ze třetích zemí, je kontrola provedena v každém případě před propuštěním do volného oběhu.
Obchodní norma uvedená v Příloze I nařízení (EU) č. 1333/2011 se uplatní na banány zelené a nezralé a platí pro odrůdy rodu Musa, tržní podskupiny Cavendish a Gros Michel i pro hybridy uvedené v Příloze IV.
Zelené nezralé banány je nutné hodnotit dle následujících ustanovení přílohy I nařízení (EU) č. 1333/2011:
  • Ustanovení o jakosti – minimální požadavky na jakost a třídy jakosti dle oddílu II
  • Ustanovení o třídění podle velikosti dle oddílu III
  • Ustanovení o odchylkách dle oddílu IV
  • Ustanovení o obchodní úpravě dle oddílu V
  • Ustanovení o označování dle oddílu VI

Porušení požadavků pro zelené nezralé banány, pro které platí obchodní normy (jakost produktů včetně zjištění plísně a hniloby + označování jakosti):
V případě zjištění porušení požadavků obchodní normy (minimální požadavky na jakost – oddíl II, uvedení neodpovídající jakostní třídy – oddíl II, neuvedení země původu, jakostní třídy - oddíl VI) bude tato skutečnost přesně popsána, přičemž bude uveden přesný odkaz na porušené ustanovení obchodní normy.
Porušením konkrétních (přesně uvedených) požadavků obchodní normy pro banány při uvádění produktů na trh stanovené nařízením (EU) č. 1333/2011 dochází k porušení čl. 74 nařízení (EU) č. 1308/2013. Porušení čl. 74 nařízení (EU) č. 1308/2013 bude posouzeno jako naplnění skutkové podstaty podle § 17 odst. 2 písm. c) zákona č. 110/1997 Sb.*), neboť provozovatel potravinářského podniku porušil povinnost stanovenou přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím požadavky na potraviny.
Sankce:
Za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 17 odst. 2 písm. c) zákona č. 110/1997 Sb.*) uloží pokuta podle § 17f písm. c) zákona č. 110/1997 Sb.*) až do výše 10 mil. Kč.
2. Hodnocení zralých banánů – jakost včetně zjištění plísně a hniloby
Z čl. 2 nařízení (EU) č. 1333/2011 vyplývá, že pro další stupně obchodu se uplatňují vnitrostátní pravidla, která však nesmí být v rozporu s obchodní normou uvedenou v Příloze I nařízení (EU) č. 1333/2011.
Jelikož vnitrostátní pravidla pro pozdější stupně obchodu nejsou v České republice stanovena, zralé banány nabízené na úrovni maloobchodu, velkoobchodu budou posuzovány podle obecného potravinového práva – nařízení (ES) č. 178/2002, zákona č. 110/1997 Sb.
Hodnocení banánů plantejnů čerstvých a sušených spadajících do odvětví ovoce a zeleniny(dle přílohy I část IX nařízení (EU) č. 1308/2013)
V případě ovoce a zeleniny se nařízení (EU) č. 1308/2013 (příloha I, část IX: Ovoce a zelenina) vztahuje i na banány plantejny čerstvé i sušené (zeleninové banány poživatelné pouze po tepelné úpravě). To znamená, že na banány plantejny se uplatňují požadavky všeobecné obchodní normy dle čl. 76 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 (produkty odvětví ovoce a zeleniny, které se mají prodávat spotřebiteli v čerstvém stavu, lze uvádět na trh, pouze pokud jsou řádné a uspokojivé obchodní jakosti a pokud je uvedena země původu). Podrobnosti této všeobecné obchodní normy jsou stanoveny v souladu s čl. 3 odst. 1 nařízení Komise (EU) č. 543/2011 v části A přílohy I tohoto nařízení, přičemž tato norma se uplatňuje v případě banánů pouze na banány plantejny čerstvé, neboť dle čl. 4 odst. 6 písm. l) nařízení Komise (EU) č. 543/2011 se dodržení všeobecné obchodní normy nevyžaduje u banánů plantejnů sušených (kód 0803 00 90).
*) Nabyde účinnosti 7. 9. 2016
aktualizováno: 20. 7. 2016