Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Dovoz ze třetích zemí

15. 01. 2019
 
 1. Dovoz potravin a surovin ze třetích zemí
 2. Seznam I SZPI
 3. Hlášení zásilek dopředu
 4. Zásilka je označena jako nevyhovující
 5. Právo na doplňující posudek
 6. Potraviny, jejichž dovoz je zakázán
 7. Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 - zesílená úřední kontrola
 8. Nařízení Komise (EU) č. 884/2014 - zvláštní podmínky dovozu některých potravin ze třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny
 9. Nařízení (EU) 2018/1660 – zvláštní podmínky dovozu v důsledku rizika kontaminace pesticidy (dříve nařízení (EU) č. 885/2014)
 10. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/186 - podmínky pro dovoz potravin z vybraných třetích zemí z důvodu mikrobiologické kontaminace
 11. Nařízení Komise (EU) č. 2015/175 - guarová guma z Indie
 12. Nařízení Komise (EU) č. 2016/6 - dovoz potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima
 13. Rozhodnutí Komise 2011/884/EU - GMO rýže z Číny
 14. Nařízení Komise (ES) č. 1635/2006 - houby z určitých třetích zemí po havárii v jaderné elektrárně Černobyl
 15. Nařízení Komise (EU) č. 211/2013 - požadavky na osvědčení pro dovoz klíčků a semen určených k produkci klíčků
 16. Kontrola jakostních parametrů při dovozu ze třetích zemí - víno
 17. Nařízení Komise (EU) č. 543/2011 - dovoz čerstvého ovoce a zeleniny
 18. Nařízení Komise (EU) č. 1333/2011 - dovoz zelených banánů
 19. Nařízení Komise (EU) č. 2015/949 - schválení předvývozních kontrol
 20. Potraviny a suroviny ošetřené ionizujícím zářením
 21. Dovoz - tzv. červený seznam

Zvláštní podmínky dovozu některých potravin ze třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny – prováděcí nařízení Komise (EU) č. 884/2014

Dne 2. prosince 2016 bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2106, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 884/2014, stanoví zvláštní podmínky dovozu koření z Etiopie, podzemnice olejné (arašídů) z Argentiny a lískových ořechů z Ázerbájdžánu a mění zvláštní podmínky dovozu sušených fíků a lískových ořechů z Turecka a podzemnice olejné (arašídů) z Indie.

Nově byly do přílohy I zařazeny následující komodity:

 1. koření z Etiopie
 2. arašídy z Argentiny
 3. lískové ořechy z Ázerbájdžánu

Nařízení (EU) 2016/2106 vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tedy 22. prosince 2016.

1. Komodity

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 884/2014 stanovuje komodity (KN kód a země původu), pro které jsou stanoveny zvláštní podmínky při dovozu (viz bod 9). Kontrola se týká zásilek, které nejsou určeny pro soukromé účely a potravin zpracovaných nebo složených, které obsahují více než 20% sledované komodity – buď jediného produktu, nebo součtu produktů uvedených v příloze.

Nařízení (EU) č. 884/2014 se nevztahuje na zásilky, jejichž hrubá hmotnost nepřesahuje 20 kg.

V případě pochybností o soukromém účelu nese důkazní břemeno příjemce zásilky.

2. Dovoz do EU

Zásilky lze do EU přivézt pouze přes určená místa vstupu dle nařízení (ES) č. 669/2009 o zesílené úřední kontrole.
Seznam určených míst vstupu (DPE):
http://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/legislation/imports/non-animal_en
Seznam určených míst dovozu (DPI):
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/cs_contaminants_catalogue_alfatoxins_list_dpi_en.pdf
V určeném místě vstupu je provedena kontrola dokladů a v případě vyhovujících výsledků může být povolen tranzit do určeného místa dovozu.
Na území ČR je určeným místem vstupu jen Letiště Václava Havla Praha.
Určeným místem dovozu v České republice pro všechny výrobky uvedené v nařízení Komise (ES) č. 884/2014 je CÚ pro Středočeský kraj, územní pracoviště Rudná, celní označení CZ610208.
Kontakty:

Název a adresa určeného místa vstupu: CÚ Praha Ruzyně, Aviatická 12/1048, 160 08 Praha, celní označení CZ650299

Název a adresa určeného místa dovozu: CÚ pro Středočeský kraj, územní pracoviště Rudná, CZ610208, K Vypichu 1086, 252 19 Rudná                    
Inspektorát SZPI v Praze, Za Opravnou 300/6, 150 00, Praha 5 - Motol, Česká republika
Kontaktní osoby:

3. Doklady, které musí zásilku doprovázet

Potraviny, na něž se vztahuje nařízení (EU) č. 884/2014 musí být doprovázeno výsledky odběru vzorků a analýzy, osvědčením o zdravotní nezávadnosti dle přílohy II nařízení, které je dle čl. 5 nařízení vyplněno, podepsáno a ověřeno oprávněným zástupcem. Zásilku také musí doprovázet tzv. Společný vstupní doklad (dále jen „SVD“) dle čl. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 669/2009; pokyny k vyplnění jsou uvedeny v příloze III nařízení (EU) č. 884/2014. (SVD si lze také stáhnout na webových stránkách SZPI v části „Dokumenty ke stažení“ – „Dokumenty-Dovoz“; pokyny k vyplnění v bodě 11 tohoto článku).
Osvědčení o zdravotní nezávadnosti musí být vystaveno v úředním jazyce (nebo jedním z úředních jazyků) dovážejícího členského státu, akceptovatelná je i angličtina.
Osvědčení o zdravotní nezávadnosti je platné pouze 4 měsíce ode dne vydání.
Odběr vzorků a analýzy, jejichž výsledky doprovází zásilku, musí být provedeny v souladu s nařízením Komise (ES) č. 401/2006.

4. Ohlašování zásilek dopředu

Dle čl. 7 nařízení (EU) č. 884/2014 mají provozovatelé potravinářských podniků (dále jen „PPP“) nebo jejich zástupci povinnost předem oznámit předpokládané datum a čas fyzického příchodu zásilky na místo prvního uvedení a druh zásilky.
Pokud zásilka vstupuje do EU přes určené místo vstupu na území ČR, je PPP oznamována na I SZPI v Praze. Za oznámení je považováno doručení dokumentů na příslušný I SZPI osobně, poštou nebo e-mailem. Seznam I SZPI a kontaktů pro komunikaci PPP kvůli dovozu – dostupný na webových stránkách SZPI v části „Informace pro podnikatele“ – „Dovoz“ – „Dovoz ze třetích zemí“ v kapitole 2.
K oznámení zásilky slouží SVD. Dovozce může použít přímo vzor formuláře z nařízení (ES) č. 669/2009 nebo formulář stažený z webových stránek SZPI.
V zájmu urychlení vyřízení kontroly dovozce vyplní také formulář Nahlášení příchodu zásilky, který je dostupný na webových stránkách SZPI v části „Dokumenty ke stažení“ – „Dokumenty-Dovoz“, který zašle na kontaktní osoby I SZPI v Praze, který je místně příslušný k určenému místu vstupu CÚ D5, Rudná u Prahy.
Postup nahlášení zásilky dopředu je podrobně popsán v části webu SZPI „Informace pro podnikatele“ – „Dovoz“ – „Dovoz ze třetích zemí“ v kapitole 3.
V případě, že se neshoduje určené místo vstupu a určené místo dovozu, pak PPP oznámí předpokládaný příchod zásilky na určené místo dovozu příslušnému kontrolnímu orgánu v místě určeného místa dovozu – zašle společný vstupní doklad + identifikaci předpokládaného data a času příchodu zásilky do určeného místa dovozu.

5. Kontrola dokladů a fyzická kontrola

V určeném místě vstupu je vždy provedena kontrola dokladů. K SVD tedy dovozce přiloží všechny povinné dokumenty, včetně např. obchodních dokladů. Informace o provedení dokladové kontroly jsou zaznamenány do části II SVD. Takto potvrzený SVD si v případě tranzitu z určeného místa v ČR do určeného místa dovozu mimo ČR PPP nebo jeho zástupce vyzvedne osobně na příslušném I SZPI a předloží jej CÚ pro povolení převozu zásilky v celním režimu tranzit do tzv. určeného místa dovozu. Zásilku doprovází originál osvědčení o zdravotní nezávadnosti, výsledky odběrů a analýz ze země původu nebo země odeslání, SVD, předložených obchodních dokladech.
V určeném místě dovozu je pak u určitého % zásilek dle nařízení (EU) č. 884/2014 provedena fyzická kontrola, včetně odběru vzorků.
Každá zásilka (včetně každého pytle nebo jiného druhu obalu) musí být označena kódem, který souhlasí s kódy uvedenými ve výsledcích odběru vzorků a analýz, osvědčeních o zdravotní nezávadnosti.
Odběr vzorků pro analýzu aflatoxinu B1 a celkové kontaminace aflatoxiny musí proběhnout v určeném místě dovozu v souladu s nařízením (ES) č. 401/2006 před propuštěním do volného oběhu.
PPP zajistí vyložení zásilky, aby mohl být proveden odběr reprezentativních vzorků. V případě zvláštní přepravy nebo zvláštního způsobu balení poskytne PPP inspektorovi vhodné zařízení k odběru reprezentativních vzorků
Po provedení kontrol vyplní I SZPI v Praze příslušné části SVD, přiloží výsledky odběrů a analýz. Dovozce si musí tyto doklady osobně vyzvednout na I v Praze.
Veškeré úřední kontroly před vyplněním SVD musí být provedeny do 15 pracovních dnů od okamžiku, kdy zásilka fyzicky k dispozici k odběru vzorku na určeném místě dovozu.

6. Dělení zásilek

Zásilky se nesmí rozdělit, dokud nebyly dokončeny všechny úřední kontroly a není vyplněno SVD. Zásilku doprovází až do propuštění do volného oběhu originál SVD.
Pokud je zásilka rozdělena v období od ukončení úředních kontrol do propuštění do volného oběhu, všechny části musí doprovázet ověřená kopie SVD.

7. Nevyhovující zásilky

Zásilky, které nejsou doprovázeny výsledky odběru vzorků a analýzy a osvědčením o zdravotní nezávadnosti nesmí vstoupit na území Unie za účelem dovozu a musí být odeslány zpět do země původu nebo zničeny.
Zásilky, u kterých bylo laboratorně zjištěno překročení limitu obsahu aflatoxinů, nelze propustit do volného oběhu. Zásilka je držena pod úředním dohledem a dle komodity a obsahu aflatoxinů lze přijmout následující opatření: zničení zásilky, podrobení zásilky speciálnímu ošetření, odeslání zásilky mimo Unii (do země původu nebo jiné země ochotné zásilku přijmout). V úvahu přichází i použití pro jiné účely, např. jako krmivo.

8. Náklady na kontrolu

Dle čl. 14 nařízení Komise (EU) č. 884/2014 nese veškeré náklady vyplývající z úředních kontrol, včetně odběru vzorků, analýzy, skladování a jakýchkoli opatření přijatých v souvislosti s nevyhovujícími zásilkami PPP.

9. Komodity

 
Potraviny pocházející nebo zasílané z:
Komodita
KN kód
Frekvence kontrol

Argentina (AR)

(Krmiva a potraviny)

podzemnice olejná
 • 1202 41 00
 • 1202 42 00
5 %
arašídy jinak upravované nebo konzervované
 • 2008 11 91
 • 2008 11 96
 • 2008 11 98
arašídové máslo
 • 2008 11 10

Ázerbájdžán (AZ)

(Potraviny)

 • Lískové ořechy (Corylus spp.) ve skořápce nebo bez
 • skořápky
 • 0802 21 00
 • 0802 22 00
20 %
směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující lískové ořechy
 • ex 0813 50
pasta z lískových ořechů
 • ex 2007 10
 • 2007 99
lískové ořechy, upravené nebo konzervované, včetně směsí
 • ex 2008 19
mouka, krupice a prášek z lískových ořechů
 • ex 1106 30 90
 • lískové ořechy rozřezané na kousky nebo plátky nebo
 • rozdrcené
 • ex 0802 22 00
 • ex 2008 19
olej z lískových ořechů
 • ex 1515 90 99
Brazílie (BR)
 
(Krmiva a potraviny)
para ořechy ve skořápce
 • KN 0801 21 00
namátkově
směsi ořechů nebo sušeného ovoce a obsahující para ořechy ve skořápce
 • KN ex0813 50
podzemnice olejná ve skořápce
 • 1202 41 00
10 %
podzemnice olejná bez skořápky
 • 1202 42 00
arašídové máslo
 • 2008 11 10
podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná
 • 2008 11 91
 • 2008 11 96
 • 2008 11 98
Čína (CN)

(Krmiva a potraviny)
podzemnice olejná
 • KN 1202 41 00
 • KN 1202 42 00
20 %
arašídy jinak upravované nebo konzervované
 
 • KN 2008 11 91
 • KN 2008 11 96
 • KN 2008 11 98
arašídové máslo
 • KN 2008 11 10
Egypt (EG)
 
(Krmiva a potraviny)
podzemnice olejná kódů
 • KN 1202 41 00
 • KN 1202 42 00
20 %
arašídy jinak upravované nebo konzervované
 • KN 2008 11 91
 • KN 2008 11 96
 • KN 2008 11 98
arašídové máslo
 • KN 2008 11 10

Etiopie (ET)

(Potraviny - sušené koření)

pepř rodu Piper; sušené nebo drcené nebo mleté plody rodu Capsicum nebo rodu Pimenta
 • 0904
50 %
zázvor, šafrán, kurkuma, tymián, bobkový list, kari a jiná koření
 • 0910
Indonésie (ID)

(Potraviny - sušené koření)
muškátové oříšky
(Myrictica fragrans)
 • 0908 11 00
 • 0908 12 00
20 %
Írán (IR)
 
(Potraviny)
pistácie
 • KN 0802 51 00
 • KN 0802 52 00
50 %
směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující pistácie
 • KN ex0813 50
pasta z pistácií
 • KN ex2007 10
 • KN 2007 99
pistácie, upravené nebo konzervované, včetně směsí
 • KN 2008 19 13
 • KN 2008 19 93
 • KN ex2008 97
mouka, krupice a prášek z pistácií
 • KN ex1106 30 90
Turecko (TR)
 
(Potraviny)
sušené fíky
 • KN 0804 20 90
10 %
směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující fíky
 • KN ex0813 50
 
pasta z fíků
 • KN ex2007 10
 • KN 2007 99
fíky upravené nebo konzervované, včetně směsí
 • KN ex2008 99
 • KN ex2008 97
lískové ořechy (Corylus spp.) ve skořápce nebo bez skořápky
 • KN 0802 21 00
 • KN 0802 22 00
5 %
směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující lískové ořechy
 • KN ex0813 50
pasta z lískových ořechů
 • KN ex2007 10
 • KN 2007 99
lískové ořechy, upravené nebo konzervované, včetně směsí
 • KN ex2008 19
 • KN ex2008 97
mouka, krupice a prášek z lískových ořechů
 • KN 1106 30 90
lískové ořechy rozřezané na kousky nebo plátky nebo rozdrcené
 • KN 0802 22 00
 • KN 2008 19
olej z lískových ořechů
 • KN ex1515 90 99
pistácie
 • KN 0802 51 00
 • KN 0802 52 00
50 %
 
směsi ořechů nebo sušeného ovoce pistácie
 • KN 0813 50
 
pasta z pistácií
 • KN 2007 10
 • KN 2007 99
pistácie, upravené nebo konzervované, včetně směsí
 • KN 2008 19 13
 • KN 2008 19 93
 • KN ex2008 97
mouka, krupice a prášek z pistácií
 • KN 1106 30 90
Ghana (GH)
 
(Krmiva a potraviny)
podzemnice olejná
 • KN 1202 41 00
 • KN 1202 42 00
50 %
arašídy jinak upravované nebo konzervované
 
 • KN 2008 11 91
 • KN 2008 11 96
 • KN 2008 11 98
arašídové máslo
 • KN 2008 11 10
Indie (IN)
 
(Potraviny - sušené koření)
Capsicum annuum, vcelku
 • 0904 21 10
10 %
 
Capsicum annuum, drcené nebo mleté
 • ex 0904 22 00 10
sušené plody rodu Capsicum, vcelku, jiné než sladké papriky (Capsicum annuum)
 • 0904 21 90
muškátové oříšky (Myrictica fragrans)
 • 0908 11 00
 • 0908 12 00
Indie (IN)
 
(Krmiva a potraviny)
podzemnice olejná
 • 1202 41 00
 • 1202 42 00
10 %
arašídy jinak upravované nebo konzervované
 • 2008 11 91
 • 2008 11 96
 • 2008 11 98
arašídové máslo
 • 2008 11 10
Nigérie (NG)
 
(Potraviny - sušené koření)
Melounová jádra (egusi) a produkty z nich vyrobené
 • KN ex1207 70 00 10
 • KN ex1106 30 90 30
 • KN ex2008 99 99 50
50 %
 

 


ENGLISH VERSION

 

 
 
 
 

Přílohy