Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Dovoz ze třetích zemí

15. 01. 2019
 
 1. Dovoz potravin a surovin ze třetích zemí
 2. Seznam I SZPI
 3. Hlášení zásilek dopředu
 4. Zásilka je označena jako nevyhovující
 5. Právo na doplňující posudek
 6. Potraviny, jejichž dovoz je zakázán
 7. Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 - zesílená úřední kontrola
 8. Nařízení Komise (EU) č. 884/2014 - zvláštní podmínky dovozu některých potravin ze třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny
 9. Nařízení (EU) 2018/1660 – zvláštní podmínky dovozu v důsledku rizika kontaminace pesticidy (dříve nařízení (EU) č. 885/2014)
 10. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/186 - podmínky pro dovoz potravin z vybraných třetích zemí z důvodu mikrobiologické kontaminace
 11. Nařízení Komise (EU) č. 2015/175 - guarová guma z Indie
 12. Nařízení Komise (EU) č. 2016/6 - dovoz potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima
 13. Rozhodnutí Komise 2011/884/EU - GMO rýže z Číny
 14. Nařízení Komise (ES) č. 1635/2006 - houby z určitých třetích zemí po havárii v jaderné elektrárně Černobyl
 15. Nařízení Komise (EU) č. 211/2013 - požadavky na osvědčení pro dovoz klíčků a semen určených k produkci klíčků
 16. Kontrola jakostních parametrů při dovozu ze třetích zemí - víno
 17. Nařízení Komise (EU) č. 543/2011 - dovoz čerstvého ovoce a zeleniny
 18. Nařízení Komise (EU) č. 1333/2011 - dovoz zelených banánů
 19. Nařízení Komise (EU) č. 2015/949 - schválení předvývozních kontrol
 20. Potraviny a suroviny ošetřené ionizujícím zářením
 21. Dovoz - tzv. červený seznam

Dovoz – Komodity dle přílohy nařízení Komise (ES) č. 669/2009, o tzv. zesílené úřední kontrole v platném znění

Dne 11. ledna 2019 bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/35, kterým se mění nařízení (ES) č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu.

Nařízení (EU) 2019/35 vstupuje v platnost 3. dnem po vyhlášení v Úředním věstníku, tedy 14. ledna 2019.

Hlavní změny v revizi nařízení jsou následující:

 1. na přílohu I byly nově zařazeny následující komodity:
 • černý pepř, kódu KN ex 0904 11 00, z Brazílie
 • sladká paprika, kódu KN ex 0904 22 00, z Číny
 • lilek, kódu KN 0709 30 00, z Dominikánské republiky
 • seznamová semena, kódu KN 1207 40 90, z Etiopie
 • fazole, kódu KN 0708 20, z Keni
 • papriky jiné než sladké, kódu KN ex 0709 60 99 a ex 0710 80 59, z Ugandy
 1. z přílohy I byly odstraněny následující položky:
 • ananas, kódu KN 0804 30 00, z Beninu
 1. zvýšení četnosti fyzických kontrol:
 • papriky z Egypta, Indie, Pákistánu a Šrí Lanky - zvýšení frekvence kontrol z 10 % na 20 %
 • lískové ořechy z Gruzie – zvýšení frekvence kontrol z 20 % na 50 %
 1. změna rozsahu položky:
 • lískové ořechy z Gruzie nyní pokrývají kromě celých ořechů ve skořápce a bez skořápky i mouku, krupici a prášek z lískových ořechů (kódu KN ex 1106 30 90) a lískové ořechy jinak upravené nebo konzervované (kódů KN ex 2008 19 19; ex 2008 19 95; ex 2008 19 99

1. Komodity

Nařízení (ES) č. 669/2009 stanovuje v Příloze I komodity podléhající tzv. zesílené úřední kontrole – komodity jsou identifikovány pomocí kombinace KN kód a země původu (viz bod 9). Zásilky mohou do Společenství vstupovat pouze přes tzv. určená místa vstupu. Seznam určených míst vstupu EU naleznete pod tímto odkazem: 
http://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/legislation/imports/non-animal_en

2. Oficiální dokumenty, které musí doprovázet zásilku

Nejsou stanoveny žádné oficiální dokumenty, které musí zásilku doprovázet. Dovozce předkládá obchodní dokumenty a společný vstupní doklad (dále jen „SVD“).

3. Ohlašování zásilek dopředu

Dovozce předem oznámí příslušnému orgánu na určeném místu vstupu datum a čas fyzického příchodu zásilky.
Určeným místem vstupu pro dovoz do Unie přes ČR je Letiště Václava Havla Praha (dříve Letiště Praha - Ruzyně) – zásilky by měly být dopředu oznamovány na inspektorát SZPI, pod který místně přísluší CÚ, přes který dovozce zamýšlí zásilku dovézt, tj. I SZPI v Praze. K nahlášení zásilky použije formulář „SVD“ dle přílohy II nařízení 669/2009 nebo si jej dovozce může stáhnout z webových stránek SZPI z části „Dokumenty ke stažení“ – „Dokumenty-Dovoz“. Dovozce vyplní část I SVD dle pokynů k vyplnění v aktuální verzi nařízení. Vyplněný formulář lze na příslušný inspektorát SZPI doručit osobně, poštou nebo e-mailem na kontaktní osoby uvedené na webových stránkách SZPI v části „Informace pro podnikatele“ – „Dovoz“ – „Dovoz ze třetích zemí“ v kapitole 2. Při doručení e-mailem po pracovní době nebo v nepracovní den, se za den doručení považuje první následující pracovní den.
V zájmu urychlení kontrol dovozce vyplní i formulář „Nahlášení příchodu zásilky“ dostupný na webových stránkách SZPI v části „Dokumenty ke stažení“ – „Dokumenty-Dovoz“.
Podrobný popis nahlášení zásilky dopředu – v kapitole 3 v části webu SZPI „Informace pro podnikatele“ – „Dovoz“ –„Dovoz ze třetích zemí“.

4. Dokladová kontrola

U každé zásilky je provedena dokladová kontrola, která musí být provedena bez prodlení.
Dovozce při nahlášení zásilky předloží k SVD obchodní doklady. Inspektorát zkontroluje, zda obchodní doklady souhlasí se skutečnostmi uvedenými v SVD. Výsledek dokladové kontroly je zaznamenán do části II SVD. Dovozcům doporučujeme, aby uvedli kontaktní osobu, se kterou je možné se spojit v případě nejasností.
Dovozce si dohodne s kontaktní osobou na I SZPI vyzvednutí vyplněného SVD na inspektorátu a přikládá ho spolu s obchodními doklady, které zásilku doprovází, a s ostatními celními doklady při řízení o uvolnění zásilky do volného oběhu.
Při vyznačení fyzické kontroly ve formuláři SVD kontaktuje celní úřad SZPI telefonicky při příchodu zásilky na CÚ, aby se dohodl termín odběru vzorků.

5. Fyzická kontrola a kontrola totožnosti

Dle stanovené četnosti fyzických kontrol (viz příloha I nařízení) pro jednotlivé sledované komodity, jsou prováděny kontroly totožnosti a odběr vzorků.
Výsledky odběru vzorků a analýzy jsou zaznamenány do části II, u nevyhovujících výsledků kontroly i do části III SVD.
Originál SVD doprovází zásilku až do propuštění do volného oběhu.

6. Propouštění/nepropouštění zásilek do volného oběhu

Propuštění zásilky do volného oběhu je podmíněno předložením řádně vyplněného SVD se zaznamenanou kontrolou dokladů (v případě, že zásilka nebyla vybrána ke kontrole fyzické) a se zaznamenaným vyhovujícím výsledkem fyzické kontroly zásilky (pokud byly odebrány vzorky).
Pokud jsou v průběhu kontrol zjištěna nedodržení předpisů, je I SZPI vyplněna část III SVD a přijmou se opatření dle článků 19, 20 a 21 nařízení (ES) č. 882/2004.
Zásilky, které přichází do ČR v tranzitu z jiné členské země EU mají být vybaveny SVD z určeného místa vstupu daného členského státu EU (např. pokud zásilka vstupuje do EU přes Hamburk, musí být SVD vyplněno již v Hamburku).
Zásilky bez vyplněného SVD z určeného místa vstupu v jiném členském státu EU nemohou být propuštěny do volného oběhu. Zásilku musí být vrácena do původního určeného místa vstupu.

7. Délka úředních kontrol

Všechny kontroly v určeném místě vstupu musí být provedeny bez prodlení – dokladová kontrola musí být dokončena do 2 pracovních dnů od příchodu zásilky na určené místo vstupu.
Výsledky fyzických kontrol musí být k dispozici bez zbytečného prodlení, dle technických možností.

8. Náklady

Veškeré náklady z úředních kontrol, včetně odběru vzorků, analýzy, skladování a následných opatření v případě nedodržení nese PPP.

9. Kontrolované komodity

Seznam komodit platný od 14. 1. 2019

Krmiva a potraviny (zamýšlené použití)
KN kód (1)
Taric kód
Země původu
Nebezpečí
Četnost fyz. kontrol a kontrol totožnosti (%)
 • Podzemnice olejná ve skořápce
 • Podzemnice olejná bez skořápky
 • Arašídové máslo
 • Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

(Krmiva a potraviny)

 • 1202 41 00
 • 1202 42 00
 • 2008 11 10
 • 2008 11 91
 • 2008 11 96
 • 2008 11 98
- Bolivie (BO) Aflatoxiny 50
 • Černý pepř (Piper)
   
(Potraviny – nedrcené ani nemleté)
 • ex 0904 11 00
 • 10
Brazílie (BR) Salmonela (2) 20
 • Kustovnice čínská (gojiberry) (Lycium barbarum L.)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo sušené)
 • ex 0813 40 95
 • ex 0810 90 75
 • 10
 • 10
Čína (CN) Rezidua pesticidů (3)(4) 10
 • Sladká paprika (Capsicum annuum)

(Potraviny – drcené nebo mleté)
 • ex 0904 22 00
 • 11
Čína (CN) Salmonela (2) 20
 • Čaj, též aromatizovaný

(Potraviny)

 • 0902

-

Čína (CN)

Rezidua pesticidů (3) (5)

10

 • Lilek (Solanum melongena)

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

 • 0709 30 00
- Dominikánská republika (DO) Rezidua pesticidů (3) 20
 • Fazole (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

 • Paprika (Capsicum spp.)

   

 

(Potraviny – čerstvá, chlazená nebo mražená zelenina)

 • ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

 • 0709 60 10; ex 0709 60 99; 0710 80 51; ex 0710 80 59

 • 10

 • 10

 • -

 • 20

 • -

 • 20

Dominikánská republika (DO)

Rezidua pesticidů (3) (6)

20

 • Paprika (sladká a jiná než sladká) (Capsicum spp.)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

 • 0709 60 10

 • ex 0709 60 99

 • 0710 80 51

 • ex 0710 80 59

 • -

 • 20

 • -

 • 20

Egypt (EG)

Rezidua pesticidů (3) (7)

20

 • Sezamová semena

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

 • 1207 40 90
- Etiopie (ET) Salmonela (2) 50
 • Podzemnice olejná ve skořápce

 • Podzemnice olejná bez skořápky

 • Arašídové máslo

 • Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

 (Krmiva a potraviny)

 • 1202 41 00

 • 1202 42 00

 • 2008 11 10

 • 2008 11 91 2008 11 96 2008 11 98

-

Gambie (GM)

Aflatoxiny

50

 • Lískové ořechy ve skořápce
 • Lískové ořechy bez skořápky
 • Mouka, krupice a prášek z lískových ořechů
 • Lískové ořechy, jinak upravené nebo konzervované

(Potraviny)

 • 0802 21 00
   
 • 0802 22 00
   
 • ex 1106 30 90
   
 • ex 2008 19 19
  ex 2008 19 95
  ex 2008 19 99
 • 40
   
 • 30
   
 • 20
   
 • 30 
Gruzie (GE) Aflatoxiny 50
 • Palmový olej

(Potraviny)

 • 1511 10 90
 • 1511 90 11
 • 1511 90 19
 • 1511 90 99
 • 90
Ghana (GH) Barviva Sudan (8) 50
 • Okra

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)
 • ex 0709 99 90
 • ex 0710 80 95
 • 20
 • 30
Indie (IN) Rezidua pesticidů (3)(9) 10
 • Papriky (sladké nebo jiné než sladké) (Capsicum spp.)

(Potraviny – čerstvá, chlazená nebo mražená zelenina)

 • ex 0709 60 99
 • ex 0710 80 59

 

 • 20
 • 20
Indie (IN) Rezidua pesticidů (3)(10) 20
 • Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.)
   
(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)
 • 0708 20
- Keňa (KE) Rezidua pesticidů (3) 5
 • Fazole
  (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

(Potraviny – čerstvá, chlazená nebo mražená zelenina)

 • ex 0708 20 00;
  ex 0710 22 00

 • 10

 • 10

Kambodža (KH)

Rezidua pesticidů (3) (12)

50

 • Miřík celer (Apium graveolens)


(Potraviny – bylinky, čerstvé nebo chlazené)

 • ex 0709 40 00

 • 20

Kambodža (KH)

Rezidua pesticidů (3) (11)

50

 • Vodnice (Brassica rapa spp. Rapa)

(Potraviny – připravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové)

 • ex 2001 90 97
 • 11; 19
Libanon (LB) Rhodamin B 50
 • Podzemnice olejná ve skořápce
 • Podzemnice olejná bez skořápky
 • Arašídové máslo
 • Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

(Krmiva a potraviny)

 • 1202 41 00
   
 • 1202 42 00
   
 • 2008 11 10
 • 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98
- Madagaskar (MG) Aflatoxiny 50
 • Sezamová semena

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

 • 1207 40 90
- Nigérie (NG) Salmonela (2) 50
 • Papriky (sladké nebo jiné než sladké)(Capsicum spp.)

(Potraviny – čerstvá, chlazená nebo mražená zelenina)

 • ex 0709 60 99
 • ex 0710 80 59
 • 20
 • 20
Pákistán (PK) Rezidua pesticidů (3) 20
 • Podzemnice olejná, ve skořápce
 • Podzemnice olejná, bez skořápky
 • Arašídové máslo
 • Arašídy jinak upravené nebo konzervované

(Krmivo a potraviny)

 • 1202 41 00
 • 1202 42 00
 • 2008 11 10
 • 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98
- Senegal (SN) Aflatoxiny 50
 • Maliny


(Potraviny – zmrazené)

 • 0811 20 31

 • ex 0811 20 11

 • ex 0811 20 19

 • 10

 • 10

Srbsko (RS)

Norovirus

10

 • Melounová jádra (egusi, Citrullus lanatus) a produkty z nich vyrobené


(Potraviny)

 • ex 1207 70 00

 • ex 1106 30 90

 • ex 2008 99 99

 • 10

 • 30

 • 50

Sierra Leone (SL)

Aflatoxiny

50

 • Papriky (sladké nebo jiné než sladké) (Capsicum spp.)

(Potraviny – sušené, pražené, drcené nebo mleté)

 • ex 2008 99 99
 • 0904 21 10
 • ex 0904 21 10
 • ex 0904 22 00
 • 79
   
 • 20
 • 11; 19
Srí Lanka (LK) Aflatoxiny 50
 • Podzemnice olejná, ve skořápce

 • Podzemnice olejná, bez skořápky

 • Arašídové máslo

 • Arašídy jinak upravené nebo konzervované

(Krmivo a potraviny)

 • 1202 41 00

 • 1202 42 00

 • 2008 11 10

 • 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

-

Súdán (SD)

Aflatoxiny

50

 • Sezamová semena

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

 • 1207 40 90
- Súdán (SD) Salmonela (2) 50
 • Vodnice (Brassica rapa spp. Rapa)

(Potraviny – připravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové)

 • ex 2001 90 97
 • 11; 19
Sýrie (SN) Rhodamin B 50
 • Papriky (jiné než sladké) (Capsicum annuum)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

 • ex 0709 60 99

 • ex 0710 80 59 

 • 20

 • 20

Thajsko (TH)

Rezidua pesticidů (3) (13)

10

 • Vinné hrozny sušené 

(včetně sušených vinných hroznů nasekaných nebo nadrcených do podoby pasty bez jakéhokoliv dalšího zpracování)

(Potraviny)

 • 0806 20
- Turecko (TR) Ochratoxin A 5
 • Sušené meruňky

 • Meruňky, jinak upravené nebo konzervované

 

(Potraviny)

 • 0813 10 00

 • 2008 50 61

-

Turecko (TR)

Siřičitany (15)

20

 • Citrony (Citrus limon, Citrus limonum)
 • 0805 50 10
- Turecko (TR) Rezidua pesticidů (3) 10
 • Sladká paprika (Capsicum annuum)


(Potraviny – čerstvá, chlazená nebo mražená zelenina)

 • 0709 60 10; 0710 80 51

-

Turecko (TR)

Rezidua pesticidů (3) (17)

10

 • Granátová jablka

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

 • ex 0810 90 75
 • 30
Turecko (TR) Rezidua pesticidů (3) (16) 10
 • Papriky (jiné než sladké) (Capsicum spp.)
   
(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)
 • ex 0709 60 99
 • ex 0710 80 59
 • 20
 • 20
Uganda (UG) Rezidua pesticidů (3) 20
 • Sezamová semena

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

 • 1207 40 90
- Uganda (UG) Salmonela (2) 50
 • Pistácie ve skořápce

 • Pistácie bez skořápky

 • Pražené pistácie

(Potraviny)

 • 0802 51 00

 • 0802 52 00

 • ex 2008 19 13

 • ex 2008 19 93

-

 

 • 20
   
 • 20

Spojené státy americké (US)

Aflatoxiny

10

 • Sušené meruňky

 • Meruňky, jinak upravené nebo konzervované

(Potraviny)

 • 0813 10 00

 • 2008 50 61

-

Uzbekistán (UZ)

Siřičitany (15)

50

 • listy koriandru

 • bazalka (pravá)

 • máta

 • petrželová nať


(Potraviny – čerstvé nebo chlazené bylinky)

 • ex 0709 99 90

 • ex 1211 90 86

 • ex 2008 99 99

 • ex 1211 90 86

 • ex 2008 99 99

 • ex 0709 99 90

 • 72

 • 20

 • 75

 • 30

 • 70

 • 40

   

Vietnam (VN)

Rezidua pesticidů (3) (18)

50

 • okra

(Potraviny – čerstvé,  chlazené nebo zmrazené)

 • ex 0709 99 90

 • 20

Vietnam (VN)

Rezidua pesticidů (3) (18)

50

 • papriky (jiné než sladké) (Capsicum spp.)

(Potraviny – čerstvé,  chlazené nebo zmrazené)

 • ex 0709 60 99

 • ex 0710 80 59

 • 20

 • 20

Vietnam (VN) Rezidua pesticidů (3) (18) 50

(1)  V případě, že se u daného kódu KN vyžaduje vyšetření jen u některých produktů a v rámci kódu neexistují další podrobnější položky, označuje se kód KN předponou „ex“.

(2)  Referenční metoda EN/ISO 6579-1 nebo metoda validovaná podle uvedené referenční metody v souladu s nejnovější verzí EN/ISO 16140 nebo jinými podobnými mezinárodně uznávanými protokoly.

(3)  Rezidua alespoň těch pesticidů, které jsou uvedeny v kontrolním programu přijatém v souladu s čl. 29 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1), která mohou být zjištěna multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS (pesticidy, které mají být kontrolovány pouze v produktech rostlinného původu nebo na jejich povrchu).

(4)  Rezidua amitrazu.

(5)  Rezidua tolfenpyradu.

(6)  Rezidua acefátu, aldikarbu (suma aldikarbu, jeho sulfoxidu a sulfonu, vyjádřeno jako aldikarb), amitrazu (amitraz včetně metabolitů obsahujících 2,4-dimethylanilinovou skupinu, vyjádřeno jako amitraz), diafenthiuronu, dikofolu (suma izomerů p, p′ a o, p′), dithiokarbamátů (dithiokarbamáty, vyjádřeno jako CS2, včetně manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, thiramu a ziramu) a methiokarbu (suma methiokarbu a jeho sulfoxidu a sulfonu, vyjádřeno jako methiokarb).

(7)  Rezidua dikofolu (suma izomerů p, p′ a o, p′), dinotefuranu, folpetu, prochlorazu (suma prochlorazu a jeho metabolitů obsahujících 2,4,6-trichlorfenolovou skupinu, vyjádřeno jako prochloraz), thiofanát-methylu a triforinu.

(8)  Pro účely této přílohy se „barvivy Sudan“ rozumí tyto chemické látky: i) Sudan I (číslo CAS 842-07-9); ii) Sudan II (číslo CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (číslo CAS 85-86-9); iv) šarlatová červeň; nebo Sudan IV (číslo CAS 85-83-6).

(9)  Rezidua diafenthiuronu.

(10)  Rezidua karbofuranu.

(11)  Rezidua fenthoátu.

(12)  Rezidua chlorbufamu.

(13)  Rezidua formetanátu (suma formetanátu a jeho solí, vyjádřeno jako formetanát (hydrochlorid)), prothiofosu a triforinu.

(14)  Kontroly totožnosti a fyzické kontroly může provádět příslušný orgán místa určení, jak je uvedeno ve společném vstupním dokladu, v souladu s čl. 9 odst. 2 tohoto nařízení.

(15)  Referenční metody: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 nebo ISO 5522:1981.

(16)  Rezidua prochlorazu.

(17)  Rezidua diafenthiuronu, formetanátu (suma formetanátu a jeho solí, vyjádřeno jako formetanát (hydrochlorid)) a thiofanát-methylu.

(18)  Rezidua dithiokarbamátů (dithiokarbamáty, vyjádřeno jako CS2, včetně manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, thiramu a ziramu), fenthoátu a kvinalfosu

Seznam komodit platný od 6. 7. 2018 do 13. 1. 2019

Krmiva a potraviny (zamýšlené použití)
KN kód (1)
Taric kód
Země původu
Nebezpečí
Četnost fyz. kontrol a kontrol totožnosti (%)
 • Ananas

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

 • 0804 30 00
- Benin (BJ) Rezidua pesticidů (2) (3) 10
 • Podzemnice olejná ve skořápce
 • Podzemnice olejná bez skořápky
 • Arašídové máslo
 • Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

(Krmiva a potraviny)

 • 1202 41 00
 • 1202 42 00
 • 2008 11 10
 • 2008 11 91
 • 2008 11 96
 • 2008 11 98
- Bolivie (BO) Aflatoxiny 50
 • Kustovnice čínská (gojiberry) (Lycium barbarum L.)
   
(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo sušené)
 • ex 0813 40 95
 • ex 0810 90 75
 • 10
 • 10
Čína (CN) Rezidua pesticidů (2) (4) 10
 • Čaj, též aromatizovaný

(Potraviny)

 • 0902

-

Čína (CN)

Rezidua pesticidů (2) (5)

10

 • Fazole (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

 • Paprika (Capsicum spp.)

   

 

(Potraviny – čerstvá, chlazená nebo mražená zelenina)

 • ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

 • 0709 60 10; ex 0709 60 99; 0710 80 51; ex 0710 80 59

 • 10

 • 10

 • -

 • 20

 • -

 • 20

Dominikánská republika (DO)

Rezidua pesticidů (2) (6)

20

 • Paprika (sladká a jiná než sladká) (Capsicum spp.)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

 • 0709 60 10

 • ex 0709 60 99

 • 0710 80 51

 • ex 0710 80 59

 • -

 • 20

 • -

 • 20

Egypt (EG)

Rezidua pesticidů (2) (7)

10

 • Podzemnice olejná ve skořápce

 • Podzemnice olejná bez skořápky

 • Arašídové máslo

 • Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

 (Krmiva a potraviny)

 • 1202 41 00

 • 1202 42 00

 • 2008 11 10

 • 2008 11 91 2008 11 96 2008 11 98

-

Gambie (GM)

Aflatoxiny

50

 • Lískové ořechy ve skořápce
 • Lískové ořechy bez skořápky
   
(Potraviny)
 • 0802 21 00
 • 0802 22 00
- Gruzie (GE) Aflatoxiny 20
 • Palmový olej

(Potraviny)

 • 1511 10 90
 • 1511 90 11
 • 1511 90 19
 • 1511 90 99
 • 90
Ghana (GH) Barviva Sudan (8) 50
 • Okra
   
(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo
 • ex 0709 99 90
 • ex 0710 80 95
 • 20
 • 30
Indie (IN) Rezidua pesticidů (2) (9) 10
 • Papriky (sladké nebo jiné než sladké) (Capsicum spp.)

(Potraviny – čerstvá, chlazená nebo mražená zelenina)

 • ex 0709 60 99
 • ex 0710 80 59

 

 • 20
 • 20
Indie (IN) Rezidua pesticidů (2)(10) 10
 • Fazole
  (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

(Potraviny – čerstvá, chlazená nebo mražená zelenina)

 • ex 0708 20 00;
  ex 0710 22 00

 • 10

 • 10

Kambodža (KH)

Rezidua pesticidů (2) (12)

50

 • Miřík celer (Apium graveolens)


(Potraviny – bylinky, čerstvé nebo chlazené)

 • ex 0709 40 00

 • 20

Kambodža (KH)

Rezidua pesticidů (2) (11)

50

 • Vodnice (Brassica rapa spp. Rapa)


(Potraviny – připravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové​)

 • ex 2001 90 97

 • 11; 19

Libanon (LB)

Rhodamin B

50

 • Podzemnice olejná ve skořápce
 • Podzemnice olejná bez skořápky
 • Arašídové máslo
 • Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

(Krmiva a potraviny)

 • 1202 41 00
   
 • 1202 42 00
   
 • 2008 11 10
 • 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98
- Madagaskar (MG) Aflatoxiny 50
 • Sezamová semena

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

 • 1207 40 90
- Nigérie (NG) Salmonela (13) 50
 • Papriky (sladké nebo jiné než sladké)(Capsicum spp.)

(Potraviny – čerstvá, chlazená nebo mražená zelenina)

 • ex 0709 60 99
 • ex 0710 80 59
 • 20
 • 20
Pákistán (PK) Rezidua pesticidů (2) 10
 • Podzemnice olejná, ve skořápce
 • Podzemnice olejná, bez skořápky
 • Arašídové máslo
 • Arašídy jinak upravené nebo konzervované

(Krmivo a potraviny)

 • 1202 41 00
 • 1202 42 00
 • 2008 11 10
 • 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98
- Senegal (SN) Aflatoxiny 50
 • Maliny


(Potraviny – zmrazené)

 • 0811 20 31

 • ex 0811 20 11

 • ex 0811 20 19

 • 10

 • 10

Srbsko (RS)

Norovirus

10

 • Melounová jádra (egusi, Citrullus lanatus) a produkty z nich vyrobené


(Potraviny)

 • ex 1207 70 00

 • ex 1106 30 90

 • ex 2008 99 99

 • 10

 • 30

 • 50

Sierra Leone (SL)

Aflatoxiny

50

 • Papriky (sladké nebo jiné než sladké) (Capsicum spp.)

(Potraviny – sušené, pražené, drcené nebo mleté)

 • ex 2008 99 99
 • 0904 21 10
 • ex 0904 21 10
 • ex 0904 22 00
 • 79
   
 • 20
 • 11; 19
Srí Lanka (LK) Aflatoxiny 20
 • Podzemnice olejná, ve skořápce

 • Podzemnice olejná, bez skořápky

 • Arašídové máslo

 • Arašídy jinak upravené nebo konzervované

(Krmivo a potraviny)

 • 1202 41 00

 • 1202 42 00

 • 2008 11 10

 • 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

-

Súdán (SD)

Aflatoxiny

50

 • Sezamová semena

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

 • 1207 40 90
- Súdán (SD) Salmonela (13) 50
 • Papriky (jiné než sladké) (Capsicum annuum)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

 • ex 0709 60 99

 • ex 0710 80 59 

 • 20

 • 20

Thajsko (TH)

Rezidua pesticidů (2) (14)

10

 • Vinné hrozny sušené 

(včetně sušených vinných hroznů nasekaných nebo nadrcených do podoby pasty bez jakéhokoliv dalšího zpracování)

(Potraviny)

 • 0806 20
- Turecko (TR) Ochratoxin A 5
 • Sušené meruňky

 • Meruňky, jinak upravené nebo konzervované

 

(Potraviny)

 • 0813 10 00

 • 2008 50 61

-

Turecko (TR)

Siřičitany (16)

20

 • Citrony (Citrus limon, Citrus limonum)
 • 0805 50 10
- Turecko (TR) Rezidua pesticidů (2) 10
 • Sladká paprika (Capsicum annuum)


(Potraviny – čerstvá, chlazená nebo mražená zelenina)

 • 0709 60 10; 0710 80 51

-

Turecko (TR)

Rezidua pesticidů (2) (18)

10

 • Listy révy vinné

(Potraviny)

 • ex 2008 99 99

 • 11; 19

Turecko (TR)

Rezidua pesticidů (2) (19)

50

 • Granátová jablka

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

 • ex 0810 90 75
 • 30
Turecko (TR) Rezidua pesticidů (2) (17) 10
 • Lilek (Solanum melongena)
 • Lilek etiopský (Salanum aethiopicum)
   
(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)
 • 0709 30 00; ex 0710 80 95
 • ex 0709 99 90; ex 0710 80 95
 • 72
   
 • 80, 72
Uganda (UG) Rezidua pesticidů (2) 20
 • Sezamová semena

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

 • 1207 40 90
- Uganda (UG) Salmonela (13) 50
 • Pistácie ve skořápce

 • Pistácie bez skořápky

 • Pražené pistácie

(Potraviny)

 • 0802 51 00

 • 0802 52 00

 • ex 2008 19 13

 • ex 2008 19 93

-

 

 • 20
   
 • 20

Spojené státy americké (US)

Aflatoxiny

10

 • Sušené meruňky

 • Meruňky, jinak upravené nebo konzervované

(Potraviny)

 • 0813 10 00

 • 2008 50 61

-

Uzbekistán (UZ)

Siřičitany (16)

50

 • listy koriandru

 • bazalka (pravá)

 • máta

 • petržel


(Potraviny – čerstvé nebo chlazené bylinky)

 • ex 0709 99 90

 • ex 1211 90 86

 • ex 2008 99 99

 • ex 1211 90 86

 • ex 2008 99 99

 • ex 0709 99 90

 • 72

 • 20

 • 75

 • 30

 • 70

 • 40

   

Vietnam (VN)

Rezidua pesticidů (2) (20)

50

 • okra

(Potraviny – čerstvé,  chlazené nebo zmrazené)

 • ex 0709 99 90

 • 20

Vietnam (VN)

Rezidua pesticidů (2) (20)

50

 • papriky (jiné než sladké) (Capsicum spp.)

(Potraviny – čerstvé,  chlazené nebo zmrazené)

 • ex 0709 60 99

 • ex 0710 80 59

 • 20

 • 20

Vietnam (VN) Rezidua pesticidů (2) (20) 50
 • Pitahaya (dračí ovoce)


(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

 • ex 0810 90 20

 • 10

Vietnam (VN)

Rezidua pesticidů (2) (21)

10

(1)  V případě, že se u daného kódu KN vyžaduje vyšetření jen u některých produktů a v rámci kódu neexistují další podrobnější položky, označuje se kód KN předponou „ex“.

(2)  Rezidua alespoň těch pesticidů, které jsou uvedeny v kontrolním programu přijatém v souladu s čl. 29 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1), která mohou být zjištěna multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS (pesticidy, které mají být kontrolovány pouze v produktech rostlinného původu nebo na jejich povrchu).

(3)  Rezidua ethefonu.

(4)  Rezidua amitrazu.

(5)  Rezidua tolfenpyradu.

(6)  Rezidua acefátu, aldikarbu (suma aldikarbu, jeho sulfoxidu a sulfonu, vyjádřeno jako aldikarb), amitrazu (amitraz včetně metabolitů obsahujících 2,4-dimethylanilinovou skupinu, vyjádřeno jako amitraz), diafenthiuronu, dikofolu (suma izomerů p, p′ a o, p′), dithiokarbamátů (dithiokarbamáty, vyjádřeno jako CS2, včetně manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, thiramu a ziramu) a methiokarbu (suma methiokarbu a jeho sulfoxidu a sulfonu, vyjádřeno jako methiokarb).

(7)  Rezidua dikofolu (suma izomerů p, p′ a o, p′), dinotefuranu, folpetu, prochlorazu (suma prochlorazu a jeho metabolitů obsahujících 2,4,6-trichlorfenolovou skupinu, vyjádřeno jako prochloraz), thiofanát-methylu a triforinu.

(8)  Pro účely této přílohy se „barvivy Sudan“ rozumí tyto chemické látky: i) Sudan I (číslo CAS 842-07-9); ii) Sudan II (číslo CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (číslo CAS 85-86-9); iv) šarlatová červeň; nebo Sudan IV (číslo CAS 85-83-6).

(9)  Rezidua diafenthiuronu.

(10)  Rezidua karbofuranu.

(11)  Rezidua fenthoátu.

(12)  Rezidua chlorbufamu.

(13)  Referenční metoda EN/ISO 6579-1 nebo metoda validovaná podle uvedené referenční metody v souladu s nejnovější verzí EN/ISO 16140 nebo jinými podobnými mezinárodně uznávanými protokoly.

(14)  Rezidua formetanátu (suma formetanátu a jeho solí, vyjádřeno jako formetanát (hydrochlorid)), prothiofosu a triforinu.

(15)  Kontroly totožnosti a fyzické kontroly může provádět příslušný orgán místa určení, jak je uvedeno ve společném vstupním dokladu, případně v prostorách provozovatele krmivářského a potravinářského podniku v souladu s čl. 9 odst. 2 tohoto nařízení.

(16)  Referenční metody: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 nebo ISO 5522:1981.

(17)  Rezidua prochlorazu.

(18)  Rezidua diafenthiuronu, formetanátu (suma formetanátu a jeho solí, vyjádřeno jako formetanát (hydrochlorid)) a thiofanát-methylu.

(19)  Rezidua dithiokarbamátů (dithiokarbamáty, vyjádřeno jako CS2, včetně manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, thiramu a ziramu) a metrafenonu.

(20)  Rezidua dithiokarbamátů (dithiokarbamáty, vyjádřeno jako CS2, včetně manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, thiramu a ziramu), fenthoátu a kvinalfosu.

10. Pokyny k vyplnění

Obecně: Společný vstupní doklad vyplňte hůlkovým písmem. Pokyny se vztahují k příslušnému číslu kolonky.

Část I Pokud není uvedeno jinak, tuto část vyplní provozovatel krmivářského a potravinářského podniku nebo jeho zástupce.

Kolonka I.1 Odesílatel: jméno a úplná adresa fyzické nebo právnické osoby (provozovatele krmivářského a potravinářského podniku) odesílající zásilku. Doporučuje se uvést rovněž telefonní číslo a číslo faxu nebo e-mailovou adresu.
Kolonka I.2 Tuto kolonku musí vyplnit příslušný orgán určeného místa vstupu.
Kolonka I.3 Příjemce: jméno a úplná adresa fyzické nebo právnické osoby (provozovatele krmivářského a potravinářského podniku), pro kterou je zásilka určena. Doporučuje se uvést rovněž telefonní číslo a číslo faxu nebo e-mailovou adresu.
Kolonka I.4 Osoba odpovědná za zásilku: osoba (provozovatel krmivářského a potravinářského podniku nebo jeho zástupce či osoba činící prohlášení jeho jménem), která je odpovědná za zásilku předloženou na určeném místě vstupu a která jménem dovozce činí potřebná prohlášení u příslušného orgánu na určeném místě vstupu. Uveďte jméno a úplnou adresu. Doporučuje se uvést rovněž telefonní číslo a číslo faxu nebo e-mailovou adresu.
Kolonka I.5 Země původu: třetí země, ze které komodita pochází, kde byla vypěstována, sklizena nebo vyrobena.
Kolonka I.6 Země odeslání: třetí země, kde byla zásilka naložena na dopravní prostředek za účelem konečné přepravy do Unie.
Kolonka I.7 Dovozce: jméno a úplná adresa. Doporučuje se uvést rovněž telefonní číslo a číslo faxu nebo e-mailovou adresu.
Kolonka I.8 Místo určení: adresa dodání v Unii. Doporučuje se uvést rovněž telefonní číslo a číslo faxu nebo e-mailovou adresu.
Kolonka I.9 Příchod na určené místo vstupu: uveďte předpokládané datum příchodu zásilky na určené místo vstupu.
Kolonka I.10 Doklady: uveďte případně datum vydání a počet úředních dokladů, které jsou přiloženy k zásilce.
Kolonka I.11 Uveďte veškeré údaje o přivážejícím dopravním prostředku: u letadel číslo letu, u plavidel název lodi, u silničních vozidel poznávací značku, případně poznávací značku přívěsu, u železničních vozidel totožnost vlaku a číslo vagonu.
Odkazy na dokument: číslo leteckého nákladního listu, nákladního listu nebo obchodní číslo (u železničního nebo silničního vozidla).
Kolonka I.12 Popis komodity: podrobně popište komoditu (u krmiv i jejich druh).
Kolonka I.13 Komodita nebo kód HS harmonizovaného systému Světové celní organizace.
Kolonka I.14 Hrubá hmotnost: celková hmotnost v kg. Tím se rozumí souhrnná hmotnost produktů v bezprostředním balení se všemi obaly, avšak kromě přepravních kontejnerů a jiných přepravních zařízení.
Čistá hmotnost: hmotnost vlastního produktu bez obalu v kg. Je vymezena jako hmotnost samotných produktů bez bezprostředních balení nebo jiných obalů.
Kolonka I.15 Počet balení.
Kolonka I.16 Teplota: označte odpovídající přepravní/skladovací teplotu.
Kolonka I.17 Druh balení: uveďte druh balení produktů.
Kolonka I.18 Komodita určená pro: označte odpovídající kolonku podle toho, zda je komodita určena k lidské spotřebě bez předchozího třídění nebo jiného fyzického ošetření (v tomto případě označte ‚lidská spotřeba‘), nebo zda je určena k lidské spotřebě až po takovém ošetření (v tomto případě označte ‚další zpracování‘), nebo zda je určena k použití jako ‚krmivo‘ (v tomto případě označte ‚krmivo‘).
Kolonka I.19 Uveďte případně všechna identifikační čísla plomb a kontejnerů.
Kolonka I.20 Přesun na kontrolní místo: během přechodného období stanoveného v čl. 19 odst. 1 označí určené místo vstupu tuto kolonku, aby se umožnila další přeprava na jiné kontrolní místo.
Kolonka I.21 Nepoužije se.
Kolonka I.22 Pro dovoz: tato kolonka se označí v případě, že zásilka je určena k dovozu do Unie (článek 8).
Kolonka I.23 Nepoužije se.
Kolonka I.24 Označte příslušný dopravní prostředek.

Část II Tuto část vyplní příslušný orgán.

Kolonka II.1 Uveďte totéž referenční číslo jako v kolonce I.2.
Kolonka II.2 Tato kolonka může být v případě potřeby vyplněna celními orgány.
Kolonka II.3 Kontrola dokladů: vyplní se pro všechny zásilky.
Kolonka II.4 Příslušný orgán určeného místa vstupu uvede, zda byla zásilka vybrána pro fyzické kontroly, které mohou být během přechodného období stanoveného v čl. 19 odst. 1 prováděny na jiném kontrolním místě.
Kolonka II.5 Po uspokojivé kontrole dokladů uvede příslušný orgán určeného místa vstupu, do kterého kontrolního místa může být zásilka během přechodného období stanoveného v čl. 19 odst. 1 přesunuta ke kontrole totožnosti a fyzické kontrole.
Kolonka II.6 Popište jasně opatření, jež má být učiněno v případě odmítnutí zásilky z důvodu neuspokojivého výsledku kontrol dokladů. Adresa zařízení určení v případě ‚vrácení‘, ‚zničení‘, ‚přeměny‘ a ‚použití pro jiný účel‘ musí být uvedena v kolonce II.7.
Kolonka II.7 Uveďte případně číslo schválení a adresu (nebo název lodi a přístav) pro všechna místa, kde je požadována další kontrola zásilky, například pro kolonku II.6 v případě ‚vrácení‘, ‚zničení‘, ‚přeměny‘ a ‚použití pro jiný účel‘.
Kolonka II.8 Zde otiskněte úřední razítko příslušného orgánu určeného místa vstupu.
Kolonka II.9 Podpis odpovědného úředníka příslušného orgánu určeného místa vstupu.
Kolonka II.10 Nepoužije se.
Kolonka II.11 Zde uvede příslušný orgán určeného místa vstupu nebo, během přechodného období stanoveného v čl. 19 odst. 1, příslušný orgán kontrolního místa výsledky kontrol totožnosti.
Kolonka II.12 Zde uvede příslušný orgán určeného místa vstupu nebo, během přechodného období stanoveného v čl. 19 odst. 1, příslušný orgán kontrolního místa výsledky fyzických kontrol.
Kolonka II.13 Zde uvede příslušný orgán určeného místa vstupu nebo, během přechodného období stanoveného v čl. 19 odst. 1, příslušný orgán kontrolního místa výsledky laboratorních zkoušek. V této kolonce vyplňte kategorii látky nebo patogenu, pro kterou se laboratorní zkouška provádí.
Kolonka II.14 Tato kolonka se použije pro všechny zásilky, jež mají být propuštěny do volného oběhu v Unii.
Kolonka II.15 Nepoužije se.
Kolonka II.16 Popište jasně opatření, jež má být učiněno v případě odmítnutí zásilky z důvodu neuspokojivého výsledku kontrol totožnosti a fyzických kontrol. Adresa zařízení určení v případě ‚vrácení‘, ‚zničení‘, ‚přeměny‘ a ‚použití pro jiný účel‘ musí být uvedena v kolonce II.18.
Kolonka II.17 Důvody zamítnutí: použijte v případě potřeby k uvedení příslušných informací. Zaškrtněte příslušnou kolonku.
Kolonka II.18 Uveďte případně číslo schválení a adresu (nebo název lodi a přístav) pro všechna místa, kde je požadována další kontrola zásilky, například pro kolonku II.16 v případě ‚vrácení‘, ‚zničení‘, ‚přeměny‘ a ‚použití pro jiný účel‘.
Kolonka II.19 Tato kolonka se použije tehdy, je-li při otevření kontejneru zničena původní plomba připojená k zásilce. Je třeba vést souhrnný seznam všech plomb použitých k tomuto účelu.
Kolonka II.20 Zde otiskne příslušný orgán určeného místa vstupu nebo, během přechodného období stanoveného v čl. 19 odst. 1, příslušný orgán kontrolního místa úřední razítko.
Kolonka II.21 Podpis odpovědného úředníka příslušného orgánu určeného místa vstupu nebo, během přechodného období stanoveného v čl. 19 odst. 1, příslušného orgánu kontrolního místa.

Část III Tuto část vyplní příslušný orgán.

Kolonka III.1 Údaje související s vrácením: příslušný orgán určeného místa vstupu nebo, během přechodného období stanoveného v čl. 19 odst. 1, příslušný orgán kontrolního místa uvede použité dopravní prostředky, jejich identifikační údaje, zemi určení a datum vrácení, jakmile jsou tyto údaje k dispozici.
Kolonka III.2 Další postup: uveďte případně místní jednotku příslušného orgánu odpovědnou za dohled v případech ‚zničení‘ zásilky, její ‚přeměny‘ nebo ‚použití pro jiný účel‘. Příslušný orgán uvede v této kolonce zprávu o výsledku příchodu zásilky a o její shodě.
Kolonka III.3 Podpis odpovědného úředníka příslušného orgánu určeného místa vstupu nebo, během přechodného období stanoveného v čl. 19 odst. 1, odpovědného úředníka kontrolního místa v případě ‚vrácení‘. Podpis odpovědného úředníka místního příslušného orgánu v případech ‚zničení‘ zásilky, její ‚přeměny‘ nebo ‚použití pro jiný účel‘.

ENGLISH VERSION

 1. na přílohu I byly nově zařazeny následující komodity:
  • černý pepř, kódu KN ex 0904 11 00, z Brazílie
  • sladká paprika, kódu KN ex 0904 22 00, z Číny
  • lilek, kódu KN 0709 30 00, z Dominikánské republiky
  • seznamová semena, kódu KN 1207 40 90, z Etiopie
  • fazole, kódu KN 0708 20, z Keni
  • papriky jiné než sladké, kódu KN ex 0709 60 99 a ex 0710 80 59, z Ugandy
 2. z přílohy I byly odstraněny následující položky:
  • ananas, kódu KN 0804 30 00, z Beninu
 3. zvýšení četnosti fyzických kontrol:
  • papriky z Egypta, Indie, Pákistánu a Šrí Lanky - zvýšení frekvence kontrol z 10 % na 20 %
  • lískové ořechy z Gruzie – zvýšení frekvence kontrol z 20 % na 50 %
 4. změna rozsahu položky:
  • lískové ořechy z Gruzie nyní pokrývají kromě celých ořechů ve skořápce a bez skořápky i mouku, krupici a prášek z lískových ořechů (kódu KN ex 1106 30 90) a lískové ořechy jinak upravené nebo konzervované (kódů KN ex 2008 19 19; ex 2008 19 95; ex 2008 19 99).
 
 
 
 

Přílohy