Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Dovoz ze třetích zemí

15. 01. 2019
 
 1. Dovoz potravin a surovin ze třetích zemí
 2. Seznam I SZPI
 3. Hlášení zásilek dopředu
 4. Zásilka je označena jako nevyhovující
 5. Právo na doplňující posudek
 6. Potraviny, jejichž dovoz je zakázán
 7. Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 - zesílená úřední kontrola
 8. Nařízení Komise (EU) č. 884/2014 - zvláštní podmínky dovozu některých potravin ze třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny
 9. Nařízení (EU) 2018/1660 – zvláštní podmínky dovozu v důsledku rizika kontaminace pesticidy (dříve nařízení (EU) č. 885/2014)
 10. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/186 - podmínky pro dovoz potravin z vybraných třetích zemí z důvodu mikrobiologické kontaminace
 11. Nařízení Komise (EU) č. 2015/175 - guarová guma z Indie
 12. Nařízení Komise (EU) č. 2016/6 - dovoz potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima
 13. Rozhodnutí Komise 2011/884/EU - GMO rýže z Číny
 14. Nařízení Komise (ES) č. 1635/2006 - houby z určitých třetích zemí po havárii v jaderné elektrárně Černobyl
 15. Nařízení Komise (EU) č. 211/2013 - požadavky na osvědčení pro dovoz klíčků a semen určených k produkci klíčků
 16. Kontrola jakostních parametrů při dovozu ze třetích zemí - víno
 17. Nařízení Komise (EU) č. 543/2011 - dovoz čerstvého ovoce a zeleniny
 18. Nařízení Komise (EU) č. 1333/2011 - dovoz zelených banánů
 19. Nařízení Komise (EU) č. 2015/949 - schválení předvývozních kontrol
 20. Potraviny a suroviny ošetřené ionizujícím zářením
 21. Dovoz - tzv. červený seznam

Právo na doplňující posudek

Provozovatel dovážející potraviny z třetích zemí má na základě článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách právo na doplňující odborný posudek. Při kontrolách prováděných pro účely propuštění zásilky do volného oběhu proto SZPI připravuje na žádost dovozce duplikátní vzorek.
 • Duplikátní vzorek se odebírá ze zhomogenizovaného podílu (pokud je nutná homogenizace vzorku);
   
 • Požádá-li dovozce o duplikátní vzorek, je inspektory SZPI seznámen s postupem a podmínkami stanovenými pro převzetí duplikátního vzorku; 
   
 • Duplikátní vzorek odebraný na žádost deklaranta se ponechá deklarantovi, rozhodčí vzorek si ponechá SZPI a uchovávají se do nabytí právní moci rozhodnutí celního úřadu o propuštění/nepropuštění zboží do celního režimu volného oběhu. Duplikátní vzorek předá pracovník laboratoře dovozci nebo jeho zástupci, který je zplnomocněn k převzetí vzorku; 
   
 • Při převzetí duplikátního vzorku se ověřuje totožnost přebírající osoby. O převzetí duplikátního vzorku je vyhotoven předávací protokol;
   
 • SZPI uchovává duplikátní a rozhodčí vzorek způsobem stanoveným platnými právními předpisy do nabytí právní moci rozhodnutí CÚ o propuštění/nepropuštění zboží do režimu volného oběhu. Po uplynutí této lhůty přistoupí SZPI k likvidaci duplikátního i rozhodčího vzorku;
   
 • Výsledek analýzy duplikátního vzorku lze uplatňovat pouze v případě, že laboratoř, ve které byl duplikátní vzorek analyzován, je na seznamu laboratoří pro úřední kontrolu potravin (zveřejněny na webu SZPI v části „Činnost SZPI“ – „Laboratorní činnost“ v kapitole „Pověřené laboratoře“), metoda použitá k analýze splňuje požadavky platných právních předpisů a rozbor a vyhodnocení jsou provedeny řádným způsobem. V odůvodněných případech (např. v případě nedostupnosti úřední laboratoře pro daný typ analýzy) může být duplikátní vzorek po dohodě s příslušným CÚ a inspektorátem SZPI analyzován i v laboratoři, která nepatří mezi úřední laboratoře pro kontrolu potravin, ale musí být akreditovaná dle standardu EN ISO/IEC 17025 (Obecné požadavky na odbornou způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří);
   
 • Pokud zásilka potravin splňuje dle posudku vydaného na základě analýzy duplikátního vzorku požadavky platných právních předpisů a jsou-li splněny požadavky na laboratoř a metodu analýzy, přistoupí se na základě odborného stanoviska místně příslušného I SZPI k analýze rozhodčího vzorku, která se provede v národní referenční laboratoři pro daný typ stanovení. V odůvodněných případech (např. nedostupnost národní referenční laboratoře pro daný typ stanovení) může být rozhodčí vzorek analyzován v jiné úřední laboratoři, případně i neúřední akreditované laboratoři, pokud s tím souhlasí alespoň dvě ze tří zainteresovaných stran, tj. dovozce, příslušný inspektorát SZPI a příslušný CÚ.

 

 
 
 
 

Přílohy