Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Dovoz ze třetích zemí

15. 01. 2019
 
 1. Dovoz potravin a surovin ze třetích zemí
 2. Seznam I SZPI
 3. Hlášení zásilek dopředu
 4. Zásilka je označena jako nevyhovující
 5. Právo na doplňující posudek
 6. Potraviny, jejichž dovoz je zakázán
 7. Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 - zesílená úřední kontrola
 8. Nařízení Komise (EU) č. 884/2014 - zvláštní podmínky dovozu některých potravin ze třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny
 9. Nařízení (EU) 2018/1660 – zvláštní podmínky dovozu v důsledku rizika kontaminace pesticidy (dříve nařízení (EU) č. 885/2014)
 10. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/186 - podmínky pro dovoz potravin z vybraných třetích zemí z důvodu mikrobiologické kontaminace
 11. Nařízení Komise (EU) č. 2015/175 - guarová guma z Indie
 12. Nařízení Komise (EU) č. 2016/6 - dovoz potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima
 13. Rozhodnutí Komise 2011/884/EU - GMO rýže z Číny
 14. Nařízení Komise (ES) č. 1635/2006 - houby z určitých třetích zemí po havárii v jaderné elektrárně Černobyl
 15. Nařízení Komise (EU) č. 211/2013 - požadavky na osvědčení pro dovoz klíčků a semen určených k produkci klíčků
 16. Kontrola jakostních parametrů při dovozu ze třetích zemí - víno
 17. Nařízení Komise (EU) č. 543/2011 - dovoz čerstvého ovoce a zeleniny
 18. Nařízení Komise (EU) č. 1333/2011 - dovoz zelených banánů
 19. Nařízení Komise (EU) č. 2015/949 - schválení předvývozních kontrol
 20. Potraviny a suroviny ošetřené ionizujícím zářením
 21. Dovoz - tzv. červený seznam

Schválení předvývozních kontrol prováděných některými třetími zeměmi u některých potravin, pokud jde o přítomnost některých mykotoxinů – dle prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/949

Dne 13. 7. 2017 bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno nařízení (EU) č. 2017/1269, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/949, pokud jde o odnětí podzemnice olejné (arašídy) ze Spojených států amerických ze seznamu schválených předvývozních kontrol, pokud jde o aflatoxiny.

Podstatou změny je, že od 17. 7. 2017 se již neuznávají předvývozní kontroly provedené u podzemnice olejné z USA.

1. Komodity

Potravina Kód KN Země původu Mykotoxin Četnost fyzických kontrol (%) při dovozu
Pšenice 1001 Kanada Ochratoxin A < 1
Pšeničná mouka 1101 00 Kanada Ochratoxin A < 1
Podzemnice olejná ve skořápce 1202 41 00 Spojené státy americké Aflatoxiny < 1
Podzemnice olejná bez skořápky 1202 42 00 Spojené státy americké Aflatoxiny < 1
Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná 2008 11 91
2008 11 96
2008 11 98
Spojené státy americké Aflatoxiny < 1
Mandle ve skořápce 0802 11 Spojené státy americké Aflatoxiny < 1
Mandle bez skořápky 0802 12 Spojené státy americké Aflatoxiny < 1

2. Souhlas s předvývozními kontrolami

Předvývozní kontroly prováděné Canadian Grain Commission před vývozem u pšenice a pšeničné mouky z Kanady, pokud jde o ochratoxin A, se schvalují.
Předvývozní kontroly prováděné Ministerstvem zemědělství Spojených států (USDA) před vývozem u mandlí, pokud jde o obsah aflatoxinů, se schvalují.

3. Dovoz do EU

Zásilky lze do EU, resp. ČR přivézt přes kterýkoli CÚ na území ČR.

4. Doklady, které musí každou zásilku doprovázet

 Zásilka musí být vybavena:

 1. Výsledky odběru vzorků a analýzy provedené laboratoří schválenou k tomuto účelu příslušným orgánem.
 2. Osvědčením v souladu se vzorem uvedeným v příloze II nařízení 2015/949, ověřeným a podepsaným zástupcem příslušného úřadu.
Zásilky musí být označeny identifikačním kódem. Kódy na zásilce, v osvědčení a ve zprávě musí být totožné. Každý pytel nebo jiný druh obalu musí být tímto kódem označen.
Osvědčení je platné max. 4 měsíce od data vydání.

5. Kontrola dokladů a fyzická kontrola

U každé zásilky musí proběhnout kontrola dokladů – tato kontrola probíhá v místě prvního vstupu zásilky do Společenství. Důkaz o provedení dokladové kontroly se přikládá k zásilce.
Při příchodu zásilky na celní úřad je o zásilce informován příslušný I SZPI, který při výběru zásilek ke kontrole fyzické zohlední, že k zásilce jsou přiloženy doklady o předvývozní kontrole.

6. Dělení zásilek

Při rozdělení zásilky (až do úrovně velkoobchodu) se ke každé části přiloží kopie osvědčení. Ověření kopie provádí příslušný orgán členského státu, na jehož území došlo k rozdělení zásilky. Pokud provozovatel potravinářského podniku ví, že chce po propuštění do volného oběhu zásilku rozdělit, mohou mu být vystaveny ověřené kopie osvědčení již při propouštění zásilky do oběhu.

7. Vstup v platnost

Nařízení 2015/949 vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tedy 10. července 2015.
 
 
 
 

Přílohy