Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Dovoz ze třetích zemí

15. 01. 2019
 
 1. Dovoz potravin a surovin ze třetích zemí
 2. Seznam I SZPI
 3. Hlášení zásilek dopředu
 4. Zásilka je označena jako nevyhovující
 5. Právo na doplňující posudek
 6. Potraviny, jejichž dovoz je zakázán
 7. Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 - zesílená úřední kontrola
 8. Nařízení Komise (EU) č. 884/2014 - zvláštní podmínky dovozu některých potravin ze třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny
 9. Nařízení (EU) 2018/1660 – zvláštní podmínky dovozu v důsledku rizika kontaminace pesticidy (dříve nařízení (EU) č. 885/2014)
 10. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/186 - podmínky pro dovoz potravin z vybraných třetích zemí z důvodu mikrobiologické kontaminace
 11. Nařízení Komise (EU) č. 2015/175 - guarová guma z Indie
 12. Nařízení Komise (EU) č. 2016/6 - dovoz potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima
 13. Rozhodnutí Komise 2011/884/EU - GMO rýže z Číny
 14. Nařízení Komise (ES) č. 1635/2006 - houby z určitých třetích zemí po havárii v jaderné elektrárně Černobyl
 15. Nařízení Komise (EU) č. 211/2013 - požadavky na osvědčení pro dovoz klíčků a semen určených k produkci klíčků
 16. Kontrola jakostních parametrů při dovozu ze třetích zemí - víno
 17. Nařízení Komise (EU) č. 543/2011 - dovoz čerstvého ovoce a zeleniny
 18. Nařízení Komise (EU) č. 1333/2011 - dovoz zelených banánů
 19. Nařízení Komise (EU) č. 2015/949 - schválení předvývozních kontrol
 20. Potraviny a suroviny ošetřené ionizujícím zářením
 21. Dovoz - tzv. červený seznam

Dovoz – Mimořádná opatření týkající se nepovoleného geneticky modifikované rýže v produktech z rýže – prováděcí rozhodnutí Komise 2011/884/EU, v platném znění

1. Komodity

Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/884/EU, v platném znění, se vztahuje na tyto potraviny a suroviny zasílané nebo pocházející z Číny:
 • rýže v plevách (neloupaná nebo surová) – KN 1006 10
 • loupaná rýže (rýže cargo nebo hnědá rýže) – KN 1006 20
 • poloomletá nebo celoomletá rýže, též leštěná nebo hlazená – KN 1006 30
 • zlomková rýže – KN 1006 40 00
 • rýžová mouka – KN 1102 90 50
 • krupice a krupička z rýže – KN 1103 19 50
 • pelety z rýže – KN 1103 20 50
 • zrna rýže ve vločkách –  KN 1104 19 91
 • obilná zrna rozválcovaná nebo ve vločkách – KN 1104 19 99
 • rýžový škrob – KN 1108 19 10
 • přípravky pro dětskou výživu v balení pro drobný prodej – KN 1901 10 00
 • těstoviny nevařené, nenadívané, obsahující vejce – KN 1902 11 00
 • těstoviny nevařené, nenadívané, neobsahující vejce – KN 1902 19
 • těstoviny nadívané, též vařené nebo jinak upravené – KN 1902 20
 • ostatní těstoviny – KN 1902 30
 • výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením získané z rýže – KN 1904 10 30
 • přípravky typu müsli z nepražených obilných vloček – KN 1904 20 10
 • připravené potraviny získané z nepražených obilných vloček nebo ze směsí nepražených obilných vloček nebo nabobtnalých obilovin získaných z rýže – KN 1904 20 95
 • rýže předvařená nebo jinak upravená v podobě jinde nespecifikované nebo nezahrnuté – KN 1904 90 10
 • rýžový papír – KN ex 1905 90 20
 • sušenky – KN 1905 90 45
 • výrobky tlačené nebo pěnové, aromatizované nebo solené – KN 1905 90 55
 • pekařské výrobky jiné než perníky, sušenky, oplatky, suchary, atd., slazené – KN 1905 90 60
 • pekařské výrobky jiné než perníky, sušenky, oplatky, suchary, atd., ostatní – KN 1905 90 90
 • omáčky a přípravky pro omáčky, směsi koření a směsi přísad pro ochucení – KN 2103 90 90
 • otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky s obsahem škrobu do 35 % hm. – KN 2302 40 02
 • otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky, jiné než s obsahem škrobu do 35%hm. – KN 2302 40 08

2. Dovoz do EU

Zásilky lze do EU, resp. ČR přivézt přes určená místa vstupu. Pro ČR je jediným vstupním místem Letiště Václava Havla Praha.

3. Nahlášení zásilky předem

Dovozce má povinnost nahlásit předem na určené místo vstupu předpokládané datum a čas fyzického doručení zásilky a druh zásilky – postup dle části Hlášení zásilek dopředu při dovozu“. K nahlášení zásilky dovozce použije formulář Společného vstupního dokladu (SVD) dle přílohy II nařízení (ES) č. 669/2009.

4. Doklady, které musí zásilku doprovázet

Zásilku musí doprovázet:
- analytická zpráva pro každou partii – dle přílohy IV rozhodnutí 2011/884/EU, v platném znění
- osvědčení o zdravotní nezávadnosti – dle přílohy III rozhodnutí 2011/884/EU, v platném znění
Doklady musí být vyplněny, podepsány a ověřeny oprávněným zástupcem „Úřadu Čínské lidové republiky pro vstupní a výstupní inspekci a karanténu“ (Entry Exit Inspection and Quarantine Bureau – AQSIQ).
Pokud produkt neobsahuje rýži, dovozce přiloží k zásilce prohlášení, že daná zásilka neobsahuje rýži, nesestává z ní nebo z ní není vyrobena.
Analytická zpráva, osvědčení i prohlášení musí být vystaveny v úředním jazyce členského státu dovozu.
Kód uvedený v osvědčení o zdravotní nezávadnosti musí být uveden na každém pytli (nebo jiném druhu obalu).

5. Kontrola dokladů a fyzická kontrola, propuštění do volného oběhu

U všech zásilek musí být provedena kontrola dokladová.
Pokud je dokladová kontrola vyhovující, musí být u všech zásilek provedena kontrola totožnosti i kontrola fyzická (včetně odběru vzorků), a to v místě určeného místa vstupu.
Výjimkou jsou jen zásilky, ke kterým dovozce doloží prohlášení, že zásilka neobsahuje rýži nebo produkty z rýže.
Výsledky provedených kontrol jsou zaznamenány do SVD inspektorátem SZPI.
Do volného oběhu lze propustit jen zásilky obsahující rýži nebo produkty z rýže, ke kterým jsou přiloženy patřičné doklady a u kterých byla provedena dokladová kontrola, kontrola totožnosti i kontrola fyzická s vyhovujícím výsledkem. Dovozce musí předložkit originál vyplněného, orazítkovaného a podepsaného SVD.
Další transport zásilky lze povolit až po provedení všech kontrol v určeném místě vstupu, do volného oběhu lze však zásilku propustit až po předložení vyhovujících výsledků kontrol zaznamenaných do SVD.

6. Dělení zásilek

Zásilky lze rozdělit až po skončení úředních kontrol. Každou část však musí doprovázet ověřené kopie osvědčení o zdravotní nezávadnosti a analytické zprávy.

7. Nevyhovující zásilky

Produkty, u kterých bylo zjištěno, že obsahují geneticky modifikovanou rýži, sestávají z ní nebo z ní jsou vyrobeny, nesmí být uvedeny na trh EU.
Zásilky, deklarované pod KN kódy uvedenými v příloze rozhodnutí 2011/884/EU, v platném znění, které obsahují rýži a nejsou doprovázeny příslušnými doklady nelze propustit do volného oběhu – zásilka musí být vrácena do země původu nebo zlikvidována.

8. Náklady na kontroly

Všechny náklady vzniklé v souvislosti s úřední kontrolou nese provozovatel potravinářského podniku.

9. Přechodná období

KN 1905 90 60, 1905 90 90, 2103 90 90 – do 5. října 2013 lze dovézt zásilky těchto KN bez předběžného nahlášení zásilky pomocí SVD a předložených analýz a osvědčení dle tohoto nařízení – musí však být provedena kontrola s odběrem vzorků.
Ostatní KN kódy z přílohy nařízení – do 5. srpna 2013 lze tyto zásilky dovézt, pokud fyzicky přišly před 4. červencem 2013 a nahlášení zásilky proběhlo jinak než pomocí SVD.
 
 
 
 

Přílohy