Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Dovoz ze třetích zemí

15. 01. 2019
 
 1. Dovoz potravin a surovin ze třetích zemí
 2. Seznam I SZPI
 3. Hlášení zásilek dopředu
 4. Zásilka je označena jako nevyhovující
 5. Právo na doplňující posudek
 6. Potraviny, jejichž dovoz je zakázán
 7. Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 - zesílená úřední kontrola
 8. Nařízení Komise (EU) č. 884/2014 - zvláštní podmínky dovozu některých potravin ze třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny
 9. Nařízení (EU) 2018/1660 – zvláštní podmínky dovozu v důsledku rizika kontaminace pesticidy (dříve nařízení (EU) č. 885/2014)
 10. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/186 - podmínky pro dovoz potravin z vybraných třetích zemí z důvodu mikrobiologické kontaminace
 11. Nařízení Komise (EU) č. 2015/175 - guarová guma z Indie
 12. Nařízení Komise (EU) č. 2016/6 - dovoz potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima
 13. Rozhodnutí Komise 2011/884/EU - GMO rýže z Číny
 14. Nařízení Komise (ES) č. 1635/2006 - houby z určitých třetích zemí po havárii v jaderné elektrárně Černobyl
 15. Nařízení Komise (EU) č. 211/2013 - požadavky na osvědčení pro dovoz klíčků a semen určených k produkci klíčků
 16. Kontrola jakostních parametrů při dovozu ze třetích zemí - víno
 17. Nařízení Komise (EU) č. 543/2011 - dovoz čerstvého ovoce a zeleniny
 18. Nařízení Komise (EU) č. 1333/2011 - dovoz zelených banánů
 19. Nařízení Komise (EU) č. 2015/949 - schválení předvývozních kontrol
 20. Potraviny a suroviny ošetřené ionizujícím zářením
 21. Dovoz - tzv. červený seznam

Dovoz potravin z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima – prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/6

Dne 11. 11. 2017 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2058, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/6, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima.

Nařízení (EU) č. 2017/2058 vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku, tedy 1. 12. 2017. Zásilky, které opustily Japonsko před vstupem tohoto nařízení v platnost, mohou být dovezeny do Unie za podmínek platných před změnou provedenou tímto nařízením.

Přehled hlavních změn platných od 1. 12. 2017:

 • k potravinám a krmivům z prefektury Akita již není vyžadován odběr vzorků a analýza na přítomnost radioaktivity před vývozem do Unie
 • u rýže a produktů z rýže z prefektury Fukušima již není vyžadován odběr vzorků a analýza na přítomnost radioaktivity před vývozem do Unie
 • v případě prefektur Gunma, Ibaraki, Točigi, Čiba a Iwate již není vyžadován odběr vzorků a analýza na přítomnost radioaktivity před vývozem do Unie u druhů rodu Aralia, hasivky orličí, podezřeně japonské a pérovníku pštrosího
 • v případě prefektury Jamagata již není vyžadován odběr vzorků a analýza na přítomnost radioaktivity před vývozem do Unie u druhů rodu Aralia, bambusových výhonků a podezřeně japonské
 • v případě prefektury Nagano již není vyžadován odběr vzorků a analýza na přítomnost radioaktivity před vývozem do Unie u bambusových výhonků, nově je však vyžadována analýza u pérovníku pštrosího

Nařízení se nevztahuje na všechny potraviny, ale pouze potraviny vymezené v příloze II nařízení, které jsou rovněž uvedeny zde níže v textu.

Komodity

Nařízení Komise (EU) 2016/6 se vztahuje na potraviny a krmiva pocházející nebo odeslané z Japonska, konkrétně na zásilky:

 • hub
 • ryb a produktů rybolovu s výjimkou hřebenatek (není v kompetenci SZPI)
 • rýže
 • sójových bobů
 • (japonských) tomelů
 • devětsilu japonského (fuki)
 • druhů Aralia
 • bambusových výhonků
 • hasivky orličí
 • podezřeně japonské
 • pérovníku pštrosího
 • košiabury
 • produktů získaných z výše uvedených komodit nebo vícesložkových potravin obsahujících více než 50 % výše uvedených produktů

Nařízení se nevztahuje na:

 • produkty, které byly sklizeny a/nebo zpracovány před 11. březnem 2011
 • zásilky pro osobní spotřebu – v případě pochybností nese důkazní břemeno příjemce zásilky.

​Dovoz do EU

Zásilky lze do EU, resp. ČR přivézt přes určená místa vstupu. V ČR je to pouze Letiště Václava Havla Praha. Seznam určených míst vstupu v jiných členských státech je dostupný na adrese:

http://ec.europa.eu/food/food/controls/increased_checks/national_links_en.htm.  

Doklady, které musí zásilku doprovázet

Každá zásilka výše uvedených komodit musí být vybavena prohlášením dle přílohy III nařízení Komise (EU) 2016/6.

V příloze II nařízení (EU) 2016/6 je seznam potravin, u kterých je dle prefektury původu dále vyžadován protokol o analýze, který obsahuje výsledky odběru vzorků a analýzy.

Kódy na zásilce, v osvědčení, protokolu o analýze, zdravotním osvědčením a v obchodních dokladech k zásilce musí odpovídat.

Ohlašování zásilek dopředu

Dle čl. 9 nařízení Komise (EU) 2016/6 provozovatelé potravinářských podniků nebo jejich zástupci (dále jen „PPP“) oznámí kontrolnímu místu příchod zásilky nejméně 2 pracovní dny před fyzickým příchodem zásilky do určeného místa vstupu. Pro účely tohoto nařízení jsou za kontrolní místa považovány inspektoráty SZPI místně příslušné k CÚ, v tomto případě inspektorát SZPI v Praze. Kontakty pro komunikaci PPP kvůli dovozu jsou uvedeny na webu SZPI „Informace pro podnikatele“ – „Dovoz“ – „Dovoz ze třetích zemí“.

K oznámení zásilky má být použit formulář společného vstupního dokladu (SVD) dle přílohy II nařízení 669/2009 o zesílené úřední kontrole, pro urychlení komunikace s inspektorátem SZPI doporučujeme i formulář Nahlášení zásilky dovozcem z webu SZPI. Spolu s těmito formuláři by měly být předloženy i ostatní relevantní doklady (např. obchodní doklady).

Kontrola dokladů a fyzická kontrola

U každé zásilky musí proběhnout kontrola dokladů:

PPP doručí na kontaktní osoby na příslušném inspektorátu SZPI doklady potřebné k provedení dokladové kontroly, tj. prohlášení, případně protokol o analýze, obchodní doklady k zásilce, první stranu SVD, případně vyplněný formulář „Nahlášení příchodu zásilky“, který je k dispozici v části webu SZPI „Dokumenty ke stažení“- „Dokumenty-Dovoz“ – „Nahlaseni prichodu zásilky“, včetně pokynů k vyplnění. Za doručení lze považovat osobní doručení dokladů na inspektorát, zaslání dokladů poštou nebo e-mailem na kontaktní osoby na inspektorátech.

Dovozce si přečte „Pokyny k vyplnění“ a vyplní POUZE vyžlucené kolonky na listech „Nahlášení zásilky dovozcem“ a „Kontaktní údaje dovozce“. Dovozce by neměl měnit formát, ani jinak manipulovat s formulářem – nelze jej pak vložit do informačního systému SZPI a dojde k prodloužení doby kontroly. Podrobný popis k nahlášení zásilky předem – kapitola 4 části webu SZPI „Přístupy ke kontrole“ – „Dovoz ze třetích zemí“.

Vzorky jsou odebírány z minimálně 5% zásilek.

Informace o průběhu kontroly jsou inspektorátem zaznamenány do SVD.

BEZ VYPLNĚNÉHO SVD Z PŘÍSLUŠNÉHO I SZPI NEBUDE ZÁSILKA CELNÍM ÚŘADEM PROPUŠTĚNA DO VOLNÉHO OBĚHU.

Výsledky analýz musí být k dispozici maximálně  do 5 pracovních dnů.

Maximální úrovně radioaktivní kontaminace pro potraviny jsou uvedeny v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/6.

Zásilky, které prošly kontrolou v jiném členském státě, budou propouštěny do volného oběhu bez účasti SZPI.

Nevyhovující zásilky

Do volného oběhu nelze propustit zásilky, které nesplňují požadavky nařízení Komise (EU) 2016/6, tj. například:

 • zásilky s nevyhovujícími doklady
 • zásilky, u nichž byl prokázán nesoulad mezi analýzami přiloženými z Japonska a analýzami provedenými v EU
 • zásilky, které nesplní požadavky na nejvyšší úroveň radiace

Potraviny, které nejsou v souladu s nařízením, nesmí být uvedeny na trh a musí být bezpečně zlikvidovány nebo vráceny do země původu.

Náklady na kontroly

Veškeré náklady (dokladová kontrola, náklady spojené s kontrolou fyzickou – odběr vzorků, analýza, skladování, náklady spojené s opatřeními přijatými v návaznosti na nedodržení) nese PPP.

Platnost nařízení

Nařízení (EU) 2016/6 je platné od 9. ledna 2016.

 
 
 
 

Přílohy