Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Dovoz ze třetích zemí

15. 01. 2019
 
 1. Dovoz potravin a surovin ze třetích zemí
 2. Seznam I SZPI
 3. Hlášení zásilek dopředu
 4. Zásilka je označena jako nevyhovující
 5. Právo na doplňující posudek
 6. Potraviny, jejichž dovoz je zakázán
 7. Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 - zesílená úřední kontrola
 8. Nařízení Komise (EU) č. 884/2014 - zvláštní podmínky dovozu některých potravin ze třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny
 9. Nařízení (EU) 2018/1660 – zvláštní podmínky dovozu v důsledku rizika kontaminace pesticidy (dříve nařízení (EU) č. 885/2014)
 10. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/186 - podmínky pro dovoz potravin z vybraných třetích zemí z důvodu mikrobiologické kontaminace
 11. Nařízení Komise (EU) č. 2015/175 - guarová guma z Indie
 12. Nařízení Komise (EU) č. 2016/6 - dovoz potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima
 13. Rozhodnutí Komise 2011/884/EU - GMO rýže z Číny
 14. Nařízení Komise (ES) č. 1635/2006 - houby z určitých třetích zemí po havárii v jaderné elektrárně Černobyl
 15. Nařízení Komise (EU) č. 211/2013 - požadavky na osvědčení pro dovoz klíčků a semen určených k produkci klíčků
 16. Kontrola jakostních parametrů při dovozu ze třetích zemí - víno
 17. Nařízení Komise (EU) č. 543/2011 - dovoz čerstvého ovoce a zeleniny
 18. Nařízení Komise (EU) č. 1333/2011 - dovoz zelených banánů
 19. Nařízení Komise (EU) č. 2015/949 - schválení předvývozních kontrol
 20. Potraviny a suroviny ošetřené ionizujícím zářením
 21. Dovoz - tzv. červený seznam

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/186 - podmínky pro dovoz potravin z vybraných třetích zemí z důvodu mikrobiologické kontaminace

Dne 3. února bylo v Úředním věstníku EU publikováno nové nařízení (EU) 2017/186, kterým se mění nařízení (ES) č. 669/2009 a zrušuje nařízení (EU) 2016/166. Nové nařízení se zaměřuje na mikrobiologická kritéria (Salmonella spp.) a obsahově navazuje na nařízení (EU) 2016/166 – je však obecnější a připravené na možnost zařazení dalších komodit v budoucnu.

1. Komodity

Nařízení se vztahuje na zásilky potravin v níže uvedené tabulce.

Krmiva a potraviny
(zamýšlené použití)

Kód KN (1)

Třídění TARIC

Země původu nebo odeslání

Nebezpečí

Četnost fyzických kontrol a kontrol totožnosti (%) při dovozu

Listy pepře betelového (Piper betle L.)

(potravina)

ex 1404 90 00

10

Indie (IN)

Salmonela (2)

10

Sezamová semena

(potraviny – čerstvé nebo chlazené)
1207 40 90 --- Indie (IN) Salmonela (2) 20

Pozn:

(1)  V případě, že se u daného kódu KN vyžaduje vyšetření jen u některých produktů a v rámci kódu neexistují další podrobnější položky, označuje se kód KN předponou „ex“.

(2)  Referenční metoda EN/ISO 6579 (poslední aktualizovaná verze detekční metody) nebo metoda validovaná podle uvedené referenční metody v souladu s protokolem stanoveným v normě EN/ISO 16140 nebo jinými podobnými mezinárodně uznávanými protokoly 

Zásilky mohou do Unie vstupovat pouze přes tzv. určená místa vstupu stanovená nařízením (ES) č. 669/2009. Seznam určených míst vstupu EU http://ec.europa.eu/food/food/controls/increased_checks/national_links_en.htm.

2. Oficiální dokumenty, které musí doprovázet zásilku

Dovozce předkládá:

 • Obchodní dokumenty a společný vstupní doklad (dále jen „SVD“).
 • Výsledky odběru vzorků a analýzy provedené příslušným orgánem třetí země odeslání, kterými se ověřuje neexistence nebezpečí uvedeného v příloze I nařízení. 
 • Osvědčení o zdravotní nezávadnosti dle vzoru v příloze III nařízení 2017/186 vyplněné, podepsané a ověřené oprávněným zástupcem příslušného orgánu třetí země odeslání (pokud zásilka vstupuje do EU přes ČR, musí být vystaveno v češtině nebo angličtině).

3. Ohlašování zásilek dopředu

Dovozce předem oznámí příslušnému orgánu na určeném místě vstupu datum a čas fyzického příchodu zásilky.

Určeným místem vstupu pro dovoz do Unie přes ČR je Letiště Václava Havla Praha – zásilky by měly být dopředu oznamovány na inspektorát SZPI, pod který místně přísluší CÚ, přes který dovozce zamýšlí zásilku dovézt, tj. I SZPI v Praze. K nahlášení zásilky použije formulář „SVD“ dle přílohy II nařízení 669/2009 nebo si jej dovozce může stáhnout z webových stránek SZPI z části „Dokumenty ke stažení“ – „Dokumenty-Dovoz“. Dovozce vyplní část I SVD dle pokynů k vyplnění (dle nařízení 669/2009)

Vyplněný formulář lze na příslušný inspektorát SZPI doručit osobně, poštou nebo e-mailem na kontaktní osoby uvedené na webových stránkách SZPI v části „Informace pro podnikatele“ – „Dovoz“ - „Dovoz ze třetích zemí“ v kapitole 2.  Při doručení e-mailem po pracovní době nebo v nepracovní den, se za den doručení považuje první následující pracovní den.

V zájmu urychlení kontrol dovozce vyplní i formulář „Nahlášení příchodu zásilky“ dostupný na webových stránkách SZPI v části „Dokumenty ke stažení“ – „Dokumenty-Dovoz“.

Podrobný popis nahlášení zásilky dopředu – v kapitole 3 v části webu SZPI „Informace pro podnikatele“ – „Dovoz“ – „Dovoz ze třetích zemí“.

4. Dokladová kontrola

U každé zásilky je provedena v určeném místě vstupu dokladová kontrola, která musí být provedena bez prodlení.

Dovozce při nahlášení zásilky předloží k SVD obchodní doklady a všechny doklady požadované tímto nařízením. Inspektorát zkontroluje, zda obchodní doklady souhlasí se skutečnostmi uvedenými v SVD. Výsledek dokladové kontroly je zaznamenán do části II SVD. Dovozcům doporučujeme, aby uvedli kontaktní osobu, se kterou je možné se spojit v případě nejasností.

Dovozce si dohodne s kontaktní osobou na I SZPI vyzvednutí vyplněného SVD na inspektorátu a přikládá ho spolu s obchodními doklady, které zásilku doprovází, a s ostatními celními doklady při řízení o uvolnění zásilky do volného oběhu.

Při vyznačení fyzické kontroly ve formuláři SVD kontaktuje celní úřad SZPI telefonicky při příchodu zásilky na CÚ, aby se dohodl termín odběru vzorků.

5. Fyzická kontrola a kontrola totožnosti

Dle stanovené četnosti fyzických kontrol (viz příloha I nařízení) jsou prováděny kontroly totožnosti a odběr vzorků. Všechny kontroly musí být provedeny v určeném místě vstupu

Výsledky odběru vzorků a analýzy jsou zaznamenány do části II, u nevyhovujících výsledků kontroly i do části III SVD. Originál SVD doprovází zásilku až do propuštění do volného oběhu.

6. Propouštění/nepropouštění zásilek do volného oběhu

Propuštění zásilky do volného oběhu je podmíněno předložením řádně vyplněného SVD se zaznamenanou kontrolou dokladů (v případě, že zásilka nebyla vybrána ke kontrole fyzické) a se zaznamenaným vyhovujícím výsledkem fyzické kontroly zásilky (pokud byly odebrány vzorky).

Pokud jsou v průběhu kontrol zjištěna nedodržení předpisů, je I SZPI vyplněna část III SVD a přijmou se opatření dle článků 19, 20 a 21 nařízení (ES) č. 882/2004.

Zásilky, které přichází do ČR v tranzitu z jiné členské země EU, mají být vybaveny SVD z určeného místa vstupu daného členského státu EU (např. pokud zásilka vstupuje do EU přes Hamburk, musí být SVD vyplněno již v Hamburku).

Zásilky bez vyplněného SVD z určeného místa vstupu v jiném členském státu EU nemohou být propuštěny do volného oběhu. Zásilka musí být vrácena do původního určeného místa vstupu.

7. Náklady

Veškeré náklady z úředních kontrol, včetně odběru vzorků, analýzy, skladování a následných opatření v případě nedodržení nese PPP.

8. Použitelnost nařízení

Nařízení je platné od 23. 2. 2017.

 
 
 
 

Přílohy