Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Doplněk stravy obsahuje látky zakázané při výrobě dle vyhl. č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin

23. 07. 2015
 

Dotaz:

Jak postupovat v případě, když z údajů na obale vyplývá, že doplněk stravy obsahuje látku (bylinu), jejíž použití při výrobě je podle příl. č. 4 vyhl. č. 225/2008 Sb., zakázáno, přičemž tento požadavek (zákaz použití této látky při výrobě potravin) jde nad rámec právních předpisů ES?

Závazné stanovisko:

Ustanovení § 5 odst. 2 ve spojení s přílohou č. 4 vyhl. č. 225/2008 Sb. jde nad rámec právních předpisů EU.
Protože se jedná o vnitrostátní právní předpis ČR, jsou jím vázáni PPP vyrábějící doplňky stravy na území ČR a PPP uvádějící na trh v ČR doplňky stravy vyrobené ve třetích zemích, uváděné na trh EU poprvé v ČR. Co se však týče doplňků stravy vyráběných nebo uváděných na trh v jiných státech EU, jsou tyto vázány pouze právní úpravou komunitární a případnou vnitrostátní právní úpravou země výroby nebo prvního uvedení na trh.
Pokud tedy neexistuje posouzení rizika ze strany Státního zdravotního ústavu, nelze, pouze na základě národní vyhlášky č. 225/2008 Sb., zakázat doplňky stravy vyrobené nebo uvedené na trh v jiném členském státě EU. To ostatně potvrzuje i stanovisko MZd č.j. 43581/2010/OVZ ze dne 27. 7. 2010 ve vztahu k rostlině s lat. názvem coleus forskohlii uvedené v příloze 4 vyhlášky č. 225/2008 Sb.
Rozhodnutí dozorového orgánu bez objektivních vědeckých podkladů zakázat na svém území uvádění na trh látek, jejichž uvádění není zakázáno právním předpisem EU, ale pouze národním předpisem, který jde nad rámec právních předpisů EU, by bylo bráněním volnému pohybu zboží a tedy porušením základního principu EU.
Pozn.:
Na závěr je vhodné připomenout, že v ČR ani v ostatních členských státech EU nemá PPP povinnost doplněk stravy před jeho uvedením do oběhu nechat schválit kompetentním orgánem. Má pouze oznamovací povinnost (viz § 3d odst. 1 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů). Splněním této oznamovací povinnosti nevzniká PPP žádné oprávnění, nelze tedy z jejího splnění v žádném případě dovozovat pro PPP oprávnění uvádět určitou potravinu do oběhu. Z důvodové zprávy k tomuto zákonu vyplývá, že tato oznamovací povinnost slouží pro účely monitoringu ze strany dozorových orgánů.