Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Deklarace data použitelnosti u nebalených potravin

12. 01. 2016
 

Z hlediska stanovení povinností pro deklaraci data použitelnosti u nebalených potravin je nutné rozlišit situace při přímém nabízení k prodeji konečnému spotřebiteli a při dodávkách mezi provozovateli potravinářských podniků (B2B).

Nabízení k prodeji konečnému spotřebiteli

V tomto případě se uplatní požadavky § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb. Přičemž § 8 odst. 2 zákona č. 110/1997 Sb. určuje, že zákonem stanovené údaje, včetně data použitelnosti, musejí být uvedeny podle podmínek stanovených pro balené potraviny přímo použitelným předpisem Evropské unie o označování potravin, tedy nařízením č. 1169/2011. Způsob vyjádření data použitelnosti je dle čl. 24 nařízení č. 1169/2011  a přílohy X odst. 2, stanoven tak, že se před datem použitelnosti uvede výraz „Spotřebujte do …“ a za tímto výrazem následuje vlastní datum v nekódovaném tvaru v pořadí den, měsíc a popřípadě rok.

V souladu s § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., v návaznosti na nařízení č. 1169/2011 tak musí být v blízkosti místa nabízení nebalené potraviny k prodeji spotřebiteli viditelně zpřístupněn (případně na etiketě nebo obalu potraviny zabalené v místě prodeje na žádost spotřebitele v souladu s § 8 odst. 3 zákona č. 110/1997 Sb.)údaj o datu použitelnosti ve formátu „Spotřebujte do …“, kde za tímto výrazem následuje vlastní datum v pořadí den, měsíc, popřípadě rok. Tento formát deklarace data použitelnosti při přímém nabízení nebalených potravin k prodeji spotřebiteli je jediný správný.[1]

B2B

V případě dodávek nebalených potravin mezi PPP je režim jiný a uplatní se článek 8 odst. 6 nařízení č. 1169/2011, ten stanoví, že provozovatelé potravinářských podniků zajistí v podnicích, které řídí, aby informace týkající se nebalených potravin určených pro konečného spotřebitele nebo k dodání do zařízení společného stravování byly předány provozovateli potravinářského podniku, který potraviny přebírá, aby bylo možno poskytnout povinné informace o potravinách konečnému spotřebiteli, pokud to bude nutné.

Pro naplnění požadavků článku 8 odst. 6 nařízení č. 1169/2011 postačí, pokud dodávající PPP poskytne přebírajícímu takové informace, které mu umožní uvést jednoznačné datum použitelnosti v požadovaném formátu. Tato předávaná informace však nemusí být ve formátu podle čl. 24 a přílohy X nařízení č. 1169/2011.

Informace o datu použitelnosti tedy může být v průvodních dokladech (na dodacích listech) nebo v obchodním katalogu uvedena ve formě lhůty, jestliže však bude zřejmé, od jakého okamžiku se tato lhůta začne počítat a kdy končí. Nesmí zde být prostor pro špatnou intepretaci stanovení data použitelnosti prodávajícím.

V souladu s nařízením č. 1169/2011 tedy lze doporučit vyjádření typu:

1. Přímo informaci: Spotřebujte do…

2. Jiné vyjádření, pokud je z něj zřejmý počátek a konec lhůty, tedy přesné datum, dokdy má být potravina spotřebována.

 

[1] V případě doprodeje potravin uvedených na trh nebo opatřených etiketou před 13.12.2014 není vyžadován přímo formát podle nařízení č. 1169/2011, nicméně i podle dříve použitelného znění zákona č. 110/1997 Sb. by se mělo jednat o konkrétní datum, nikoliv o lhůtu.