Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Čl. 54 odst. 1 – přechodná opatření nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

19. 09. 2014
 
Popis skutečnosti
Do 13. 12. 2014 jsou obecné požadavky na označování potravin stanoveny zejména v zákonu č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášce č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů. Od 13. 12. 2014 se až na stanovené výjimky[1] použije nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 (dále jen „nařízení (EU) č. 1169/2011“), které stanoví oproti stávajícím předpisům některé nové požadavky na označování potravin. Aby mohli provozovatelé potravinářských podniků přizpůsobit označování svých výrobků novým požadavkům stanoveným v nařízení (EU) č. 1169/2011, stanoví toto nařízení přechodná období.
Dotaz:
Umožňuje přechodné ustanovení čl. 54 nařízení (EU) č. 1169/2011 uvádět po 13. 12. 2014 na trh potraviny, které nejsou označeny v souladu s požadavky tohoto nařízení?
Odpověď:
Ano, přechodné opatření v čl. 54 nařízení (EU) č. 1169/2011 je stanoveno z důvodu, aby mohli provozovatelé potravinářských podniků přizpůsobit označování svých výrobků novým požadavkům stanoveným tímto nařízením[2] nařízení (EU) č. 1169/2011 nadepsaný „Obecné cíle“ stanoví, že: „tam, kde právní předpisy o poskytování informací o potravinách zavádějí nové požadavky, se stanoví přechodné období po vstupu nových požadavků v platnost s výjimkou řádně odůvodněných případů. Během přechodného období lze potraviny s etiketami nesplňujícími nové požadavky uvádět na trh a po jeho uplynutí lze potraviny s takovými etiketami, které byly uvedeny na trh před koncem přechodného období, prodávat až do vyčerpání zásob“. Čl. 3 odst. 3
Konkrétně je pak přechodné ustanovení (terminologií nařízení „přechodné opatření“) stanoveno v čl. 54 (EU) č. 1169/2011. V odstavci 1 tohoto článku je potom obsaženo obecné pravidlo, že: „potraviny uvedené na trh nebo opatřené etiketou před 13. prosince 2014, které nejsou v souladu s požadavky tohoto nařízení, smějí být uváděny na trh do vyčerpání zásob“. Z tohoto znění je zřejmé, že po 13. 12. 2014 mohou být nadále uváděny na trh potraviny, které nesplňují požadavky tohoto nařízení, avšak musí se jednat o potraviny, které:
  • byly uvedeny na trh nebo označeny před 13. 12. 2014, a které
  • splňují požadavky předpisů účinných v době, kdy byly uvedeny na trh nebo označeny.

Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že nařízení (EU) č. 1169/2011 nebrání doprodeji potravin uvedených na trh nebo označených před 13. 12. 2014, které byly označeny v souladu s právními předpisy účinnými v době označení (uvedení na trh).
Ve vztahu k aplikaci této výjimky však musí být zjištěno, že potraviny, které nejsou v souladu s požadavky nařízení (EU) č. 1169/2011, byly uvedeny na trh nebo označeny před datem 13. 12. 2014.


[1] Viz čl. 55 nařízení (EU) č. 1169/2011
[2] Viz čl. 55 preambule nařízení (EU) č. 1169/2011