Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Certifikace vín bez CHOP/CHZO označených názvem odrůdy, případně s uvedením ročníku, která jsou vyráběna tuzemskými výrobci z hroznů sklizených v EU, případně i z tuzemských hroznů

23. 07. 2015
 
SZPI bude od 1. srpna 2014 provádět certifikaci vín bez CHOP/CHZO označených názvem odrůdy, případně s uvedením ročníku, která jsou vyráběna tuzemskými výrobci z hroznů sklizených v EU, případně i z tuzemských hroznů (zejména pokud jde o certifikaci ročníku).
Certifikace bude prováděna u předmětných vín vyrobených z hroznů letošního ročníku a následujících ročníků.
Podle §17a odst. (2) zákona č. 321/2004 Sb. se certifikace provádí zejména kontrolou evidenčních knih.
Podle § 15 vyhlášky č. 323/2004 Sb. činí výše paušální částky na certifikaci 500,- Kč na 1 inspektora za každou započatou hodinu výkonu činnosti a podle §15a téže vyhlášky se certifikace vína provádí zejména kontrolou evidenčních knih a dokladů prokazujících původ vína.
Do konce července 2014 budou předmětní výrobci upozorněni inspektory SZPI na skutečnost, že pokud budou i nadále chtít uvádět na trh vína bez CHOP/CHZO označená názvem odrůdy (případně s uvedením ročníku) vyrobená z hroznů sklizených v EU, případně v ČR, budou muset požádat SZPI o certifikaci. Nebude-li předmětné víno vyrobené po 1. 8. 2014 certifikováno, nebude moct být uváděno na trh označené názvem odrůdy (s uvedením ročníku).
Postup:
 • Certifikace bude provedena na základě písemné žádosti výrobce vína (mailem, dopisem), který požádá o certifikaci vín bez CHOP/CHZO vyrobených z hroznů sklizených v EU, případně v ČR. Bude se jednat o vína, která by výrobce chtěl při uvádění do oběhu označit názvem odrůdy/odrůd nebo údajem o ročníku sklizně.
 • Náklady na certifikaci bude hradit výrobce, který o certifikaci požádal místně příslušný inspektorát SZPI (500,- Kč za každou započatou hodinu práce inspektora).
 • Certifikace bude prováděna zejména na základě kontroly evidenčních knih, které výrobce musí vést v souladu s ustanovením § 30 odst. 1 zákona č. 321/2004 Sb. a to způsobem a v rozsahu stanoveným v § 14 vyhlášky č. 323/2004 Sb. V evidenčních knihách se zkontroluje způsob zpracování hroznů, včetně případného mísení s jinými hrozny.
 • Certifikace bude prováděna také kontrolou průvodních dokladů ke hroznům (popř. moštům nebo rmutům), ve kterých bude uveden údaj o moštové odrůdě (odrůdách). Všechny povinné údaje v něm musí být obsaženy. Viz VZOR na E-Bacchus:
  http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/notices/index_fr.htm, úplně dole, bod 2. česká verze.
 • Pro kontrolu senzorických požadavků a/nebo pro kontrolu analytických parametrů vín může být zejména při podezření na zdravotní závadnost či nebezpečnost při certifikaci odebrán vzorek vína do laboratoře SZPI, kde budou provedeny laboratorní analýzy. Náklady na analýzy opět hradí výrobce vína, který o certifikaci požádal.
 • Výstupem z této fáze certifikace bude Doklad o provedených kontrolních úkonech, ve kterém bude konstatováno, že dané víno (vína) jsou podrobována certifikaci z pohledu možnosti označovat dané víno názvem moštové odrůdy révy vinné popř. ročníkem sklizně. Bude popsán způsob certifikace – vždy kontrola evidenčních knih a průvodních dokladů k hroznům, případně odběr vzorku do laboratoře.
 • Konečným výstupem z certifikace bude Protokol o kontrole, ve kterém bude konstatováno, že dané víno bylo podrobeno certifikaci s kladným/záporným výsledkem včetně odůvodnění. Bude uvedeno, zda víno bylo certifikováno z pohledu možnosti označovat dané víno názvem moštové odrůdy/odrůd révy vinné popř. ročníkem sklizně, případně obojím. Lhůty pro vystavení Protokolu o kontrole řídí obecně závaznými právními předpisy (zákon č. 255/2012 § 12 odst. 2). Protokol bude obsahovat text potvrzující, že kontrolou evidenčních knih a dokladů prokazujících původ vína (případně i laboratorními rozbory) bylo ověřeno, že víno pochází z hroznů dané odrůdy a dané země EU. Následně potom výrobce bude oprávněn v souladu s přílohou IXa, částí B, písmeny c) nebo d) nebo e) nařízení ES č.436/2009 vepsat do průvodního dokladu prohlášení*, že průvodní doklad slouží jako certifikace moštové odrůdy nebo moštových odrůd („odrůdové víno“) podle článku 120 nařízení (EU) č. 1308/2013 nebo jako certifikace ročníku sklizně, případně obojího.
 • Náklady za provedenou certifikaci budou výrobcem hrazeny po vystavení výzvy k úhradě nákladů.

*V průvodním dokladu (vysvětlující poznámka 17l na straně VZORU) bude prohlášení, doslovně - viz příloha IXa část B. nařízení (ES) č.436/2009 (různé jazykové verze):
 • Pro vína s označením roku sklizně:Tento doklad slouží jako certifikace roku sklizně podle článku 120 nařízení (EU) č. 1308/2013“.
 • Pro vína s označením moštové odrůdy nebo moštových odrůd: Tento doklad slouží jako certifikace moštové odrůdy nebo moštových odrůd („odrůdové víno“) podle článku 120 nařízení (EU) č.1308/2013.
 • Pro vína s označením roku sklizně a s označením moštové odrůdy nebo moštových odrůd: Tento doklad slouží jako certifikace roku sklizně a moštové odrůdy nebo moštových odrůd („odrůdové víno“) podle článku 120 nařízení (EU) č. 1308/2013“.